Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2014

Vítězné projekty roku 2014 ve čtyřech soutěžních kategoriích a Počin roku 2014 budou slavnostně vyhlášeny již v úterý 21. dubna na společenském večeru konference Dnů teplárenství a energetiky 2015, kterou letos od 21. do 23. dubna opět hostí Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové.

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno celkem 12 projektů. Jejich obecným přínosem je zvýšení účinnosti využití primárních energií a využití obnovitelných zdrojů energie, snížení spotřeby paliv a emisí skleníkových plynů a zajištění efektivního zásobování teplem pro byty, průmysl, služby a další odběratele.

Každoročně se v oblasti soustav zásobování teplem a chladem dokončuje řada zajímavých projektů. Modernizují se, rekonstruují i nově budují zdroje, tepelné sítě i zařízení u zákazníků. Od roku 2002 pořádá Teplárenské sdružení České republiky soutěž Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem. Z uvedené užší nominace bude v každé ze čtyř kategorií vybrán jeden, který získá od Teplárenského sdružení České republiky ocenění Projekt roku 2014. „Teplárenství je stále veřejností vnímáno jako statický obor energetiky, soutěž Projekt roku však ukazuje, že tomu tak zdaleka není,“ řekl Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení České republiky.

Jednotlivé kategorie a užší nominace Projektů roku 2014 v teplárenství:

Kategorie: Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody

 • Ostrovská teplárenská: Výměna primárních parovodů za horkovody v Ostrově nad Ohří
 • Teplárny Brno: Přechod centra Brna z páry na horkou vodu
 • Veolia Energie ČR: Dokončení přechodu z parních rozvodů na horkovody v Olomouci

Kategorie: Rozvoj a využití kombinované výroby elektřiny a tepla a obnovitelných zdrojů energie

 • KOMTERM a TEPLO Kopřivnice: Výstavba nového zdroje na biomasu a soustavy zásobování teplem v Kopřivnici
 • Teplo Lipník nad Bečvou: Rekonstrukce soustavy zásobování teplem s využitím kogenerace v Lipníku
 • Veolia Energie Kolín: Úsporné tepelné hospodářství s využitím biomasy ve městě Vlašim

Kategorie: Rozvoj soustav zásobování teplem

 • ČEZ Teplárenská: Teplofikace Teplic − snížení nákladů na teplo a emisí v Teplicích
 • Teplárny Brno: Rozšíření soustavy zásobování teplem v lokalitě Brno Bystrc
 • Teplárna Otrokovice a.s. (člen skupiny Lama Energy Group): Nová připojení − rozšíření a modernizace sítí zásobování teplem v Otrokovicích a Napajedlech

Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek ovzduší

 • C-Energy Bohemia: První etapa Obnovy a ekologizace teplárny v Plané nad Lužnicí
 • Veolia Energie ČR: Odsíření kotlů K3 a K4 v Elektrárně Třebovice − Ostrava
 • Veolia Energie ČR: Odsíření kotlů K2 až K4 v Teplárně Karviná

Vítězné Projekty roku 2014 ve čtyřech soutěžních kategoriích a Počin roku 2014 budou slavnostně vyhlášeny ve středu 21. dubna na společenském večeru konference Dnů teplárenství a energetiky 2015, kterou letos od 21. do 23. dubna opět hostí Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové.

Příloha − krátké představení nominovaných projektů

Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody

Ostrovská teplárenská: V rámci projektu se zrekonstruovalo pět výměníkových stanic v majetku Ostrovské teplárenské a položilo se nové primární horkovodní potrubí v délce trasy 1,2 km, které nahradilo původní parní potrubí. Tato akce byla pokračováním postupného přechodu z parního na horkovodní systém ve městě, který je dokončen z cca 90 %.

Teplárny Brno: V roce 2014 proběhla další výstavba nových a rekonstrukce stávajících rozvodů v délce 7 km, které souvisí s přechodem z páry na horkou vodu. Kompletní výměna a rekonstrukce, která začala v roce 2010, je naplánována do roku 2020. Celková délka nových rozvodů by měla dosáhnout 57 km.

Veolia Energie ČR: Se snahou zvýšit spolehlivost dodávek tepla a komfort obyvatel byla vloni v Olomouci dokončena výměna posledních 4,3 km z 61 km parovodů za moderní bezkanálový předizolovaný horkovodní rozvod tepla. S výměnou posledního parovodu došlo i k zokruhování systému zásobování teplem ve městě.

Rozvoj a využití kombinované výroby elektřiny a tepla a obnovitelných zdrojů energie

KOMTERM a TEPLO Kopřivnice: Po úspěšném spuštění nového kotle na biomasu, který v kotelně společnosti KOMTERM přemění na teplo až 8 tun štěpky za hodinu, společnost TEPLO zrekonstruovala a vybudovala 14 km rozvodů, 178 kompaktních předávacích stanic a připojila dalších 26 odběrných míst. Rekonstrukce teplárny s modernizací i rozšířením soustavy zásobování teplem vznikl modelový příklad spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Teplo Lipník nad Bečvou: Po kompletním zateplení všech zásobovaných objektů (1000 bytů) a stabilizaci odběru tepla bylo optimalizováno zásobování teplem městskou teplárenskou společností. Rozvody byla propojena dvě největší sídliště. Společnost v současnosti provozuje 11 vlastních plynových kotelen, některé s kogeneračními jednotkami. Zmodernizován byl i systém měření a regulace.

Veolia Energie Kolín: Pro většinu obytných domů a objektů služeb města Vlašimi byla změněna koncepce dodávky tepla a teplé užitkové vody. Její součástí jsou dvě nové teplovodní kotelny (plynová a na biomasu). Čtyřkilometrový dvoutrubkový páteřní rozvod je z předizolovaného potrubí a je na něj napojeno 67 odběratelů přes 58 domovních předávacích stanic.

Rozvoj soustav zásobování teplem

ČEZ Teplárenská: Nejdříve byly na rozvod napojeny lázeňské domy v Teplicích a následně vybudován horkovod do Šanova, kde byly napojeny objekty SBD Mír, obytné domy, plavecká hala a základní škola. V Proseticích se pak připojily panelové domy OSBD Teplice, Městské bytové domy – Teplice, MŠ a další odběratelé. Délka trasy bezkanálového rozvodu je 4,66 km. Všem odběratelům je dodáváno teplo z Elektrárny Ledvice a díky horkovodu se snížila platba za teplo.

Teplárna Otrokovice: V Napajedlech byla rozšířena distribuční síť teplovodu v městské památkové zóně a na nové rozvody bylo připojeno řeznictví, restaurace, farní úřad a dvě základní školy, připojen byl i nový polyfunkční dům Proluka. V Otrokovicích začala teplárna dodávat teplo do nové nákupní galerie. Největší akcí byla výstavba nových rozvodů a rekonstrukce v průmyslové zóně bývalého Moravanu v Otrokovicích.

Teplárny Brno: V souvislosti s rekonstrukcí kotelny v lokalitě Brno Bystrc-Teyschlova byla při zvýšení výkonu kotlů na biomasu rozšířena topná soustava o okrsky dalších dvou plynových kotelen. V části trasy bylo nutné zvětšit průměr rozvodů. Součástí projektu byly i úpravy technologické části stávajících kotelen přebudováním na předávací stanice s možností dotápění stávajícími kondenzačními plynovými kotli.

Snižování emisí znečišťujících látek ovzduší

C-Energy Bohemia: První etapa projektu Obnovy a ekologizace teplárny v Plané nad Lužnicí využívá progresivní technologii čtyř vysokoúčinných kogeneračních jednotek o elektrickém výkonu 4× 9,17 MWe, ze kterých se získává tepelná energie při kombinované výrobě elektřiny a tepla jednak z chlazení motorů a také využitím tepla ze spalin motorů. Projekt má významný ekologický přínos, protože podstatným způsobem redukuje produkci emisí do ovzduší.

Veolia Energie ČR: Cílem projektu je zlepšení životního prostředí na Ostravsku snížením množství emisí oxidů síry a tuhých znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší z kotlů K3 a K4 v Elektrárně Třebovice. V rámci projektu byla za elektroodlučovači instalována nová polosuchá vápenná odsiřovací technologie, která sníží roční množství emisí SO2 minimálně o 374 tun a prachu o 3 tuny.

Veolia Energie ČR: V rámci projektu byla za stávajícími tkaninovými filtry v Teplárně Karviná instalována nová polosuchá vápenná odsiřovací technologie. Cílem projektu je zlepšení životního prostředí na Karvinsku, a to snížením emisí oxidů síry vypouštěných do ovzduší z kotlů K2 až K4 Teplárny Karviná minimálně o 546 tun za rok.