Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové evropské limity pro emise a látky znečišťující ovzduší

Evropský parlament schválil 23. listopadu 2016 nové limity pro vybrané emise a látky znečišťující ovzduší. Pro členské státy z toho vyplývají nové závazky ke snížení některých emisí ve 2 krocích - od roku 2020 a od roku 2030. První kontroly dodržování nových limitů se budou vyhodnocovat k roku 2025.

Jednotlivé členské státy mají předepsány rozdílné závazky ke snížení emisí. Pro Českou republiku vycházejí závazky na střední hranici v porovnání k závazkům ostatních členů EU. Předepsané snižování emisí se bude týkat především oxidu siřičitého, oxidů dusíku, emisí amoniaku a jemných částic (polétavého prachu).

Nové limity znečišťujících látek vycházejí z legislativního usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2016 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES.

Zavedení nových emisních limitů

© Fotolia.com
© Fotolia.com

Tyto emisní limity byly předjednány během nizozemského předsednictví v Radě EU. Impulzem bylo zjištění, že znečištění ovzduší způsobuje ročně zhruba 400 tisíc předčasných úmrtí v EU.

„Znečištěné ovzduší je jednou z hlavních příčin úmrtí v EU. V posledních třech letech se velmi změnila politická situace a otázka kvality ovzduší se stala součástí veřejné diskuse. A to především v souvislosti se skandálem automobilky Volkswagen a jejích emisních testů automobilů při skutečných jízdních podmínkách. V posledních deseti letech jsme se příliš soustředili na emise oxidu uhličitého, že jsme zapomněli na celkovou čistotu ovzduší,“ uvedla evropská poslankyně Julie Girling.

Poslanci Evropského parlamentu přijali nové znění směrnice poměrem hlasů 499 pro, 177 proti a 28 poslanců se zdrželo hlasování.

Emisní limity se dotknou vytápění, dopravy i zemědělství

Nová legislativa stanoví snížení národních emisí, které povedou ke snížení emisí oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOX), nemethanických těkavých organických látek (NMVOC), amoniaku (NH3) a jemných pevných částic (částice, které mají v průměru méně než 2,5 mikrometru). Navrhované snížení emisí by mělo do roku 2030 snížit počet zdravotních onemocnění spojených se znečištěním ovzduší až o 50 %.

Cílem nové směrnice je především chránit lidské zdraví. Ta má přispět ke snižování nákladů na zdravotní péči souvisejících se znečištěním ovzduší v Unii prostřednictvím zvýšení kvality života občanů Unie a podpořit přechod na zelenou ekonomiku. Směrnice rovněž přispěje k postupnému snižování znečištění ovzduší.

Podle Evropské agentury pro životní prostředí tyto znečišťující látky pocházejí z různých zdrojů:

 • pevné polétavé částice (PM) se do ovzduší dostávají jako vedlejší produkt vytápění, z průmyslové výroby a z dopravy,
 • oxidy dusíku (NOX) jsou vytvářeny především v dopravě a ve vytápění,
 • emise oxidů síry (SOX) jsou vytvářeny především při výrobě elektrické energie a spalování uhlí,
 • téměř veškeré emise amoniaku (NH3) pocházejí ze zemědělství,
 • emise oxidu uhelnatého (CO) vznikají především při vytápění a z dopravy,
 • emise metanu (CH4) vznikají při nakládání s odpady, výrobě elektrické energie a v zemědělství.

Povinnost pro členské státy

Členské státy budou muset závazky ke snížení emisí dodržovat od roku 2020 do roku 2029 a v dalším kroku od roku 2030. V zájmu zajištění prokazatelného pokroku při plnění závazků stanovených pro rok 2030 budou určeny orientační úrovně emisí v roce 2025, jejichž dosažení by bylo technicky proveditelné a nebylo by spojeno s neúměrnými náklady. Členské státy by měly usilovat o dosažení těchto úrovní.

Národní závazky ke snížení emisí stanovené v této nové směrnici pro období od roku 2030 vycházejí z odhadovaného potenciálu každého členského státu pro snížení emisí látek znečišťujících ovzduší.

Každý členský stát by měl vypracovat a provádět svůj národní program omezování znečištění ovzduší s cílem splnit své závazky ke snížení emisí a účinně přispívat k dosažení cílů v oblasti kvality ovzduší. Členské státy by za tímto účelem měly zohlednit potřebu snížit emise, zejména oxidů dusíku a jemných částic, v zónách a aglomeracích s nadměrnými koncentracemi látek znečišťujících ovzduší nebo v těch zónách, které přispívají ke znečištění ovzduší v jiných zónách nebo v sousedních zemích.

Za účelem snížení emisí by členské státy měly zvážit podporu přesunu investic směrem k čistým a účinným technologiím. Ke zlepšení udržitelnosti a k řešení problémů u zdroje mohou napomoci inovace, a to zlepšením reakcí jednotlivých odvětví na výzvy v oblasti kvality ovzduší.

Emisní limity pro Českou republiku

Pro Českou republiku byly stanoveny závazky k procentuálnímu snížení emisí oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOX) a nemethanových těkavých organických sloučenin (NMVOC) tak, že se za výchozí rok považuje rok 2005. Pokud jde o silniční dopravu, použijí se emise vypočítané na základě prodaných paliv.

 • Závazek ke snížení emisí oxidu siřičitého (SO2) oproti roku 2005:
  • 45 % (pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2029),
  • 66 % (pro jakýkoli rok od r. 2030).
 • Závazek ke snížení emisí oxidů dusíku (NOX) oproti roku 2005:
  • 35 % (pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2029),
  • 64 % (pro jakýkoli rok od r. 2030).
 • Závazek ke snížení emisí nemethanových těkavých organických sloučenin (NMVOC) oproti roku 2005:
  • 18 % (pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2029),
  • 50 % (pro jakýkoli rok od r. 2030).
 • Závazek ke snížení emisí amoniaku (NH3) oproti roku 2005:
  • 7 % (pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2029),
  • 22 % (pro jakýkoli rok od r. 2030).
 • Závazek ke snížení emisí jemných částic (PM2,5) oproti roku 2005:
  • 17 % (pro jakýkoli rok od r. 2020 do r. 2029),
  • 60 % (pro jakýkoli rok od r. 2030).

Důvody pro další snižování emisí

Znečištění ovzduší v roce 2010 vedlo v EU k více než 400 tisícům předčasných úmrtí. Více než 62 % území EU je vystaveno eutrofizaci, včetně 71 % ekosystémů v rámci Natura 2000. Celkové externí náklady související se znečištěním ovzduší jsou podle Evropské komise odhadovány mezi 330 a 940 miliardami eur ročně, včetně 15 miliard eur přímých ekonomických ztrát způsobených ztracenými pracovními dny, 4 miliard eur nákladů ve zdravotnictví, 3 miliard eur ztrát na výnosech z plodin a 1 miliardy eur škod na budovách.

Nerespektování stávajících norem kvality ovzduší a nových mezinárodních závazků EU v rámci Göteborského protokolu brání lepší ochraně občanů EU a životního prostředí. Oblasti, které nesplňují normy PM10 a NO2, představují 32 %, respektive 24 % území EU. Na 40 milionů občanů EU je stále vystaveno úrovním PM10 vyšším, než jsou mezní hodnoty EU.

English Synopsis
The new European limits for emissions and air pollutants

The European Parliament approved November 23, 2016 the new limits for selected emissions and air pollutants. For Member States resulting from this new commitments to reduce certain emissions in two stages - from 2020 and from 2030. For the Czech Republic based on commitments to the middle threshold in comparison to the commitments of other EU members. Prescribed emission reductions will be mainly sulfur dioxide, nitrogen oxides, ammonia emissions and fine particulate matter (airborne dust).