Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Průzkum veřejného mínění: Obnovitelné zdroje nebo jádro?

Srovnání průzkumů STEM a SC&C

Aliance pro energetickou nezávislost minulý týden zveřejnila výsledky průzkumu veřejného mínění zaměřeného na podporu obnovitelných zdrojů energie, kterou si zadala u společnosti SC&C. ČEZ reagoval zveřejněním výsledků průzkumu zaměřeného na podporu jaderné energetiky zadaného u společnosti STEM.

Aliance pro energetickou nezávislost minulý týden zveřejnila výsledky průzkumu veřejného mínění zaměřeného na podporu obnovitelných zdrojů energie, kterou si zadala u společnosti SC&C (zde). ČEZ reagoval zveřejněním výsledků průzkumu zaměřeného na podporu jaderné energetiky od společnosti STEM (zde).

Výsledky uvedených průzkumů je obtížné srovnávat, protože jejich celkové zaměření je různé. Zatímco průzkum STEM je zaměřen primárně na jadernou energetiku, průzkum SC&C se zaměřuje primárně na obnovitelné zdroje energie. V obou průzkumech však byly položeny otázky zjišťující názory na jadernou energetiku. V průzkumu STEM byly položeny otázky uvedené v následujícím odstavci. Průzkum SC&C zjišťoval u několika kagegorií energetických zdrojů, mezi nimiž jsou jaderné elektrárny, malé městské výtopny poháněné jadernými reaktory a navíc uranové doly, zda respondenti preferují jejich rozvoj, stagnaci nebo útlum.


Odpovědi na otázku: „Jste Vy osobně pro, aby souběžně s provozem současné elektrárny byly zahájeny práce na přípravě stavby nové, odolnější a bezpečnější jaderné elektrárny Dukovany?“

Obecně lze konstatovat, že průzkum STEM používá sugestivnější formulace otázek:
„Jak byste v referendu odpověděl(a) na otázku: Chcete, aby se v areálu jaderné elektrárny Temelín dostavěly a uvedly do provozu nové moderní jaderné bloky?“
„Jste Vy osobně pro, aby souběžně s provozem současné elektrárny byly zahájeny práce na přípravě stavby nové, odolnější a bezpečnější jaderné elektrárny Dukovany?“
Málokdo dokáže zavrhnout něco nové, moderní, odolné a bezpečné. Záleží potom na pořadí otázek, pokud například otázka:
"Jste Vy osobně pro rozvoj jaderné energetiky v naší republice?"
zazní až jako poslední, je již „názor“ respondenta ovlivněn předcházejícími otázkami.


Energetické zdroje: jaké mají růst, stagnovat, nebo zmizet? Zdroj: průzkum SC&C

Ovšem i přímé srovnání názorů respondentů na jadernou energetiku je komplikované. Průzkum STEM nabízel odpovědi „rozhodně ano“, „spíše ano“, „spíše ne“ a „rozhodně ne“, vynechává tedy neutrální odpověď. Průzkum SC&C nabízel možnosti „více“, „stejně“ a „méně“. Z porovnání odpovědí je vidět, že podíl respondentů, kteří v průzkumech STEM odpovídali, že jednoznačně podporují rozvoj jaderné energetiky respektive přípravu "nových" Dukovan, procentuálně odpovídá podílu respondentů, kteří v průzkumu SC&C odpovídali, že jaderných elektráren by mělo být více. Dále už se oba průzkumy liší. Zatímco podle STEM 37 % respondentů je spíše pro rozvoj jaderné energetiky, podle SC&C je 43 % pro její stagnaci. Naproti tomu podíl respondentů, kteří podle SC&C preferují útlum jaderné energetiky odpovídá podílu respondentů, kteří jsou spíše nebo jednoznačně proti rozvoji jaderné energetiky. Výklad, že všichni, kdo podle SC&C odpovídali, že preferují stagnaci jaderné energetiky jsou spíše pro její rozvoj, zřejmě neobstojí. Pravděpodobnější je spíše výklad, že respondenti byli ovlivněni pozitivními přívlastky v otázkách STEM.


Porovnání názorů respondentů na jadernou energetiku v průzkumech společností STEM a SC&C

Srovnání názorů na obnovitelné zdroje v podstatě není možné, protože průzkum STEM obsahuje pouze otázky na vodní a větrné elektrárny. Vynechává fotovoltaické elektrárny, bioplynové stanice a geotermální elektrárny. Geotermální elektrárny však vynechal i průzkum SCaC, možná proto, že dosud žádná není realizována. Vzhledem ke komplexnosti průzkumu SCaC je škoda, že respondenti nebyli dotázáni na názor na energetickou efektivnost respektive úspory energie. Nejlevnější, nejbezpečnější a nejekologičtější elektřina je totiž ta, která vůbec nemusela být vyrobena a transportována.

Oběma průzkumům lze vytknout, že v nich chybí otázky vztažené k investičním nákladům, respektive k ceně vyrobené elektřiny. Problém je, že odpovědi na tyto otázky naprostá většina lidí vůbec nezná. Podle průzkumu společnosti Factum Invenio většina lidí ani neví, jaká je výše příspěvku na obnovitelné zdroje. Co naopak skoro všichni zaznamenali, je stále dokola omílané tvrzení, že elektřina z jádra je levná a elektřina z OZE drahá. Ve skutečnosti se v případě fotovoltaiky diskutuje o dosažení parity a v případě jádra žádá ČEZ o garantovanou výkupní cenu. Nehledě na to, že i kdyby byla cena elektřiny z jaderných elektráren zdarma, odběratelé za ni zaplatí tržní cenu, která je podle tvrzení ČEZ určována na energetické burze v Lipsku, a k tomu připlatí náklady za distribuci, která je v ČR dražší než v okolních zemích.

Pro odběratele je mnohem relevantnějším údajem cena elektřiny včetně plateb za distribuci, která se u nejběžnější sazby D02d v současnosti blíží 5 Kč/kWh. Cena elektřiny z fotovoltaických elektráren instalovaných v roce 2012 se pohybuje v rozmezí zhruba 2 až 6 Kč/kWh v závislosti na podílu vlastních prostředků, velikosti instalace a dalších parametrech. Nejnižší cena odpovídá při předpokládané návratnosti 15 let nejjednoduššímu systému s rozvodem stejnosměrného proudu, bez akumulátoru a s využitím přebytků pro ohřev teplé vody. Podmínkou samozřejmě je, že veškerá elektřina bude spotřebována.

Na závěr: průzkum STEM v podstatě dlouhodobě vyhodnocuje úspěšnost mediální kampaně ČEZ zaměřené na zlepšování obrazu jaderné energetiky a později na podporu výstavby nových jaderných reaktorů. Tato kampaň v posledních letech využívá hrubé politické chyby z roku 2009, v jejímž důsledku došlo k neřízenému boomu fotovoltaiky v roce 2010. „Skutečným vítězem tohoto příběhu je ČEZ,“ říká v rozhovoru Martin Bursík. Průzkum SC&C je liší širším tematickým záběrem, víceméně však rovněž vyhodnocuje dopady mediálních kampaní, protože „názory“ naprosté většiny respondentů v podobných průzkumech jsou v podstatě tvořeny PR agenturami (PR = public relations – vztahy s veřejností) prostřednictvím masových médií. Je snad zbytečné dodávat, kdo z oboru energetiky investuje do PR nejvíce a nejdéle, a kdo tedy s vysokou pravděpodobností „názor veřejnosti“ ovlivňuje nejvíce.

English Synopsis
Public opinion poll: Renewables or Nuclear? - comparison of two surveys

Last week Alliance for Energy Independence released the results of public opinion research focused on support for renewable energy sources, which it entered at the SC&C. CEZ responded by publishing the results of another survey focused on support for nuclear energy, which it entered at the STEM. Scope of the SC&C study is broader. On other hand questions of STEM study are more suggestive.

 
 
Reklama