Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zásobníky zemního plynu v ČR a jejich provoz v roce 2022

Podzemní zásobníky zemního plynu mají zásadní roli při zajištění dostatku plynu pro nadcházející topnou sezónu. Jak jejich provozovatelé reagují na změny, které jim přináší současná situace na trhu s energiemi? Odpověděl nám obchodní ředitel RWE Gas Storage CZ Zbyněk Pokorný.

Když se řekne „české zásobníky“, čí přesně jsou to zásobníky? Kdo je společnost RWE Gas Storage CZ?

Společnost RWE Gas Storage CZ vlastní a provozuje v České republice celkem 6 zásobníků zemního plynu, pět z nich se nachází na Moravě a šestý ve středních Čechách nedaleko Příbrami. Celkový provozní objem všech zásobníků sloučený do jednoho tzv. virtuálního zásobníku je více než 2,7 miliardy m3 zemního plynu, což představuje více než 30 % roční spotřeby zemního plynu v České republice a odpovídá přibližně dvouměsíční spotřebě zemního plynu během zimních měsíců. (Na českou plynárenskou soustavu je připojeno celkem 8 podzemních zásobníků plynu. Šest provozuje společnost RWE Gas Storage CZ, jeden MND Energy Storage a jeden Moravia Gas Storage. Celková kapacita těchto zásobníků představuje přibližně 3,5 miliardy m3, pozn. red.) Od svého založení v roce 2007, kdy byla na základě legislativních požadavků společnost provozující zásobníky oddělena od držitele licence na obchod s plynem, je součástí německého koncernu RWE.

Jak RWE Gas Storage zásobníky běžně používá, tedy pokud není krize?

V zásobnících se uskladňuje zemní plyn podle požadavků zákazníků, tedy velkoobchodních firem, které dodávají plyn českým odběratelům. Zpravidla od dubna do září probíhá proces vtláčení plynu do zásobníků a zbytek roku je plyn podle požadavků – nominací – zákazníků těžen a dodáván do plynárenské soustavy. Jelikož mezinárodní dodávka plynu do ČR z různých zdrojů má více méně rovnoměrný charakter, je smyslem podzemních zásobníků především optimalizace využití plynárenské soustavy, tj. vyrovnávat sezónní výkyvy a vykrývat špičky ve spotřebě. V současnosti nabývá stále více na důležitosti i samotné hledisko zajištění bezpečnosti dodávek. ČR má i díky zásobníkům RWE v evropském porovnání jeden z nejvyšších podílů kapacity zásobníků a roční spotřeby.

Jaký má stát vztah k zásobníkům a vliv na jejich provoz?

Společnost RWE Gas Storage CZ se pohybuje na volném trhu, je soukromou společností. Stát stanovuje legislativou pravidla pro nabízení skladovací kapacity i skladovací produkty. Všechna skladovací kapacita v ČR je prodávána prostřednictvím veřejných aukcí. Zákazníkům nabízíme řadu moderních služeb a produktů v rámci platné legislativy. Skladování plynu v České republice se řídí zejména zákonem 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, vyhláškou 349/2015 o pravidlech trhu s plynem a vyhláškou 344/2012 o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu. Všechny nedávné novelizace zavedly pro provozovatele zásobníků nové povinnosti.

Které nové povinnosti to jsou?

Novela energetického zákona zavádí od letošního roku zejména odebírání nevyužité skladovací kapacity – takzvaný princip „use it or lose it“. Z našeho pohledu máme povinnost zákazníkovi, který nemá k pevným datům uskladněné požadované množství zemního plynu v zásobníku, odebrat část kapacity – rozdíl jeho aktuální zaplněnosti do požadovaných procent – a tento rozdíl nabídnout v aukci dalším zákazníkům za nulovou cenu. Nevyužitá kapacita tvoří aktuálně v našem případě velmi malé množství, jen několik promile z celkové kapacity virtuálního zásobníku. Naplněnost zásobníku teď musíme znovu posoudit k 1. říjnu a 1. listopadu, kdy by měli zákazníci mít uskladněno 74, respektive 90 procent kapacity.

Máte ještě další nové povinnosti?

Naši zákazníci mohli využít podle novely energetického zákona právo na odstoupení od již uzavřených smluv o uskladňování. Výše zmíněné legislativní novely pak společně zavádí dodatečné pravidelné reporty odesílané na Ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad a provozovatele přepravní soustavy.

Přečtěte si také Zásoby zemního plynu: nezbytná součást moderní energetiky Přečíst článek

Co se stane, když stát oznámí povinnost plnit zásobníky alespoň na 80 procent?

Tato povinnost vychází z evropské legislativy přijaté v létě letošního roku (2022, pozn. red). Zjednodušeně řečeno, tato legislativa nařizuje členským státům, včetně České republiky, aby zajistily naplnění zásobníků na požadovaná množství k určitému datu. Je tedy úkolem státu zajistit naplnění. V praxi v letošním roce stát finančně motivoval firmy, které mají sjednanou skladovací kapacitu, aby ji využily a v zásobnících uskladnily co nejvíce plynu tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost dodávek. Dodavatelé musí podle zákona mít pro chráněné zákazníky, tj. především domácnosti, nemocnice a poskytovatele sociálních služeb, uloženo předepsané množství plynu v zásobníku před každou zimou. Letos poprvé se také stát rozhodl nakoupit určité množství strategických zásob plynu a uložit je v zásobníku. Pro následující roky je situace ale nejasná v tom, že nevíme, kolik kapacity si dodavatelé plynu v našich zásobnících sjednají.

Má na tyto zásoby stát nějaký nárok?

Zemní plyn uložený v zásobnících je v majetku soukromých společností, které s námi mají uzavřené smlouvy na skladování plynu. Jak jsem již zmiňoval, stát letos poprvé prostřednictvím správy hmotných rezerv nakoupil určité množství zemního plynu, které je uloženo v zásobnících jako strategická rezerva. Navíc energetický zákon umožňuje státu v mimořádném stavu nouze nařídit ostatním vlastníkům plynu vytěžení plynu ze zásobníků. Za tento plyn náleží vlastníkům kompenzace.

Má ČR k zásobníkům nějakou alternativu?

Pokud se bavíme o alternativě ke garanci dostupnosti plynu v České republice, tak plnohodnotná alternativa není. Uskladněný zemní plyn na území České republiky má v současné době mimořádný strategický význam a zásobníky svoji nezastupitelnou úlohu. Zásobníky plynu podpoří i využití LNG terminálů a umožní uskladnit plyn, který nestihne být spotřebován ve chvíli, kdy dodávka LNG dorazí.

Je možné v ČR postavit nové zásobníky plynu nebo ty stávající rozšířit?

Rozhodně levnější a rychlejší varianta je rozšířit kapacitu současných zásobníků, protože by bylo možné využít část stávající nadzemní technologie. Ke stavbě zásobníků jsou obecně vhodná vytěžená ložiska zemního plynu a ropy. Po přerušení dodávek z Ruska přes Ukrajinu v roce 2009 navýšila společnost RWE Gas Storage CZ skladovací kapacitu na zásobnících Třanovice a Tvrdonice přibližně o 300 milionů m3 a další případná rozšíření jsou možná. Některé projekty máme připraveny v šuplíku již několik let, jejich realizaci však doposud bránila ekonomická návratnost.