Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kogenerační jednotka a úspory nákladů na energie ve světle zvýšení regulované složky ceny elektrické energie

Společnost GENTEC CHP vám zajistí kompletní dodávku kogenerační jednotky od návrhu po instalaci. Máme zkušenosti s realizací kogenerace pro různé typy podniků a víme, jak vám pomoci ušetřit na energiích.

Kogenerační jednotka v CZT NÁCHOD. Zdroj: GENTEC CHP

Kogenerace je vysoce účinná kombinovaná výroba tepla a elektřiny. Při výrobě elektrické energie vzniká v kogenerační jednotce současně teplo, a díky tomu je energie z paliva (nejčastěji zemní plyn) využita s minimálními ztrátami, a navíc s nízkou úrovní produkovaných emisí. Kogenerační jednotky se uplatní tam, kde je potřebná elektrická energie a teplo na vytápění, resp. technologické účely, tedy ve zpracovatelském průmyslu a v sektoru služeb.

V rámci podnikové energetiky má kogenerační jednotka velký vliv na snížení nákladů na energie a zvýšení energetické bezpečnosti provozu. Nízká doba návratnosti kogenerační jednotky i (a zejména) v dobách turbulentních cen energií spolu s určitou energetickou nezávislostí jsou hlavní důvody, proč si průmyslové podniky instalují tuto technologii. Nárůst regulované složky ceny elektrické energie tyto výhody dále navyšuje. Jak velkou část z regulované složky díky provozu kogenerační jednotky ušetříte? Jaká je celková ekonomika provozu? To rozebereme v tomto článku.

Na konci listopadu vydal Energetický regulační úřad Cenové rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny. Tímto došlo k výraznému nárůstu cen právě regulované složky ceny elektrické energie. Na napěťové hladině VN je navýšení regulované složky o 105,5–150 %, dle struktury regulovaných služeb u zákazníka a na hladině VVN o cca 190,9 %.

Výše popsaný nárůst ceny regulované energie ještě více zvýhodňuje vlastní výrobu elektrické energie a její spotřebu v rámci odběrného místa. Tedy pokud podnik vyrábí elektrickou energií pro svou vlastní potřebu, ušetří významné náklady regulované složky elektrické energie.

Jako modelový příklad pro určení výše úspory je zvolen podnik, který:

 • spotřebuje 1.270 MWh elektrické energie ročně,
 • rezervovaný příkon je ve výši 0,4 MW a rezervovaná kapacita odběrného místa je 0,35 MW,
 • vyrábí tepelnou energii pro vytápění provozu a výrobu TUV v celkovém objemu 6.800 GJ,
 • elektrická energie je z části odebírána z distribuční soustavy ČEZ Distribuce a z části vyráběna v kogenerační jednotce KE-MNG 300-AS o výkonu 0,3 MWe, pro vlastní spotřebu elektřiny,
 • zdrojem pro výrobu tepelné energie je plynová kotelna o instalovaném výkonu 1,3 MW a kogenerační jednotka o instalovaném tepelném výkonu 0,36 MWt,
 • v rámci zvýšení disponibility provozu je v tepelném hospodářství podniku instalována akumulační nádoba o objemu 30 m3,
 • kogenerační jednotka vyrábí 58 % spotřebované tepelné energie a cca 73 % spotřebované elektrické energie vzhledem k roční spotřebě podniku.

Roční průběh spotřeby a výroby energií v modelovém příkladu:


Díky využití kogenerační jednotky v rámci energetiky podniků nehradí odběratel z regulované složky ceny elektrické energie položky „systémové služby“ a „použití sítí“. Modelový podnik tímto ušetří nejen za tyto dvě položky na dodávkách elektrické energie 328,05 Kč/MWh, celkem tedy 370.206 Kč/rok.

Další úsporou na regulované složce ceny elektrické energie je snížení platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie. Ta je dle rozhodnutí ERÚ ve výši 368.280 Kč/MW/měsíc. Výše platby na tuto část regulované složky je určována podle spotřeby MWh odebrané elektřiny, nebo je počítána podle příkonu. Odběratel vždy platí platbu, která je po srovnání výpočtu nižší. Ve výše popsaném modelovém příkladu je výše úspory na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů ve výši 457.010,50 Kč/rok.

Celková úspora nákladů z regulované složky při využití KGJ v modelovém podniku:

Jak ukazuje graf níže, lze provozem KGJ v modelovém příkladě ušetřit až 31 % celkových nákladů z regulované složky. V absolutních číslech činí tato úspora 827.217 Kč za rok.


Úspora odběratele z regulovaných složek (systémové služby a použití sítí) 370.206 Kč/rok
Snížení platby na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie 457.011 Kč/rok
Celkem 827.217 Kč/rok

Vzhledem k výši úspory na regulované složce ceny elektřiny a snížení platby na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je zřejmé, že kogenerační jednotka má v rámci energetiky podniku velký přínos nejen v rámci zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek elektřiny a tepla, ale také významně snižuje náklady z regulované složky ceny energií. To však nejsou jediné úspory nákladů plynoucí z provozu kogeneračních jednotek.

Další úspory a benefity z provozu KGJ:

 • Úspora na vyrobené tepelné energii vůči původnímu zdroji (v modelovém příkladu KGJ vs plynová kotelna)
 • Úspora na vyrobené elektrické energii vůči dodávkám ze sítě
 • Úspora na denní rezervované kapacitě zemního plynu (platí při společném odběrném místě)
 • Výnosy z poskytování služeb výkonové rovnováhy
 • Snížení emisí ze spotřebovaných energií
 • Možnost spalovat biometan nebo vodík

Výše uvedené úspory a extra výnosy z provozu umožňují provozovatelům kogeneračních jednotek realizovat návratnost investic do této technologie na úrovni několika let.

Po bouřlivém období na energetickém trhu a všech změnách souvisejících s nutným rozvojem distribučních soustav je zřejmé, že decentrální výroba elektrické energie a její spotřeba v rámci odběrného místa zákazníka má pro podniky obrovský přínos, jak z hlediska financí, tak i bezpečnosti dodávek a zajištění stabilních nákladů na energie v turbulentních dobách.

Od roku 2025 je připravována změna struktury výpočtu plateb za rezervovanou kapacitu a příkon odběrného místa, která by měla vést k uvolnění přebytečných kapacit příkonu a tím k uvolnění distribučních soustav. Tato změna, díky struktuře výpočtu platby za podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, dále navýší úsporu nákladů na elektrické energii vyráběné v kogeneraci a její spotřeby odběratelem.

Z uvedených důvodů v posledních letech narůstá počet instalací kogeneračních jednotek v rámci energetických hospodářství firem a podniků.

Chcete posoudit možnost instalace kogenerační jednotky ve vašem podniku? Máte zájem o podrobné informace k úsporám nákladů na energie při instalaci kogenerační jednotky ve vašem podniku?
Navštivte naše stránky pro více informací, nebo nás kontaktuje přímo na tel: +420 778 402 406, případně emailem: info@gentec.cz