Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Recyklace stavby – první katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Jaké materiály lze recyklací stavby získat? Kde lze recykláty využít a jaké mají parametry? Na to se ptáme odborníků z UCEEB ČVUT.


© Fotolia.com

Stavební a demoliční odpady jsou v rámci politiky druhotných surovin v ČR naprosto stěžejní částí. Vždyť z celkového množství odpadů se podílí až 65 procenty (PDS, 2019). Nejčastěji se jedná o odpad vzniklý při demoliční činnosti. Při nových stavbách pak mezi odpady evidujeme především zeminu z výkopů a asfaltové směsi. Ty mají svoji hodnotu a na burze druhotných surovin CYRKL už se obchodují. S ostatními materiály je už ale obtíž. Nabídka na burze nechybí, ale poptávka je v tomto vztahu ta slabší strana. Kromě legislativy a dalších bariér je důvodem i nedůvěra ve stavební výrobky z druhotných surovin. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto zadalo Univerzitnímu centru pro energeticky efektivní budovy ČVUT (UCEEB) vypracování Katalogu výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví, od kterého si odborná veřejnost slibuje prolomení bariér a zahájení spolupráce. CYRKL je hrdým partnerem Univerzitního centra, a proto jsme se zeptali výzkumníků z UCEEB Terezy Pavlů a Jana Pešty na několik důležitých otázek týkajících se katalogu a recyklace staveb obecně.

CYRKL: Proč vlastně recyklovat stavby a používat druhotné suroviny ve stavebnictví?

UCEEB: Recyklovat materiály pocházející ze stavebního a demoličního odpadu je důležité hned z několika důvodů. Využíváním stavebního a demoličního odpadu předcházíme zbytečnému zaplňování našich skládek. Dále plně využíváme materiálový potenciál výrobků – to znamená, že namísto spotřebování vysoce kvalitních primárních surovin, můžeme použít například recyklované kamenivo, které je pro určité aplikace dostačující. Tím pak šetříme zdroje nerostných surovin a šetříme i energii na získávání primárních surovin. V důsledku to znamená i snížení dopadů na životní prostředí.

Navíc využíváním materiálu pocházejícího ze staveb se chováme jako zodpovědní hospodáři. Budova nemusí být totiž jen zdrojem odpadu, ale můžeme si ji představit jako banku druhotných surovin, ze které po demolici můžeme získat suroviny pro novou stavbu.

CYRKL: Které suroviny jsme schopni demolicí získat?

UCEEB: To záleží na použité metodě demolice. Pokud budeme postupovat podle zásad selektivní dekonstrukce, můžeme z budovy získat řadu znovu využitelných materiálů. Ty je možné po kvalitní recyklaci použít jako vstupní suroviny pro nové stavební výrobky a materiály. Mezi tyto druhotné suroviny s potenciálem využití v dalších pozemních stavbách patří například betony, zdící prvky a keramika, sádrokartonové desky, dřevo, okenní výplně, tepelné izolace a další. Pro druhotné suroviny uvádíme také hodnotící systémy, technické normy a právní dokumenty popisující podmínky, za kterých je možné výrobky s obsahem druhotných surovin uvádět na trh. Přehled těchto materiálů uvádíme v online katalogu www.recyklujmestavby.cz.

CYRKL: Jak si tyto suroviny vedou v porovnání s primárními zdroji?

UCEEB: Kvalita druhotných surovin se liší především demoličním postupem a kvalitou třídění v průběhu demolice a recyklace. V případě, že jsou materiály od sebe dostatečně odděleny, může se výsledná kvalita blížit primárním zdrojům. Toto platí například pro materiály jako je sklo nebo plasty z okenních výplní, které je možné při správném oddělení využít pro výrobu nových oken. U materiálů, jako je například recyklované kamenivo, sice dochází v porovnání s přírodním kamenivem ke zhoršení vlastností, ale i přesto může být použito do betonu, jako zásyp inženýrských sítí či v dopravním stavitelství. My se proto na našem pracovišti dlouhodobě věnujeme ověřování vlastností recyklovaného kameniva a snažíme se o úpravu recyklačního postupu tak, aby vzniklé materiály měly co nejvyšší kvalitu a byly tak porovnatelné s přírodním kamenivem. Zároveň se snažíme nalezení uplatnění těchto materiálů v závislosti na jejich vlastnostech a tak o zvýšení jejich využití v praxi.

CYRKL: Jak se ověřují vlastnosti recyklátů?

UCEEB: Naším webem chceme ukázat mimo jiné právě to, že pro recyklované výrobky platí stejné postupy ověření jejich vlastností jako pro výrobky z primárních surovin. Jediný rozdíl je, že u takových výrobků může být stanoveno omezené využití druhotných surovin. Bez ohledu na to, jaké suroviny byly pro výrobek spotřebovány, ve stavbě mohou být podle zákona použity jen takové stavební výrobky a materiály, jejichž vlastnosti byly ověřeny a výrobci zaručují kvalitu výrobků prohlášením o shodě nebo prohlášením o vlastnostech. Zároveň platí, že budovy při použití těchto výrobků, správném provedení a běžné údržbě splní základní požadavky na stavby.

Pro všechny výrobce a další zájemce na webu také shrnujeme zkušební postupy, podle kterých se specifikují vlastnosti těchto výrobků a materiálů. Dále informujeme o tom, jaká metodika se využije při certifikaci takových výrobků. Součástí je i přehled norem a technických předpisů, ve kterých jsou stanoveny požadavky na využití recyklovaných materiálů ve stavebnictví.

CYRKL: Jak kompletně zrecyklovat stavbu?

UCEEB: Jak již bylo řečeno v předchozích bodech, předpokladem pro co nejvyšší míru recyklace je selektivní demolice nebo řekněme demontáž staveb. Při selektivní demolicí se snažíme odstrojit z budovy každou konstrukci zvlášť. Tím nám vznikne několik materiálových toků na rozdíl od běžné demolice, kdy je budova bourána najednou. Výstupem běžné demolice je stavební a demoliční odpad, který již nejde ani třídit natož recyklovat a dále využívat jinak, než jako například technické zabezpečení skládek.

Selektivní demolice má několik kroků, které na webu také blíže popisujeme. Prvním z nich je zmapování objektu a vytvoření plánu vyklízení, odstrojení a demolice objektu. Následuje vyklízení objektu od všech rušivých a škodlivých látek, po kterém zůstane jen hrubá stavba. Poslední fází je strojní demolice, při které postupujeme od vnějších konstrukcí k těm vnitřním tak, aby nedocházelo k mísení a tím znehodnocení jednotlivých materiálů.

Podrobný návod jsme na webu doplnili ještě radami, jak si najít a vybrat firmu, která by takovou dekonstrukci provedla kvalitně.

CYRKL: Jak vypsat veřejnou zakázku, tak abych podpořil využití recyklátů?

UCEEB: Jednou z hlavních motivací vzniku Katalogu bylo větší využívání recyklátů ve veřejných zakázkách. Zadavatel veřejné zakázky má jako hlavní investor možnost předepsat, jaké materiály a výrobky budou pro výstavbu z veřejných prostředků použity. Zjednodušeně se dá říci, že stačí do zadávací dokumentace nepsat, že musí být použity přírodní suroviny, ale třeba suroviny splňující tyto požadavky. Nicméně je tato problematika širší a proto se jí také na webu věnujeme a uvádíme základní rady, jak dostat požadavky na obsah druhotných surovin do obecných tendrových specifikací. Vedle toho jsou uvedeny i příklady dobré praxe, které mohou sloužit jako zdroj inspirace, jak se dá využít stavební a demoliční odpad a jak se dají uplatnit druhotné suroviny. Příklady dobré praxe budou taktéž postupně doplňovány.

CYRKL: Jak využít výrobky z recyklátů a na co si naopak dát pozor?

UCEEB: Výrobky z recyklátů se rozumí výrobek s částečným obsahem druhotných surovin anebo výrobek čistě z recyklovaných materiálů. Všechny výrobky uváděné na trh by měly být příslušně ověřeny a měly by mít prohlášení o shodě či prohlášení o vlastnostech. Na webu uvádíme přehled takových výrobků s konkrétními příklady. U jednotlivých výrobků jsou uvedeny odkazy na legislativní předpisy a normové požadavky a také popisujeme, jak se dá při jejich výrobě využít druhotná surovina. Snažíme se také tuto databázi dále doplňovat a rozšiřovat. Jediným možným rizikem, na které je třeba si u těchto výrobků dávat pozor je, že nemusí být vhodné pro všechny aplikace, což ale platí i pro některé výrobky z primárních surovin. Je proto třeba se s výrobcem poradit, zda nemá tento výrobek nějaké specifické omezení, pokud tedy není již toto omezení uvedeno přímo u vlastností výrobku.

Druhotné suroviny a přebytečné materiály lze v ČR sehnat na Burze druhotných surovin Cyrkl.cz. Ta na středoevropském trhu funguje již 5 měsíců a dále se inovuje. Nyní se spouští automatizovaný proces, v rámci kterého je vložený inzerát strojově vyhodnocen a v reálném čase přeposlán na relevantní firmy se zájmem o danou komoditu. Pro vstup do systému je možné se zdarma registrovat na cyrkl.cz.

 
 
Reklama