Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kogeneračná jednotka ako zdroj tepla a elektrickej energie pre biometánovú stanicu

Vyhodnotenie podmienok a predpokladov pre nasadenie kogeneračnej jednotky, ktorá bude slúžiť ako zdroj elektrickej a tepelnej energie pre poľnohospodárske družstvo, ktoré plánuje prevádzkovať biometánovú stanicu.

Abstrakt

Predmetom základnej štúdie realizovateľnosti (ďalej len „štúdia“) je vyhodnotenie podmienok a predpokladov pre nasadenie kogeneračnej jednotky, ktorá bude slúžiť ako zdroj elektrickej a tepelnej energie pre poľnohospodárske družstvo, ktoré plánuje prevádzkovať biometánovú stanicu, ktorej prevažnú časť surovinovej základne tvoria exkrementy hospodárskych zvierat (vlhký hnoj).

Cieľom štúdie je zanalyzovať navrhnuté riešenie:

  • zefektívnenie spotreby primárnych energií (elektrina a plyn),
  • zníženie prevádzkových nákladov – elektrickej energie,
  • zabezpečí návratnosť investície na nákup nových technológií do 10 rokov, a umožní autonómne a flexibilné zabezpečovanie elektrickej energie.

1. Úvod

Spoločnosť, ktorá v súčasnej dobe prevádzkuje poľnohospodárske družstvo (ďalej len „PD“), a bioplynovú stanicu (prevažná časť surovinovej základne tvoria exkrementy hospodárskych zvierat) si podalo žiadosť o pripojenie biometánovej stanice do distribučnej siete zemného plynu (ďalej len „ZP“) spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP – D“) prostredníctvom ktorej bude distribuovať biometán.

Spoločnosť plánuje

  • zvýšiť „produkciu“ surovinovej základne rozšírením poľnohospodárskeho družstva ako sekundárny výstup poľnohospodárskej výroby,
  • inštalovať novú technológiu k súčasnej technológii bioplynovej stanice potrebnú na prípravu biometánu požadovanej kvality spolu so a zvýšením jej výkonu,
  • ponechať jestvujúce kogeneračné jednotky (bioplyn) a obchodovať buď s biometánom a certifikátmi, alebo so (zelenou) elektrickou energiou a certifikátom podľa ceny na trhu s certifikátmi,
  • inštalovať nové kogeneračné jednotky (ostrovný režim), ktoré budú zásobovať elektrickou energiou a teplom poľnohospodárske družstvo, poľnohospodársku výrobu, biometánovú stanicu, ...

2. Poľnohospodárske družstvo a biometánová stanica

Poľnohospodárke družstvo plánuje primárne zvýšiť produkciu svojej výroby, čím sa sekundárne zvýši produkcia surovinovej základne vhodnej na produkciu bioplynu, ktorého úpravou sa pripraví biometán. Biometán je voľne zameniteľný so zemným plynom (totožné chemické a energetické vlastnosti). Biometán bude distribuovaný prostredníctvom distribučnej siete spoločnosti SPP – D. Miesto pripojenia biometánovej stanice je VTL plynovod, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti PD (obrázok č. 1)

Obrázok č. 1 – Poľnohospodárske družstvo, rozšírenie produkcie, staré a nové objekty (čiarkované obrysy, tmavšia pozadie)
Obrázok č. 1 – Poľnohospodárske družstvo, rozšírenie produkcie, staré a nové objekty (čiarkované obrysy, tmavšia pozadie)

Spoločnosť, okrem skúseností z iných projektov, berie do úvahy závery štúdie spoločnosti SEPS, viz [1], podľa ktorej pri progresívnom scenári rozvoja elektrizačnej sústavy SR sa uvažuje so saldom −9,8 TWh v roku 2040, pri dekarbonizačnom scenári saldom −18,7 TWh. Toto saldo, bude, podľa spoločnosti, mať negatívny dopad na cenu elektrickej energie, ktorú pre svoje podnikanie potrebuje v požadovanom množstve a kvalite.

Zintenzívnenie poľnohospodárskej produkcie, jej spracovávanie a následne príprava výrobkov si vyžiada zvýšenú potrebu elektrickej a tepelnej energie. Projekt predpokladá použitie kogeneračných jednotiek v ostrovnom režime, v prvej fáze, neskôr bude možné, v prípade požiadaviek siete, dodávať el. energiu do distribučnej siete.

Základné parametre

Potrebný elektrický výkon: 2 200 kWe
Potrebný tepelný výkon: 2 200 až 2 600 kWt
Odhadované množstvo el. energie: 4 300 až 6 400 MWh
Odhadované množstvo tep. energie: 5 100 až 7 700 MWh
Odhadovaná doba prevádzky: 2 000 až 3 000 h/rok

V areáli budú dve meracie miesta plynu pripojené na dva oddelené areálové rozvody. Jedno meranie zemného plynu bude v regulačnej stanici plynu a bude merať dodané množstvo pre nový kogeneračný zdroj. ZP bude dodávaný k zdroju samostatným plynovodom. Druhé meranie bude merať množstvo (objemové/energetické) dodaného/vtláčaného biometánu do VTL plynovodu.

3. Zdroj a ekonomika

Bol navrhutý celkový výkon kogenerácie 2 216 kWe. Zdroj je navrhnutý modulárne zo štyroch jednotiek rovnakého výkonu 554 kWe (4 × 554 kWe), (variantný zdroj 2 × 250 kWe a 3 × 554 kWe) (Tabuľka č. 1).

Tabuľka č. 1: Zdroj 4 × 554 kWe
KGJ
Elektrický výkon [kWe]554
Tepelný výkon [kWt]642
Hodinová spotreba ZP [m3/hod]505
Elektrická účinnosť [%]41,3
Tepelná účinnosť [%]47,9
Počet jednotiek [ks]4
Doba prevádzky [hod]2 000 až 3 000
Tabuľka č. 2: Ekonomické hodnotenie navrhovaného technického riešenia (štyri jednotky)
(2 000 h)
Bilancia energií
Výroba tepla5 140 MWht
Výroba elektrickej energie4 435 MWhe
- z toho spotreba zdroja135 MWhe
- z toho dodávka do vlastnej siete4 300 MWhe
Spotreba zemného plynu1 010 tis. m3/rok
Zdroje financovania
Vlastné zdroje10 000 €
Komerčný úver1 600 000 €
Zdroje financovania spolu1 610 000 €
Náklady
Náklady na zemný plyn (0,6831 €/m3)690 000 €/rok
Nákupná cena elektrickej energie240 €/e
Minimálna cena tepla (bez zisku)76 €/MWht
Poistenie32 200 €/rok
Oprava a údržba88 640 €/rok
Generálna oprava (ďalej len GO, po 7. roku)315 000 €
TPS1 [–]– €
TSS2 [–]– €
Náklady spolu (bez GO)810 800 €
Výnosy/ úspory
Dodávka tepla398 000 €
Doplatok za vysoko účinnú výrobu elektriny– €
Úspora nákladov na elektrinu1 031 000 €
Celkové výnosy1 430 000 €
Výsledky ekonomického hodnotenia
Kumulovaný DCF (NPV)2 281 000 €
IRR32,4 %
Návratnosť3,84 roka
1 Tarifa za prevádzkové služby
2 Tarifa za systémové služby

3.1 Citlivostná analýza na zmenu vstupov

Na ekonomiku projektu má vplyv viacero vstupných faktorov, ktorých zmena môže mať vplyv na výsledné sledované veličiny. Bola vykonaná citlivostná analýza na zmenu ceny ZP a elektrickej energie a ich vplyv na dobu návratnosti, a vplyv doby prevádzky zdroja na návratnosť projektu (tabuľka č. 3 a 4).

Tabuľka č. 3: Vplyv zmeny ceny elektrickej energie a zemného plynu na návratnosť projektu
Cena ZP
0,50 €/m30,60 €/m30,65 €/m30,68 €/m30,70 €/m30,75 €/m30,80 €/m3
Cena EE190 €/MWh5,05 rok5,63 rok5,95 rok6,55 rok6,95 rok7,49 rok8,07 rok
210 €/MWh4,21 rok4,60 rok4,81 rok4,96 rok5,05 rok5,32 rok5,62 rok
230 €/MWh3,61 rok3,88 rok4,03 rok4,15 rok4,21 rok4,39 rok4,59 rok
240 €/MWh3,37 rok3,61 rok3,74 rok3,83 rok3,88 rok4,03 rok4,20 rok
250 €/MWh3,15 rok3,37 rok3,48 rok3,56 rok3,61 rok3,74 rok3,88 rok
260 €/MWh2,96 rok3,15 rok3,26 rok3,33 rok3,37 rok3,48 rok3,61 rok
270 €/MWh2,80 rok2,96 rok3,05 rok3,12 rok3,15 rok3,26 rok3,37 rok
Tabuľka č. 4: Vplyv zmenu počtu prevádzkových hodín na návratnosť projektu
1 000 h1 800 h2 000 h2 500 h3 000 h3 500 h4 000 h
Návratnosť10,38 rokov4,34 rokov3,84 rokov2,97 rokov2,44 rokov2,06 rokov1,79 rokov

4. Záver

Spoločnosť, ktorá prevádzkuje poľnohospodárske družstvo a bioplynovú stanicu rozširuje poľnohospodársku produkciu, čím sa nepriamo zvyšuje výkon biometánovej stanice. Na zabezpečenie zníženia nákladov na energie, inštaluje 4 kogeneračné jednotky, ktoré budú dodávať elektrickú a tepelnú energiu pre PD. Spoločnosť ponechá pôvodné kogeneračné jednotky, ktoré spaľujú bioplyn v pohotovostnom režime. V prípade ak „cena“ zelenej elektrickej energie bude výhodnejšia, ako cena biometánu, spoločnosť prestane vyrábať biometán a bude vyrábať zelenú elektrickú energiu.

Nové PD bude vybudované tak, aby bolo schopné pracovať v ostrovnom režime, galvanicky oddelené od verejnej el. distribučnej siete (ďalej len „DS“). Zároveň, ak príde požiadavka, bude schopné, po úprave, dodávať elektrickú energiu do DS.

Doba návratnosti projektu je 3,84 rokov, čistá súčasná hodnota (NPV) je 2 281 000 €, vnútorné výnosové percento (IRR) je 32,4 %. Takýto typ projektu je vysoko efektívny a prináša „win – win“ riešenie pre poľnohospodárske družstvo a prevádzku biometánovej stanice.

Literatúra

  1. SEPS: „Hodnotenie zdrojovej primeranosti ES SR do roku 2024“. Október 2023

Poznámka

Článok bol uverejnený aj v zborníku prednášok z 32. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie VYKUROVANIE 2024 na tému "Zelená dohoda a budúcnosť zásobovania teplom" pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia, Stavebnej fakulty STU Bratislava, katedry TZB a Slovenskej komory stavebných inžinierov ISBN 978-80-8284-023-3

English Synopsis
Cogeneration unit as a source of heat and electricity for a biomethane station

Evaluation of the conditions and prerequisites for deploying a cogeneration unit that will serve as a source of electrical and thermal energy for an agricultural cooperative that plans to operate a biomethane station.

 
 
Reklama