Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nová pravidla pro odpojování ze soustav CZT na Slovensku

Odpojení ze soustavy centralizovaného zásobování teplem na Slovensku má přesně definované podmínky. Ty stanovuje novela zákona č. 657/2004 Sb., která vstoupila v platnost 1. května letošního roku. Článek je první z připravované série článků k problematice odpojování odběratelů od soustav CZT.

Přijetí zákona č. 100, kterým se mění a doplňuje zákon č. 657/2004 Sb. Slovenské republiky předcházely dva dokumenty zpracované v roce 2013. Byly to:

Novela zákona se stanovuje nové podmínky pro výrobce tepla v bytových domech. Kromě povinnosti oznámit výrobu tepla Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi se na výrobce tepla začíná vztahovat vyhláška MH SR o určení času a kvality dodávky tepla pro konečného spotřebitele.

Asi nejdůležitější změnou je pak ale povinnost oznámit SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentura) do 30. dubna za předchozí rok:

 • Druh a množství primární energie na výrobu tepla
 • Množství tepla na vytápění a přípravu TV
 • Skutečné náklady na výrobu tepla
 • Celkovou podlahovou plochu budovy

Další povinností, která platí jak pro domy zásobované z CZT, tak i pro domy s vlastní kotelnou je pak:

 • Osadit, zapojit, udržovat a ověřovat určená měřidla
 • Osadit, zapojit a udržovat poměrové rozdělovače topných nákladů, pokud osazení určených měřidel není technicky možné, nebo nákladově neefektivní
 • Zajistit alternativní, nákladově efektivní způsob měření spotřeby tepla

Novela zavádí nové pojmy v názvosloví:

 • účinné centralizované zásobování teplem – systém centralizovaného zásobování teplem, kterým se dodává aspoň 50 % tepla vyrobeného z obnovitelných zdrojů energie nebo 50 % tepla z průmyslových procesů, 75 % tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou nebo 50 % tepla vyrobeného jejich kombinací
 • pojem teplovod se nahradil pojmem: veřejný rozvod tepla

Při výstavbě soustavy tepelných zařízení na vymezeném území je dodavatel, v jednání podle zvláštního předpisu, dotčeným orgánem, kterého stanovisko je závazné. Dodavatel tepla má současně postavení účastníka řízení, když se povoluje výstavba soustavy tepelných zařízení, nebo její části na vymezeném území dodavatele ze zdroje tepla v centralizovaném zásobovaní teplem.

Klíčovou částí novely zákona 657/2004 Sb. jsou pak nové paragrafy, které si kladou za cíl zajistit stabilizaci centrálních zdrojů tepla. Hlavním z nich je pak §12, který si dovolím odcitovat v originální podobě z platného znění zákona SR 657/2004 Sb.

§ 12

(1) Výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 10 MW a viac možno uskutočniť len na základe osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s Energetickou politikou Slovenskej republiky (ďalej len „osvedčenie“); toto osvedčenie vydáva ministerstvo a je záväzné12b). O vydanie osvedčenia môže písomne požiadať fyzická osoba alebo právnická osoba.

(2) O vydaní osvedčenia rozhodne ministerstvo na základe písomnej žiadosti podľa odseku 1 do 30 dní od jej doručenia a po vyhodnotení

a) potreby nových zdrojov tepla a rozvodov tepla na území, ktoré má byť zásobované teplom z výstavby sústavy tepelných zariadení, na ktorú sa žiada vydať osvedčenie,

b) využitia domácich obnoviteľných zdrojov energie,

c) možnosti získavania tepelnej energie na území, na ktorom má byť výstavba uskutočnená, z kombinovanej výroby elektriny a tepla,12c)

d) plnenia požiadaviek na ochranu životného prostredia,

e) hospodárnosti a energetickej účinnosti sústavy tepelných zariadení, na ktorej výstavbu saosvedčenie požaduje,

f) využitia vysoko účinnejkombinovanej výroby elektriny a tepla12d) alebo obnoviteľných zdrojov energie v systémoch centralizovaného zásobovania teplom,

g) vplyvov na hospodárnosť a energetickú efektívnosť iných dotknutých sústav tepelných zariadení na vymedzenom území, najmä systémov centralizovaného zásobovania teplom a centrálnych okrskových zdrojov tepla.

(3) Ministerstvo osvedčenie podľa odseku 1 nevydá, aksa výstavbou sústavy tepelných zariadení zníži odber tepla z existujúceho účinného centralizovaného zásobovania teplom a preukázateľne sa na základe energetického auditu podľa osobitného predpisu12e)

a) zhorší vplyv na životné prostredie najmä zvýšením emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia alebo zvýšením emisií skleníkových plynov,

b) zhorší hospodárnosť účinného centralizovaného zásobovania teplom najmä zvýšením strát pri výrobe a rozvode tepla alebo

c) zvýšia náklady za teplo koncovým odberateľom alebo konečným spotrebiteľom, ktorým sa dodáva teplo z účinného centralizovaného zásobovania teplom.

(4) Prižiadosti o vydanie osvedčenia na vymedzenom území dodávateľa zo zdroja tepla v centralizovanom zásobovaní teplom je účastníkom konania o vydanie osvedčenia podľa odseku 1 osoba, ktorá podala žiadosť o vydanie osvedčenia a dodávateľ na vymedzenom území.

(5) Žiadateľ priloží k žiadosti podľa odseku 1 písomnú správu o energetickom audite.12f)

(6) Osvedčenie savydáva na dobu uvedenú v žiadosti, najdlhšie však na tri roky ododňa jej vydania. Platnosť osvedčenia sa môže predĺžiť o ďalšie dva roky na základe písomnej žiadosti. Písomnú žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia musí jeho držiteľ predložiť ministerstvu najneskôr tri mesiace pred skončením jeho platnosti. Ak žiadateľ o vydanie osvedčenia ani v týchto lehotách výstavbu sústavy tepelných zariadení neskončí a stavbu neuvedie do trvalej prevádzky, ďalšia výstavba sa môže uskutočniť len na základe nového osvedčenia.

(7) Vydaním osvedčenia nie sú dotknuté osobitné predpisy o stavebnom konaní.13)

(8) Výstavbu sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom od 100 kW vrátane do 10 MW možno uskutočniť len na základe záväzného stanoviska obce o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky.

(9) Na vydanie záväzného stanoviska obce podľa odseku 8 sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 7.

(10) Pri výstavbe sústavy tepelných zariadení na vymedzenom území je dodávateľ v konaní podľa osobitného predpisu13) dotknutým orgánom,13a) ktorého stanovisko je záväzné.12b) Dodávateľ tepla má súčasne postavenie účastníka konania podľa osobitného predpisu,13b) ak sa povoľuje výstavba sústavy tepelných zariadení alebo jej časti na vymedzenom území dodávateľa zo zdroja tepla v centralizovanom zásobovaní teplom.

(11) Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa primerane vzťahujú aj na zmeny a úpravy v existujúcich sústavách tepelných zariadení, pre ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu.

Pro výstavbu soustav nových tepelných zařízení zákon rozlišuje soustavy dvou výkonových rozsahů:

 • 100 kW – 10 MW včetně
 • Nad 10 MW

Výstavbu soustavy tepelných zařízení s výkonem 100 kW – 10 MW lze tedy uskutečnit jen na základě závazného stanoviska obce o souladu připravované výstavby s koncepcí rozvoje obce v oblasti tepelné energetiky. Pokud má tedy příslušná obec zpracovanou koncepci rozvoje v oblasti tepelné energetiky, může jednoduše a účinně zamezit výstavbě tepelných zařízení o výkonovém rozsahu 100 kW – 10 MW, které nejsou v souladu s touto koncepcí.

Výstavbu tepelných soustav nebo jejich částí o výkonu rozsahu na 10 MW lze uskutečnit pouze na základě osvědčení o souladu připravované výstavby s Energetickou politikou Slovenskej republiky. O vydání rozhodnutí rozhodne Ministerstvo hospodárstva SR do 30 dnů od podání žádosti po vyhodnocení následujících parametrů plánovaného zdroje citace [1]:

 • potreby nových zdrojov tepla na území,
 • využitia domácich obnoviteľných zdrojov energie,
 • možnosti získavania tepelnej energie z kombinovanej výroby tepla a elektriny,
 • plnenia požiadaviek na ochranu životného prostredia,
 • hospodárnosti a energetickej účinnosti sústavy tepelných zariadení, na ktorej výstavbu sa osvedčenie požaduje,
 • využitia vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo obnoviteľných zdrojov energie v systémoch CZT,
 • vplyvov na hospodárnosť a energetickú efektívnosť iných dotknutých sústav tepelných zariadení na vymedzenom území, najmä systémov CZT.

Ministerstvo osvědčení tedy nevydá, pokud se sníží odběr tepla z existujícího účinného CZT (tj. takové, které vyhovuje definici a prokazatelně se podle předloženého energetického auditu:

 • zhorší vliv na životné prostředí, zejména zvýšením emisí znečišťujících látek do ovzduší, nebo zvýšením emisí skleníkových plynů
 • zhorší hospodárnost účinného CZT, zejména zvýšením ztrát při výrobě a rozvodu tepla nebo se zvýší náklady za teplo koncovým odběratelům nebo konečným spotřebitelům, kterým se teplo dodává z účinného CZT

Zde se tedy zákonem zavádí ochrana nově definovaných tzv. „účinných soustav centrálního zásobování teplem“ proti výstavbě konkurenčních soustav CZT s výkonem nad 10 MW a současně i ochrana proti nekoncepčnímu odpojování bytových domů od účinného CZT. Každé odpojení od účinného CZT vyžaduje závazné stanovisko obce. Toto stanovisko musí posoudit odpojení podle exaktně stanovených kritérií:

a) potreby nových zdrojov tepla a rozvodov tepla na území, ktoré má byť zásobované teplom z výstavby sústavy tepelných zariadení, na ktorú sa žiada vydať osvedčenie,

b) využitia domácich obnoviteľných zdrojov energie,

c) možnosti získavania tepelnej energie na území, na ktorom má byť výstavba uskutočnená, z kombinovanej výroby elektriny a tepla,12c)

d) plnenia požiadaviek na ochranu životného prostredia,

e) hospodárnosti a energetickej účinnosti sústavy tepelných zariadení, na ktorej výstavbu sa osvedčenie požaduje,

f) využitia vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla12d) alebo obnoviteľných zdrojov energie v systémoch centralizovaného zásobovania teplom,

g) vplyvov na hospodárnosť a energetickú efektívnosť iných dotknutých sústav tepelných zariadení na vymedzenom území najmä systémov centralizovaného zásobovania teplom a centrálnych okrskových zdrojov tepla.

(3) Obec záväzné stanovisko nevydá, aksa výstavbou sústavy tepelných zariadení zníži odber tepla z existujúceho účinného centralizovaného zásobovania teplom a preukázateľne sa na základe energetického auditu podľa osobitného predpisu12e)

a) zhorší vplyv na životné prostredie najmä zvýšením emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia alebo zvýšením emisií skleníkových plynov,

b) zhorší hospodárnosť účinného centralizovaného zásobovania teplom najmä zvýšením strát pri výrobe a rozvode tepla alebo

c) zvýšia náklady za teplo koncovým odberateľom alebo konečným spotrebiteľom, ktorým sa dodáva teplo z účinného centralizovaného zásobovania teplom.

Závěr

Cílem přijatého zákona Slovenské republiky je zabránit rozpadu soustav postupným odpojováním jednotlivých odběratelů. Vydání zákona v tomto znění je výsledkem trpělivého přesvědčování zákonodárců dodavateli tepla o tomto nebezpečí. Na jednu stranu se zákon jistě nelíbí občanům, kteří platí vysoké ceny tepla a zákon jim celkem účinně brání odpojení a zřízení vlastního zdroje tepla. Předností zákona je podle mého názoru skutečnost, že nově definuje účinné centralizované zásobování teplem a ochrana proti odpojování spotřebičů se týká právě takto definovaných soustav. Je to jednodušší a transparentnější řešení než složitě definovaná podpora CZT prostřednictvím zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie v České republice.

Literatura

 • [1] Novela zákona o tepelnej energetike a jej vplyv na rozvoj teplárenstva v SR – přednáška Ing. Rudolfa Pradly na Dnech teplárenství a energetiky (Hradec Králové 2014)
 • [2] Fungovanie a problémy v sektore tepelného hospodárstva v SR so zameraním na systémy CZT z pohľadu Protimonopolného úradu SR (2013) (http://www.antimon.gov.sk/data/att/365.pdf)
 • [3] ZÁKON č. 657/2004 Sb. o tepelnej energetike v platném aktuálním znění
 • [4] Technicko-ekonomická a enviromentálna štúdia SIEA – Vplyv odpájania sa odberateľov tepla od systémov CZT na trh s teplom na Slovensku (http://www.teploslovenska.sk/pre-verejnost-odberatelov-tepla/co-je-czt)
English Synopsis

Disconnecting from a system of centralized heat supply to the Slovak precisely defined conditions. These sets amendment to Act No. 657/2004 Coll., Which entered into force on 1 May this year. This article is the first of a planned series of articles on the issue of disconnecting customers from district heating systems.

 
 
Reklama