Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Podpora veřejnosti jaderné energetice v roce 2015

Rozdílné interpretace jednoho průzkumu veřejného mínění

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) provedlo v květnu 2015 průzkum, jehož výsledky zveřejnilo na svých webových stránkách. Obratem byly vydány nejméně dvě tiskové zprávy. Jednu zveřejnila ČTK, druhou ekologické sdružení Calla. Každá však interpretuje výsledky poněkud jiným způsobem.

Debata o energetice je v České republice dlouhodobě nevyvážená, působí zde, nebo dříve působila, řada významných institucí, které vychovávaly odborníky v konvenční energetice. Pro úspory energie nebo obnovitelné zdroje ekvivalent takových institucí neexistuje a nikdy neexistoval. Tato asymetrie se přenáší i do masových médií, která následně ovlivňují názory laické veřejnosti. Dokonce i v případě, kdy jsou interpretovány výsledky průzkumu takto ovlivněného veřejného mínění.

CVVM

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Vzniklo v roce 2001 převedením svého předchůdce (IVVM) z Českého statistického úřadu do Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Včlenění do vědecké instituce zaručuje kvalitní odborné zázemí a kredit pracoviště; jako součást akademického prostředí musí CVVM splňovat veškeré nároky a dosahovat tak té nejvyšší odborné úrovně.

Hlavní náplní práce CVVM je výzkumný projekt Naše společnost, v jehož rámci je prováděno deset šetření ročně. Jedná se o průzkum veřejného mínění na reprezentativním vzorku české populace od 15 let, kterého se vždy účastní minimálně 1000 respondentů. V průzkumu jsou využívány jak opakované otázky, které umožňují sledovat vývoj zkoumaných jevů, tak náměty nové, reagující na aktuální dění. Díky dlouhodobému a kontinuálnímu charakteru je tento vědecký projekt zkoumání veřejného mínění v České republice ojedinělý a jeho výstupy jsou cenným materiálem pravidelně využívaným zejména odbornou veřejností, studenty nebo žurnalisty.

Kromě pravidelných šetření projektu Naše společnost provádí CVVM speciální výzkumy pro další oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a pro vnější zadavatele z řad institucí státní správy či výzkumných organizací a univerzit, včetně zahraničních. CVVM se také podílí na mezinárodní spolupráci agentur pro výzkum veřejného mínění Central European Opinion Research Group (CEORG) a v letech 2001 - 2004 participovalo na výzkumném projektu Evropské komise – Eurobarometer.

Výsledky průzkumu

V rámci průzkumu byly položeny čtyři otázky:

  • zda by se měl podíl jaderné energie zvyšovat nebo snižovat,
  • zda by měly být postaveny nové bloky v Temelíně
  • jaké jsou obavy z používání jaderné energie a
  • jaká je důvěra vládě při rozhodování o jaderné energetice.

Výsledky průzkumu prezentuje CVVM ve čtyřech grafech včetně trendů za předchozí roky. V textu jsou potom některé výsledky interpretovány. Z hlediska debaty o budoucnosti energetiky jsou nejdůležitější první dvě otázky. Odpovědi na ně jsou uvedeny v grafech dole.


Graf 1: Měl by se podíl jaderné energetiky na výrobě elektřiny zvyšovat, nebo snižovat? [CVVM]

V otázce podílu jádra v budoucím energetickém mixu, viz graf 1, se v posledních letech výrazně snížil podíl zastánců zvyšování, zatímco podíl zastánců snižování nepatrně vzrostl (podle CVVM však jde o statisticky neprůkazný rozdíl v rámci statistické chyby průzkumu).

Většina veřejnosti se v současnosti kloní k zachování stávajícího podílu jaderné energetiky. Počet respondentů, kteří zvolili tuto možnost (45 %), je vyšší, než součet počtu zastánců zvyšování (22 %) a snižování (22 %) dohromady, neboli nadpoloviční většina těch, kteří k otázce vyjádřili svůj názor.

Výsledky však lze interpretovat i tak, že většina veřejnosti si přeje zachování nebo snížení podílu jaderné energetiky. Tuto formulaci budou pravděpodobně využívat zastánci snižování podílu jaderné energetiky. Nepatrně slabší je opačné tvrzení, tj. že většina veřejnosti si přeje zachování nebo zvýšení podílu jádra, protože rozhodných zastánců zvyšování je méně, než rozhodných zastánců snižování. Tuto verzi budou pravděpodobně využívat zastánci jaderné energetiky. Každý z takto formulovaných výroků straní jiné skupině, nelze jej proto označit za nezávislý nebo neutrální, takový je pouze výrok v předchozím odstavci.

Všechny tři uvedené interpretace lze přitom prohlásit za pravdivé, takže každá skupina (zastánci zachování, snižování i zvyšování podílu jaderné energetiky) si může vybrat to své.

Vládní koncepce rozvoje jaderné energetiky je však v každém případě v rozporu s postojem veřejnosti, má podporu pouze pětiny respondentů.


Graf 2: Podpora výstavby nových bloků v JETE [CVVM]

V otázce případné výstavby nových bloků v Temelíně, viz graf 2, se podpora postupně snižuje. Podíl zastánců již v loňském roce klesl pod polovinu a dále klesá. Naopak podíl odpůrců se jim v letošním roce téměř vyrovnal (44 % : 39 %). Zde se může projevovat několik vlivů. Jednak si zřejmě veřejnost začíná uvědomovat, že nové bloky budou vyžadovat masivní dotace. Začíná rovněž ochabovat hluboce zakořeněné přesvědčení, že spotřeba energie musí růst. V neposlední řadě slábnou obavy ze zhroucení německé Energiewende.

Důvěra vládě při rozhodování o jaderné energetice je spíše vlažná, dlouhodobě klesá počet lidí, kteří vládě plně důvěřují (v současnosti pouze 5 %), a naopak roste počet lidí, kteří vládě zcela nedůvěřují (8 %). Největší počet respondentů však vládě v této otázce spíše důvěřuje (46 %). Může však jít o důsledek loňského prohlášení vlády, že nebude výstavbu nových bloků finančně podporovat ani garantovanými výkupními cenami ani jiným způsobem, na jehož základě byl zrušen tendr na výstavbu nových bloků v Temelíně.

ČTK

Česká tisková kancelář je veřejnoprávní instituce zřízená na základě zákona č. 517/1992 Sb. Podle §2 zákona je jejím posláním poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Na svých webových stránkách ČTK uvádí, že jejím mottem a nejvyššími hodnotami jsou: Spolehlivost, rychlost a nezávislost. Nezávislost a nestrannost jsou navíc uvedeny jako požadavky na zpravodajství hned v první větě Kodexu ČTK.

ČTK interpretuje výsledky výzkumu následovně:

Titulek: „CVVM: Většina Čechů je pro zachování a růst jaderné energie“.

Perex: „Praha - Většina Čechů je pro zachování, nebo navýšení podílu jaderné energetiky na výrobě elektřiny. Téměř polovina lidí je také pro dostavbu třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny Temelín. Vyplývá to z květnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR. Větší obavy z používání jaderné energie má třetina Čechů.

Některá zjištění průzkumu přitom ČTK interpretuje jinak, než CVVM. Zatímco CVVM označuje pokles zastánců jádra jako výrazný, ČTK jej označuje pouze jako mírný. (CVVM uvádí: „Oproti loňskému květnu výrazně poklesl podíl těch, kteří jsou pro zvyšování podílu jádra (o sedm procentních bodů*). Letošní zjištění potvrdilo (umocnilo) trend poklesu příznivců jádra za poslední roky, kdy je otázka pokládána.“ ČTK stejná čísla komentuje: „Stoupenců zvyšování výroby elektřiny z jádra v posledních letech postupně mírně ubývalo, a to z 34 na nynějších 22 procent.“**)

Celý text tiskové zprávy ČTK.

Calla

Calla – Sdružení na záchranu prostředí je ekologické občanské sdružení, které vzniklo v roce 1991. Posláním Cally je nabízet pomocnou ruku lidem k ochraně prostředí pro život, přispívat k zachování cenných ekosystémů v jižních Čechách a podporovat žádoucí proměnu české energetiky na čistou, bezpečnou a obnovitelnou. Calla otevřeně vystupuje proti rozšiřování Temelína.

Calla interpretuje výsledky výzkumu následovně:

Titulek: „Podpora rozšiřování jaderné energetiky v České republice klesá“.

Text: „ČESKÉ BUDĚJOVICE – Právě zveřejněný průzkum CVVM z května 2015 [1] ukázal, že plány české vlády na přípravu nových reaktorů v Dukovanech a v Temelíně nemají podporu mezi veřejností. Větší podíl jaderné energetiky by chtělo pouhých 22 % procent dotázaných, přičemž rozhodně je o tom přesvědčeno jen šest lidí ze sta. Oproti loňskému květnu navíc výrazně poklesla podpora vládních jaderných vizí o 7 %.
Proti rozšíření jaderné elektrárny v Temelíně o 3. a 4. reaktor jsou již dvě pětiny (39 %) české veřejnosti. I zde podpora klesá, rozhodně pro je pouhých 12 % lidí.“

Není sice uvedeno, že celkově je zastánců rozšíření Temelína stále dosud o něco více než odpůrců. To však v tomto případě nelze vytýkat, protože Calla se otevřeně staví proti rozšiřování Temelína. Překvapivě však není uvedeno, že podíl rozhodných odpůrců je vyšší, než podíl rozhodných zastánců.

Celý text tiskové zprávy na stránkách sdružení Calla.

Závěr

Nejlepší doporučení u všech průzkumů veřejného mínění, a zejména v případě energetiky, je nečíst žádné interpretace, ale přímo původní text, v tomto případě na stránkách CVVM. V případě CVVM lze prohlásit, že komentáře nezaujatě popisují jak výsledky aktuálního průzkumu, tak trendy za předchozí roky. U jiných společností je nutno vzít v úvahu, že komentáře jsou obvykle psány z pohledu zadavatele, a tedy nejsou nestranné.

Zajímavé v případě tohoto výzkumu je, že tisková zpráva ekologické organizace, která se otevřeně staví proti rozvoji jaderné energetiky, interpretuje výsledky výzkumu CVVM vyváženěji, než ČTK, která by měla být nezávislá. Zprávu ČTK přitom převzala v podstatě všechna masová média.

V samotném průzkumu stojí za povšimnutí určitý rozpor mezi odpovědí na první a druhou otázku. Postavení dvou nových bloků v Temelíně by totiž rozhodně vedlo ke zvýšení podílu jaderné energetiky. (Aktualizace 27. 7. 015: Jde pravděpodobně o důsledek formulace otázky, některým respondentům nemusí být zřejmé, že pojmem "dostavba" je míněna výstavba nových boků.)

English Synopsis
Different interpretations of the survey about support for nuclear energy

In May 2015 Centre for Public Opinion Research (CVVM) conducted public opinion poll, whose results published on its website. Surprisingly, the environmental organization Calla that openly opposes the development of nuclear energy, interprets the results more balanced than the Czech News Agency (ČTK), which should be independent. Interpretation of ČTK is more nuclear-optimistic than the results of the poll. It is worth noting the contradiction between the answers to the first and second questions. On one hand most respondents (45 %) prefer conservation of share of nuclear energy (22 % for increase and 22 % for decrease). On other hand most respondents (44 % against 39 %) prefer to build two more nuclear units at Temelin. Building of two new units at Temelin would definitely lead to an increase in the share of nuclear energy.