Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dny teplárenství a energetiky po dvaadvacáté v Hradci Králové

Již 22. ročník konference s doprovodnou výstavou Dny teplárenství a energetiky pořádá Teplárenské sdružení České republiky ve dnech 26.–27. dubna 2016 v Kongresovém výstavním a společenském centru Aldis v Hradci Králové. Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení České republiky, informuje o aktuálních problémech v teplárenství, jaké změny může obor očekávat, nové legislativě i o tématech konference.

DTE logo

Konference se soustředí na problematiku dálkového zásobování teplem a chladem, ale i na elektroenergetiku, obnovitelné zdroje a další témata, která k oboru teplárenství a energetiky patří.

V roce 2014 nová koncepce konference přinesla rostoucí tendenci a navýšila počet návštěvníků o 64 procent a vystavovatelů o 34 procent. Pozitivní trend pokračoval i v roce následujícím, kdy Dny teplárenství a energetiky přivítaly 1056 návštěvníků (nárůst 2014/2015 o dalších 13 procent) a 84 prezentujících se firem (+18 procent).

Letošní ročník přinese opět novinku: tou je zkrácení konference na dva dny při současném zařazení aktuálních témat, posílení a zavedení více žádaných tematických sekcí.

Teplárenské sdružení ČR letos slaví čtvrtstoletí od svého vzniku

„Teplárenské sdružení České republiky slaví v letošním roce 25 let své existence. Přejeme si, aby tato konference tak byla i malou oslavou nejen sdružení, ale celého českého teplárenství,“ říká Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení České republiky a dodává: „Navzdory různým katastrofickým vizím se české teplárenství modernizuje, snižuje emise, využívá více obnovitelných zdrojů a – co je pro něj nejvíce důležité – připojuje i nové zákazníky.“

Bude o čem hovořit

Témat k diskuzím bude hodně, například trh s elektřinou, který není úplně v nejlepší kondici. „Důvodem toho, že se nevyplácí ani kombinovaná výroba elektřiny a tepla s vysokou účinností, je kolabující trh s elektřinou,“ konstatuje Martin Hájek. Velkým tématem k diskusi bude jistě i neuzavřená notifikace podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z obnovitelných zdrojů energie, kvůli které loni Energetický regulační úřad málem nevypsal provozní podporu.

Evropská unie si dává za cíl snížení emisí nejméně o 40 procent do roku 2030, chce zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů o 27 procent a současně snížit spotřebu energie o 27 procent. Evropská komise letos přijde s balíkem odpovídající legislativy a navrhne revizi hned několika směrnic. „To všechno jsou důležité změny, na které bude třeba reagovat,“ říká Martin Hájek.

Naproti tomu strategii EU pro vytápění a chlazení, vydanou Evropskou komisí, považuje Martin Hájek za poměrně zdařilou: „Je dobře, že se Evropská komise začala zabývat také oblastí tepla a chladu, která byla doposud na okraji zájmu, přestože jde o polovinu konečné spotřeby energie v EU. Strategie míří správným směrem, uvidíme, jak se nakonec promítne do změn evropské legislativy.“ Součástí nové strategie kromě úspor tepla v budovách má být i využití odpadního tepla z průmyslu a z infrastruktury.

Zahraniční a vládní účast, vyhlášení Projektů roku 2015

Mirek Topolánek, předseda představenstva Teplárenského sdružení České republiky
Mirek Topolánek, předseda představenstva Teplárenského sdružení České republiky

Letošní akce se zúčastní Paul Voss ředitel evropské asociace Euroheat & Power zastřešující problematiku teplárenství na Evropské úrovni. O zkušenostech se zpracováním odpadu bude přednášet John Johnsson z Profu Göteborg AB. Ten seznámí účastníky s konkrétními zkušenostmi, které mají s odpadovým hospodářstvím ve Švédsku.

Z důležitých hostů na konferenci přislíbila účast náměstkyně ministra Lenka Kovačovská, která seznámí hosty právě s klimaticko-energetickým rámcem do roku 2030 a se stanoviskem vlády České republiky k tomuto tématu.

Celou konferenci zahájí v úterý 26. dubna 2016 krátce před desátou hodinou Mirek Topolánek, předseda představenstva Teplárenského sdružení České republiky. První den bude zakončen slavnostním večerem v Tereziánském dvoře, kde budou nejprve projekty loňského roku představeny a poté slavnostně vyhlášeni vítězové Projektů roku 2015.

Důležité obory

Konference Dny teplárenství a energetiky 2016 přivítá odborníky a zájemce celkem v šesti sekcích:

  • perspektivy teplárenství v evropské unii a v České republice,
  • technika a technologie pro teplárenství,
  • trh s teplem z pohledu spotřebitele,
  • energetická legislativa, její změny a dopady na provozovatele,
  • odpady a jejich využití v energetice,
  • příležitosti pro rozvoj dálkového vytápění v České republice.

Pro ně bude připraven bohatý odborný program s možností jednání v řadě odborných sekcí, kde nebude opomenuta ani problematika energetického využití odpadů. Konference ale hodlá oslovit i zástupce obecních samospráv, kterým přinese možnost získat konkrétnější informace z oblasti energetického plánování na regionální úrovni. V tomto rámci budou představeny i úspěchy a plány konkrétních obcí a měst.

Konference chce cíleně oslovit také bytová družstva, společenství vlastníků a další spotřebitele tepla a přiblížit jim problematiku teplárenství očima zákazníků. Přitom zde bude možné získat i konkrétnější údaje o problematice skutečného efektu různých úsporných opatření a věnovat se i ekonomickým ukazatelům například v oblasti tepelných čerpadel.

Teplárenství plánují další investice

V loňském roce došlo k dokončení řady ekologizačních investic týkajících se především větších tepláren. „Celkem bylo investováno na 16 miliard korun, z toho jen v loňském roce sedm miliard. Tyto akce budou dobíhat a na ně navážou investice do středních a menších tepláren,“ seznamuje s dalším postupem Martin Hájek. Pokračují i výměny parních za horkovodní rozvody.

„K urychlení tempa rekonstrukcí by měl přispět program podpory Úspory energie v SZT v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který v rámci první výzvy už přijal registrační žádosti o podporu,“ upřesňuje Hájek. Pro zákazníky bude rovněž důležitá informace o snahách vedoucích ke zvyšování komfortu a o přechodu z centrálních výměníkových stanic na domovní předávací stanice, ve kterých si zákazníci mohou sami regulovat tepelný komfort. Tématem diskuzí bude i využití obnovitelných zdrojů energie, především pak dřevní štěpky v menších energetických zdrojích.

Soběstačnost měst a obcí: proč a jak?

„Je faktem, že většina měst může získat značné množství energie přímo z vlastních zdrojů. Například energetické využití zbytkového směsného komunálního odpadu může zajistit výrobu elektřiny a tepla pro desetitisíce domácností,“ upozorňuje Martin Hájek.

Dny teplárenství a energetiky
Dny teplárenství a energetiky

„Většina takového odpadu však stále končí na skládkách, změnit by to mohl připravovaný zákon o odpadech, o kterém se jistě bude hojně diskutovat. Stále aktuálním tématem je také využití biomasy zejména v menších teplárnách nebo využití kalů z čistíren odpadních vod pro výrobu elektřiny a tepla. To vše by mohlo v souladu s evropskými trendy nahrazovat v teplárenství fosilní paliva a posílit energetickou soběstačnost měst a obcí,“ uzavírá Martin Hájek.

Co konference účastníkům přinese

Cílem letošního ročníku konference Dny teplárenství a energetiky je, aby každý návštěvník mohl získat co nejkomplexnější přehled o dění v oboru teplárenství, energetiky a odpadovém hospodářství. Dny teplárenství a energetiky jsou největší akcí tohoto druhu, konanou v České republice.


TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
logo TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky

Zájmové sdružení právnických osob, jejichž činnost souvisí s problematikou výroby, rozvodu a spotřeby tepla, výrobou a montáží technologií pro teplárenství a projektování zařízení pro zásobování teplem. Členové Teplárenského sdružení ČR vyrábějí více než ...