Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Podpora jaderné energetiky

Z dotazníkového průzkumu společnosti STEM

Agentura STEM prezentovala výsledky průzkumu veřejného mínění zaměřeného na podporu jaderné energetiky v České republice zadaného společností ČEZ. STEM zpracovává průzkumy na toto téma od roku 1994.

Citované výsledky pocházejí z reprezentativního výzkumu STEM provedeného pro společnost ČEZ. STEM provedl výzkum metodou kvótního výběru ve dnech 12.–21. května 2012 na souboru 975 respondentů reprezentujících obyvatelstvo České republiky starší 18 let.

Názory veřejnosti jsou silně ovlivňovány aktuálně diskutovanými tématy. Například v době výstavby a spouštění Temelína zvyšovalo podporu jaderné energetiky tvrzení, že v návaznosti na zprovoznění Temelína budou odstaveny uhelné elektrárny pod Krušnými horami. Skutečnost, že k tomu nedošlo, vedla k rozčarování veřejnosti a podpora jádra poklesla pod 20 %.


Odpovědi na otázku: "Jste Vy osobně pro rozvoj jaderné energetiky v naší republice?" Pramen: STEM, Trendy 1994-2012

Na přelomu tisíciletí Světová nukleární asociace (WNA – World Nuclear Association) a Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) zahájily kampaň Jaderná renesance. Po několika letech se tato kampaň v České republice projevila výrazným zvýšením podpory jaderné energetiky.

Po havárii jaderné elektrárny Fukušima Daiiči podpora jádra velmi rychle opět poklesla. Je otázka, nakolik je současná podpora ovlivněna mylnou představou, že obnovitelné zdroje jsou drahé, zatímco elektřina z jádra levná. Odběratelům je totiž jedno, za kolik elektřinu vyrábí Dukovany, podstatné je, za kolik ji dostanou do své zásuvky. A cena této elektřiny začíná být v současnosti vyšší, než cena elektřiny z fotovoltaiky, kterou si každý může nainstalovat na svou střechu.


Podpora a nahraditelnost jaderné energetiky. Pramen: STEM, Trendy 2004-2012

Zajímavé bude sledovat, jak se do budoucna bude vyvíjet korelace podpory jádra a domněnky o jeho nenahraditelnosti. Při diskusích o nahraditelnosti energie z jádra by možná bylo dobré se podívat do zahraničí. Německo rozhodlo o ukončení jaderné energetiky už v roce 2000, Rakousko a Dánsko nikdy elektřinu z jádra nevyráběly a Francie plánuje snížit podíl jádra pod 50 %. Dánsko přitom do roku 2050 plánuje přechod na 100 % OZE. Tyto státy jsou tedy přesvědčeny, že náhrada energie z jádra možná je. Stejně tak je o možnosti snižovat emise CO2 i bez jaderných elektráren přesvědčeno Greenpeace, které nedávno zveřejnilo energetickou koncepci Energetická [r]evoluce pro Českou republiku (zde).

Otázky vztahující se k plánovanému rozšíření českých jaderných elektráren jsou poněkud manipulativní. Ponechme stranou problém, že lidé obecně většinou raději souhlasí. Této skutečnosti využívají všechny průzkumy a referenda, a proto se výsledky liší v závislosti na formulaci otázky. Ještě obtížnější je však odmítnout něco, co je označeno za „nové, moderní, bezpečnější a odolnější“. Další problém může představovat slovo „dostavba“, které u respondentů může vyvolat dojem, že se jedná pouze o dokončení něčeho, co již bylo započato. Je sice pravda, že v Temelíně byly původně plánovány čtyři reaktory VVER 1000, projekt však byl zredukován na dva reaktory.


Odpovědi na otázku: „Jak byste v referendu odpověděl(a) na otázku: Chcete, aby se v areálu jaderné elektrárny Temelín dostavěly a uvedly do provozu nové moderní jaderné bloky?“ Pramen: STEM, Trendy 5/2012

Odpovědi na otázku: „Jste Vy osobně pro, aby souběžně s provozem současné elektrárny byly zahájeny práce na přípravě stavby nové, odolnější a bezpečnější jaderné elektrárny Dukovany?“ Pramen: STEM, Trendy 5/2012

Odpovědi prezentované v posledním grafu jsou překvapivé. V loňském roce vyrobily fotovoltaické elektrárny, které v přehledu zcela chybí, zhruba stejné množství elektřiny jako elektrárny vodní, více než pětinásobek výroby větrných elektráren. Jednalo se zhruba o 3 % konečné spotřeby. Podíl biomasy je při započtení bioplynu vyšší. Jenže zatímco vodních elektráren už mnoho nepřibude, potenciál větrných elektráren je minimálně o řád vyšší než současná výroba. Mohou proto pokrýt větší podíl spotřeby, než elektrárny vodní. Rovněž výrobu elektřiny z biomasy lze podstatně zvýšit. Diskutuje-li se o potenciálu OZE, je nutno vzít v úvahu energetickou efektivnost. Při nižší spotřebě se podíl OZE zvyšuje automaticky.


Odpověď na otázku: „Mohou v budoucnu podle Vašeho názoru následující energetické zdroje pokrýt podstatnou část potřeby elektřiny v České republice?“ Pramen: STEM, Trendy 5/2012

Z odpovědí zejména na poslední otázku lze usoudit, že většina respondentů má o energetickém potenciálu jednotlivých zdrojů zkreslené představy, nebo o problematice nevědí vůbec nic. Je proto otázka, jaká je vypovídací hodnota takového průzkumu a průzkumů veřejného mínění obecně. Pro seriozní vyhodnocení je nutno si všímat formulace otázek, a je nutno znát rozložení odpovědí, nikoli jen souhrny. Hodnotu může mít takový průzkum pro zadavatele, který si tak může vyhodnocovat úspěšnost své mediální kampaně.

English Synopsis
Support of Nuclear Energy

STEM - agency for public opinion research - presented the results of the survey focused on support for nuclear energy in the Czech Republic. STEM prepares research on this topic for CEZ since 1994. Despite the support is higher than that in previous survey conducted in 2011 after Fukushima Daiichi disaster, it is far below of that in 2009 or 1994.