Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Senát vrátil návrh zákona o ochraně ovzduší do poslanecké sněmovny

Senát na své 19. schůzi projednával návrh komplexní novely zákona č. 86/2002 Sb. Vládní návrh novely byl po projednání v poslanecké sněmovně změněn do podoby, která byla zcela protichůdná duchu původního návrhu. Stalo se to díky zásadnímu pozměňovacímu návrhu poslance Bureše z ODS, který namísto původně navrženého růst poplatků za hlavní znečišťující látky, (tuhé znečišťující látky, oxidy síry, dusíku a těkavé organické látky), navrhl jejich postupné snižování a od roku 2016 jejich úplné zrušení.


Poslanecký návrh byl v senátu projednáván jako senátní tisk č. 302.
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (také z ODS), měl proto na čtvrteční schůzi senátu těžkou úlohu. Přesvědčit senátory, aby schválili pozměňovací návrhy k poslaneckému návrhu v duchu původního vládního návrhu a vrátili předlohu k novému projednání do poslanecké sněmovny.
To se mu podařilo díky pečlivě připravené a vyargumentované zdůvodňující zprávě, kterou v úvodu projednávání přednesl. V ní především konstatoval, že sice za posledních 20 let došlo k výraznému snížení celkového množství vypouštěných emisí. Na tomto snížení se ale převážně podílí snížení množství oxidů síry, ale už to zdaleka neplatí u ostatních znečišťujících látek a především pak ne u pevných prachových emisí. Ty pak způsobují známé smogové situace a zdravotní problémy a ohrožení.

Zdůraznil, že podstatou novely zákona nejsou poplatky, ani „vytáhnout“ z průmyslu co nejvíc peněz, ale vytvoření soustředěného tlaku na tři hlavní zdroje emisí:

  • PRŮMYSL
  • DOPRAVA
  • LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ

Pro průmysl to je zásada kompenzace imisního zatížení příslušné lokality. Při uvádění nového zdroje emisí do provozu bude vyžadováno snížení odpovídajícího množství produkovaných emisí vyřazením starého zdroje z provozu nebo snížením produkce emisí na jiných zdrojích dané lokality. Pro snížení administrativní zátěže podniků by podle návrhu poplatky platily jen při hodnotě povinné platby až od 50 000 Kč namísto dosud platné hranice 5 000 Kč. Dále pak je navrženo sloučení dosud složitých mnohastupňových povolovacích řízení. Místním samosprávám návrh umožňuje lokálně předepsat přísnější emisní limity.

V oblasti dopravy návrh dává místním samosprávám nástroj na omezení emisí vyhlášením bezemisních zón.

Závažné změny přináší návrh pro lokální topeniště v domácnostech spalující tuhá paliva.
Podle údajů ministra Chalupy jich je v ČR cca 600 000. Ty budou mít povinnost nechat provést do roku 2016 revizi kotle napojeného na teplovodní soustavu (netýká se krbů). A následně pak každé dva roky. Výrobci kotlů na pevná paliva již od roku 2014 budou smět uvádět na trh jen kotle 3. a vyšší třídy, od roku 2018 pak jen kotle 4. a vyšší třídy. Nejpozději pak do roku 2022 budou mít majitelé povinnost vyměnit všechny stávající kotle za kotle 3. a 4. třídy. Podle Chalupy to bude sice pro domácnosti finanční zátěž, ale na druhou stranu to bude znamenat finanční úsporu v nákladech na palivo.

Výsledkem více jak čtyřhodinového senátního projednávání je vrácení návrhu novely zákona do poslanecké sněmovny se schváleným pozměňovacím návrhem. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa výsledek projednání komentoval jako přijatelný kompromis, který se v zásadě shoduje s duchem původního vládního návrhu.

Tématu se dlouhodobě na TZB-info věnujeme v oblasti Energetika. Téma kontroly kotlů je součástí tématu Energetické hodnocení budov, které dlouhodobě budujeme s novým zákonem na ochranu ovzduší a připravujeme i komentáře očekávané novely prováděcí vyhlášky.


Ministr Tomáš Chalupa ve Studiu ČT24 o navržené úpravě: "Umožňuje lepší a propracovanější model motivace pro ty, kdo udělají víc, než jsou jen limity…, ukazuje i nové opatření z hlediska snížení administrativní zátěže. Myslím, že jde o dobrý a životaschopný návrh."

 
 
Reklama