Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kapitoly z koaliční smlouvy související s obnovitelnými zdroji a energetikou

Koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL podpoří kotlíkové dotace, Novou Zelenou úsporám, energetickou efektivnost obecně i rozvoj chytrých sítí (Smart Grid), ale na druhou stranu i další pokračování diskuse o územně ekologických limitech těžby uhlí, a pokud to bude ekonomicky výhodné i výstavbu nových bloků v Temelíně.

Koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 - 2017
/verze 3/
Z textu koaliční smlouvy byly vybrány pasáže, které se vztahují k obnovitelným zdrojům energie, úsporám energie, nebo obecně k energetice. Pro přehlednost jsou třemi tečkami označena místa, kde byl původní text vynechán.
Plné znění koaliční smlouvy je v příloze na konci článku.

1.2 Moderní doprava

Chceme podporovat udržitelný dopravní rozvoj, podpoříme proto postupný přechod na ekologicky šetrný park vozidel – zejména v oblastech s největším znečištěním životního prostředí. Budeme vytvářet podmínky pro snižování individuálního automobilismu ve městech, ale i pro rozvoj pěší a cyklistické dopravy.

1.3 Energetika

Podpoříme modernizaci průmyslu tak, aby docházelo ke snižování jeho energetické náročnosti (zejména směrem k výrobám s nízkou energetickou náročností a s vysokou přidanou hodnotou). Vedle toho je důležité zajištění energetické bezpečnosti státu a udržitelné energetiky. Budeme proto usilovat o environmentální udržitelnost energetiky a zvýšení bezpečnosti dodávek energie při zachování přiměřených cen tak, aby česká ekonomika, a především pak zpracovatelský průmysl, byly konkurenceschopné. Současně nám jde o zachování energetických surovin i pro budoucí generace a hájení zájmu státu při stanovení podmínek těžby.

Budeme hledat možnosti diverzifikace zdrojů energetických surovin, především ropy a zemního plynu. Energetický mix je nutnou podmínkou stabilní situace v energetice.

Chceme podporovat snižování energetické náročnosti veřejných i soukromých budov s pozitivním vlivem na energetickou bilanci ČR. Podpoříme proto jejich masivní zateplování. Použijeme přitom prostředky získané obchodem s emisemi, prostředky Evropské unie i prostředky národní.

Chceme revidovat systém podpory obnovitelných zdrojů energie, abychom snížili jeho dopady na konkurenceschopnost českého průmyslu, a zároveň podpoříme všechny snahy směřující k důslednému prošetření vyplácení podpor stávajícím instalacím fotovoltaických elektráren.

Podpoříme výzkum a vývoj v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie a skladování energie.

Pokud to bude hospodářsky výhodné pro ČR, podpoříme dostavbu Jaderné elektrárny Temelín.

Za důležité rovněž považujeme zajištění provozu JE Dukovany i po roce 2025 (i s alternativou eventuální dostavby nového bloku).

Podpoříme ekologizaci teplárenství a kombinovanou výrovu tepla a elektřiny.

Budeme prosazovat důslednou postupnou revitalizaci území po těžbě černého i hnědého uhlí s důrazem na obnovu plnohodnotné krajiny v místech poškozených těžbou. Co se týká prolomení těžebních limitů v severních Čechách, je třeba vést další diskusi, a to jako součást definování naší energetické a surovinové politiky s definitivním řešením v horizontu příštích dvou let.

Budeme podporovat rozvoj inteligentních rozvodných sítí a modernizovat elektrorozvodné sítě a sítě dálkového vytápění především s cílem snižování ztrát.

Budeme usilovat o schválení Státní energetické koncepce napříč politickým spektrem, aby nedocházelo k zásadním změnám koncepce při změně vládní garnitury.

4.1 Změna klimatu a udržitelný rozvoj

Budeme se podílet na mezinárodních opatřeních směřujících k omezení klimatických změn. Budeme usilovat, aby vznikla dohoda navazující na Kjótský protokol, zejména se zaměřením na adaptační opatření.

Společně s opozicí navrhneme zákon o snižování závislosti na fosilních palivech za podmínky, že tím neutrpí konkurenceschopnost české ekonomiky.

Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie tak, aby nezatěžoval českou ekonomiku a domácnosti, ale využíval těch efektů z podporovaných zdrojů, které jsou vlastní České republice (např. podpora solárních panelů na střechách domácností a firem).

Budeme se podílet na propojení oblastí s koncentrací výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se středisky spotřeby.

Podpoříme ekologicky šetrné výrobky a služby u státních zakázek jako výraz inovačního potenciálu.

Prosadíme postupné zvyšování energetické efektivnosti elektrospotřebičů (např. zpřísňování standardů pro štítkování).

V návaznosti na platnou evropskou legislativu podpoříme masivní zateplování soukromých i veřejných budov pomocí programů, jako je Nová zelená úsporám, včetně využití nových materiálů. Použijeme přitom prostředky získané obchodem s emisemi, prostředky Evropské unie i prostředky národní.

4.2 Ochrana přírody a krajiny (voda, půda, lesy)

Nedovolíme obnovení průzkumu a těžby zlata ani zahájení průzkumu a pozdější těžbu břidlicového plynu.

4.3 Odpady

Naše krajina se nesmí stát super skládkou ani super spalovnou. Podpoříme programy prevence vzniku odpadů, jejich nového využití a recyklace ve smyslu v EU dohodnuté hierarchie nakládání s odpady. Vytvoříme systém pobídek a poplatků, které podpoří vývoj v tomto směru a motivaci občanů třídit odpad.

Předložíme novou strategii zacházení s odpady na období 2015 až 2025 a její principy podpoříme zákonnou úpravou.

Výrazně podpoříme separaci a využití odpadů včetně odpadu biologického.

4.4 Ovzduší a kvalita života

Podpoříme modernizaci individuálních topenišť, tzv. kotlíkové dotace obdobně jako současný program Nová zelená úsporám. Schéma podpory upravíme tak, aby byla dostupná co nejširší skupině obyvatel. Pomocí kombinace dotačních programů snížíme spotřebu uhlí v domovních kotlích a topeništích s důrazem na smogově ohrožené lokality.

4.6 Spolupráce s občanskou společností

Prosadíme racionální novelizaci procesu EIA v návaznosti na evropské standardy při zachování ochrany životního prostředí a neohrožení hospodářství České republiky.

English Synopsis
Chapters from the coalition agreement related to renewables and energetics

Plans of the coalition in energy sector:

  • - Reduce energy intensity of industry
  • - Diversification of energy resources
  • - Reduce energy performance of buildings
  • - Review the RES support
  • - Support for the research of RES and energy storage
  • - Construction of new units at Temelin Nuclear Power Plant
  • - Reconstruction and greening of heating industry
  • - Assure coal for heating
  • - Revitalization after the coal mining
  • - Support for Smart Grids

 
 
Reklama