Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Co vlastně je Státní energetická koncepce?

"…Státní energetická koncepce není konkrétní projekt, ale politický dokument…“ odpověděl premiér Nečas na dotaz zástupce agentury MEDIAFAX na tiskové konferenci po středečním jednání vlády.

Na pravidelné jednání vlády, které proběhlo ve středu 12. září 2012 byly zařazeny i dva navzájem úzce související body:

Bod č. 8 Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky
č.j. 888/12 Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

a Bod č. 9 Surovinová politika České republiky
č.j. 889/12 Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Podrobnosti k projednávané energetické koncepci

U obou bodů vláda dospěla ke stejnému závěru: Projednávání bylo přerušeno na dva týdny.

Takže celkem nezajímavá zpráva. Zajímavá byla ale odpověď premiéra Nečase na dotaz zástupce agentury MEDIAFAX. Novinář vzpomněl ranní demonstrace aktivistů před úřadem vlády, kteří protestovali proti předloženým návrhům Aktualizace Státní energetické koncepce a Surovinové politiky ČR. Jedním z návrhů, které na demonstraci zazněly, byl požadavek, aby byla Aktualizace SEK posouzena z hlediska vlivu na životní prostředí a přezkoumána v procesu EIA. Dotazující se zeptal na názor premiéra na tento námět. Premiér Nečas nazval tento námět „… takřka lunatickým nápadem“ a doplnil, “…že u koncepčních materiálů se nic takového nedělá. Toto není žádný konkrétní projekt elektrárny nebo energetického podniku, tady se jedná o koncepční politický dokument.“

Abychom plně porozuměli sdělení, vezměme si na pomoc slovník českých synonym. Slovník nabízí za slovo lunatický např. synonyma blouznivý, nereálný, náměsíčný,…

Když se nad vyslovenou myšlenkou trochu pozastavíme, musíme se nutně zeptat: Opravdu není možné a nutné zkoumat vliv koncepčních materiálů na životní prostředí? Byť jsou to materiály politické. Tady se mi trochu vnucuje vzpomínka na doby (ne)dávno minulé a tehdy používaný slogan: „… Soudruhu musíš se na to dívat politicky.“ To ale Petr Nečas (nar. 1964) jistě ve své profesní kariéře nezažil.

Ale vážně. Pokud opět nahlédneme tentokrát do WIKIPEDIE dozvíme se o procesu EIA (z anglického Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí):
Podle zákona spadají do rozsahu posuzování všechny projekty, které by mohly mít negativní dopad na veřejné zdraví, rostliny a živočichy, ekosystémy, půdu, ovzduší, ale i na kulturní památky, přírodní zdroje nebo majetek. Oproti původnímu zákonu ten stávající udává přesnější seznam konkrétních záměrů, které by měly být hodnoceny. Ty jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zákona a jsou rozděleny do dvou kategorií podle závažnosti svého dopadu. První kategorie obsahuje záměry, které podléhají posouzení vždy. Jedná se například o rozsáhlé zásahy do krajiny, jako je odlesňování nebo výstavba vodních nádrží, dále stavby silnic a dálnic, těžby nerostných surovin, průmyslové závody, cementárny nebo rafinerie. Druhá kategorie zahrnuje záměry, vyžadující zjišťovací řízení. Do ní spadají například potravinářské výroby, sklady, lanové a tramvajové dráhy či rekreační objekty a zařízení.

Na závěr pohled do Sbírky zákonů: úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 93/2004 Sb., zákonem č. 163/2006 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 216/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 223/2009 Sb. a zákonem č. 436/2009 Sb.

V tomto dokumentu se můžeme dočíst:
Díl 3
Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí
§ 10a
Předmět posuzování vlivů koncepce
na životní prostředí
(1) Předmětem posuzování vlivů koncepce na životní
prostředí (dále jen „posuzování koncepce“) podle
tohoto zákona jsou
a) koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení
záměrů uvedených v příloze č. 1, zpracovávané
v oblasti zemědělství, lesního hospodářství,
myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými
nebo podzemními vodami, energetiky, průmyslu,
dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací,
cestovního ruchu, územního plánování, regionálního
rozvoje a životního prostředí včetně
ochrany přírody, koncepce, u nichž nutnost jejich
posouzení, s ohledem na možný vliv na životní
prostředí, vyplývá ze zvláštního právního předpisu,
a dále koncepce spolufinancované z prostředků
fondů Evropských společenství; tyto koncepce
podléhají posuzování vždy, pokud je dotčené
území tvořeno územním obvodem více než
jedné obce,

Zbývá pouze posoudit, zda je Státní energetickou koncepcí dotčené území tvořeno územním obvodem více než jedné obce.

Navíc v §10g, odst. 4 je doslova uvedeno:
(4) Bez stanoviska [k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví] nemůže být koncepce schválena. Schvalující orgán je povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty povinen svůj postup odůvodnit.

Je opravdu ten námět na přezkoumání a oponenturu Aktualizace Státní energetické koncepce z pohledu vlivů na životní prostředí tak náměsíčný nápad? Není tento materiál vlastně také projekt, i když samozřejmě rozsáhlý a realizovaný v dlouhém časovém horizontu? Nebo je to jen koncepční politický dokument, tedy něco jako nezávazný, předvolební billboard?