Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rámcová směrnice o odpadech: Rada EU zahájí jednání o její revizi

Mají odpady z potravin a textilu a obor vytápění přímý vztah? Odpady jsou mimo jiné i surovinami pro výrobu bioplynu nebo přímo tepla. Potenciální omezení množství odpadů musí současné energetické procesy zahrnout do svých plánů.


Ilustrační obrázek, (Foto a copy: J. Hodboď)

Rada EU, 17. 6. 2024, tisková zpráva
Rada přijala svůj postoj („obecný přístup“) k cílené revizi rámcové směrnice o odpadech se zaměřením na potravinový a textilní odpad.

Obecný přístup si klade za cíl zabránit vzniku odpadu z rychlé módy a usnadnit opětovné použití. Stanovuje také ambiciózní cíle výrazně snížit plýtvání potravinami do roku 2030. Vzhledem k tomu, že potravinářský a textilní sektor je prvním a čtvrtým odvětvím s největší náročností na zdroje, představuje dnešní dohoda zásadní krok směrem k udržitelnějšímu a oběhovému evropskému hospodářství,“ komentoval postoj rady Alain Maron, ministr vlády regionu Brusel-hlavní město, odpovědný za změnu klimatu, životní prostředí, energetiku a participativní demokracii.

Potravinářský sektor – Méně plýtvání potravinami do roku 2030

Navrhovaná směrnice stanoví závazné cíle pro snížení plýtvání potravinami do roku 2030:

  • 10 % ve zpracování a výrobě
  • 30 % na hlavu v maloobchodě, restauracích, stravovacích službách a domácnostech

Obecný přístup souhlasí s cíli navrženými Komisí a poskytuje možnost stanovit cíle pro jedlé potraviny do 31. prosince 2027, kdy Komise cíle pro rok 2030 přezkoumá.

Referenční rok a korekční faktory

Cíle snížení potravin budou vypočítány v porovnání s množstvím vytvořeným v roce 2020, protože to byl první rok, za který byly údaje o plýtvání potravinami shromažďovány podle harmonizované metody. Členské státy mohou používat referenční rok před rokem 2020, pokud byly na vnitrostátní úrovni zavedeny vhodné metody sběru údajů.

Obecný přístup umožňuje členským státům používat jako referenční roky také rok 2021, 2022 nebo 2023, protože údaje za rok 2020 nemusí být v některých případech reprezentativní kvůli pandemii COVID-19.

Ministři se dále shodli, že je třeba vypracovat korekční faktory, aby bylo možné zohlednit výkyvy v cestovním ruchu a úrovně produkce ve zpracování a výrobě potravin ve vztahu k referenčnímu roku.

Další kroky

Obecný přístup Rady, jehož bylo dnes dosaženo, umožňuje rotujícímu předsednictví zahájit rozhovory s Evropským parlamentem o konečném znění, které se uskuteční v rámci nového legislativního cyklu. Evropský parlament přijal své stanovisko v březnu 2024.

Současný stav

Každý rok se v EU vyprodukuje více než 58 milionů tun potravinového odpadu (tj. 131 kg na obyvatele), což představuje odhadovanou ztrátu 132 miliard EUR. Kromě toho plýtvání potravinami představuje přibližně 16 % celkových emisí skleníkových plynů z potravinového systému EU.

EU také ročně vyprodukuje 12,6 milionů tun textilního odpadu. Samotné oblečení a obuv představuje 5,2 milionu tun odpadu, což odpovídá 12 kg odpadu na osobu ročně. V současnosti se pouze 22 % takového odpadu shromažďuje odděleně pro opětovné použití nebo recyklaci, zatímco zbytek se často spaluje nebo ukládá na skládku.

Dne 5. července 2023 předložila Evropská komise návrh na revizi rámcové směrnice o odpadech, která se konkrétně zaměřuje na potravinářský a textilní sektor. Celkovým cílem návrhu je snížit dopady na životní prostředí a klima spojené se vznikem textilního a potravinářského odpadu a nakládáním s ním.

Kde vzniká potravinový odpad

Více než polovina potravinového odpadu v EU pochází z domácností. To je téměř dvakrát více než potravinářský odpad vznikající při výrobě nebo zpracování. Graf ukazuje množství potravinového odpadu na sektor na základě celkem 131 kg odpadu na hlavu.

Původ potravinového odpadu 131 kg/rok na hlavu:

  • 70 kg: domácnosti
  • 28 kg: zpracování
  • 12 kg: restaurace a služby
  • 11kg: výroba
  • 9 kg: maloobchod a distribuce

(Zdroj: Eurostat, 2021)

 
 
Reklama