Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

BUDE (nebo už je) česká energetika v kritickém stavu a je tedy potřeba zásadním způsobem změnit SEK?

Perspektiva jednotlivých druhů energie v ČR, možnosti využití a nutnost jejich podpory

Připravují se mj. podklady pro posuzování variant zvýšení efektivnosti energetických výrobních zdrojů a hledají se přínosy nových technologií. Bude cena elektřiny vyrobená ve FV elektrárnách dále klesat? O kolik mohou náklady klesnout, v jakém časovém horizontu a jaký význam budou FVE mít z hlediska SEK.

Konference se koná 27. června 2012 v konferenčním centru TOWER CITY, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 27. patro

Klíčový úvodní referát na téma „Vztah regulace a SEK" přednese předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková.
Přední odborníci na jednotlivé komodity z ČR budou požádáni, aby se pokusili vysvětlit a obhájit perspektivu jednotlivých druhů energie. Cílem je otevřená diskuse ke všemu aktuálnímu dění jako např. návrh nové SEK, ceny energie, posouzení potřeby dotací atd.
V diskusích často zaznívá názor, že návrhy SEK z minulých let i stanovení základních cílů byly příliš obecné. Důsledkem bylo neefektivní nastavení dotací a nekonkrétní strategie. Trh se pohnul dramaticky jinam. Je tedy nutno reagovat i na připravovanou legislativu EU, která obsahuje zásadní změny proti současnosti. Otázka, kterou bychom si měli položit, je zda jsou občané ČR ochotni platit vyšší ceny energie za zlepšení životního prostředí a zda a proč bychom měli o zlepšení životního prostředí usilovat. Měli bychom posoudit i úlohu OZE v současnosti a perspektivu jednotlivých druhů OZE v ČR.

Otázek je mnoho a přednášející společně s diskutujícími na ně budou hledat odpovědi:

 • Alena Vitásková, předsedkyně, ERÚ, Praha: Vztah regulace a SEK.
  Může být SEK základnou a východiskem pro cenovou politiku ERÚ? Co by se mělo a mohlo změnit v české energetice. Aktuální problémy české energetiky.
 • Radim J. Šrám, vedoucí odd. genetické ekotoxikologie, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha: Špatný stav ovzduší v ČR, příčiny - vliv na zdraví populace v ČR.
  Stav ovzduší v ČR, vliv na zdraví populace. Hlavní zdroje znečištění a jejich podíl: emise z průmyslu - z lokálních topenišť, z dopravy. Trendy vývoje znečištění.
 • Vladimír Štěpán, partner, ENA, s.r.o., Praha: Východiska pro stanovení cílů SEK.
  Dlouhodobý přínos regulace v oblasti cen energií a v oblasti dopadů na ŽP v ČR, srovnání s EU. Prognóza: stagnace spotřeby energie států EU 15, ale nárůst spotřeby energií v zemích Visegrádské čtyřky včetně ČR, dopady na ekonomiku při očekávaném nárůstu cen energie. Hrozí opravdu ČR nárůst dovozní závislosti energie a ohrožení bezpečnosti dodávek energie? Trendy ve vývoji cen energie domácí zdroje vs. zdroje z dovozu. Nárůst emisí jemného prachu v ČR pokračuje? Jaké jsou příčiny? Bude do 2 až 3 let zasažena celá ČR jako Ostravsko? Podpora jednotlivých zdrojů energie v ČR v současnosti a do budoucna.
 • Alan Svoboda, ředitel divize obchod, ČEZ, a.s., Praha: Faktory ovlivňující výstavbu nových zdrojů v ČR.
  Dostavba Temelína - je řešením stanovení pevné ceny (příklad Velké Británie)? Jednotlivé zdroje pro výrobu elektřiny – jejich perspektiva z ekonomického a ekologického hlediska. Prognóza vývoje cen elektřiny v EU a v ČR. Význam a dopady směrnice EU z června 2016 o zvýšení účinnosti výroby. Uhlíková daň v ČR – účinnost, smysl. Ceny za povolenky, vliv na výstavbu nových zdrojů, resp. zachování provozu nízko účinných uhelných elektráren.
 • Michal Šváb, ředitel pro strategii a obchod, ENA, s.r.o., Praha: Perspektiva využití plynu v ČR – výhody a rizika, konkrétní příklady.
  Podíl plynu na primární spotřebě v EU a ČR, proč se liší názor na perspektivu plynu v ČR proti EU. Je v ČR plyn řešením pro příštích 10 – 20 let z ekonomického a ekologického hlediska nebo by mělo být jeho využívání potlačeno? Užití plynu pro kogeneraci je prioritou? Pro vyrovnání soustavy - je pro střední zdroje plyn řešením? Plyn pro velké zdroje – náhrada uhelných a jaderných elektráren nebo omezený význam a bezpečnostní riziko? Řešení bezpečnosti dodávek, projekt sever – jih, reverzní toky + propojení sítí EU.
 • Jaroslav Jakubes, ředitel pro OZE, ENA, s.r.o., Praha: Využití OZE v EU a ČR – dlouhodobé a krátkodobé trendy.
  Klíčové trendy v OZE v ČR 2011 – 2012. Nový legislativní rámec OZE - plusy a minusy, je potřeba novelizace? Tržní parita pro OZE - mýtus nebo reálná budoucnost? Co lze v oblasti OZE očekávat v následujících letech? Biomasa pro velké teplárenské zdroje nebo lokální zdroje? Decentrální zdroje a chytré sítě. Podpora OZE - kudy dál? Potřeba podpory pro velké a/nebo malé zdroje. Podpora OZE nebo podpora čínské ekonomiky?
 • Ivan Souček, ředitel pro ropný průmysl a petrochemii, ENA, s.r.o., Praha, Jaroslav Pantůček, generální ředitel a předseda představenstva, MERO ČR, a.s., Kralupy nad Vltavou: Hrozby nedostatku ropy pro ČR – úloha státu, dopady na ropný průmysl, petrochemii, dopravní cesty a ceny.
  Hrozí krátkodobé výpadky v dodávkách ropy v příštích letech a globální nedostatek zdrojů ropy po roce 2020? Ceny ropy – prognóza (globální vlivy) a vazba na ceny ostatních energií, tlačí i je nahoru cena ropy? Hrozí ČR nedostatek ropy, zdroje a perspektiva ropovodu Družba? Možné dopravní cesty (TAL) a dopad na ceny ropy. Uzavření českých rafinérií je vážnou hrozbou, jaká by měla být úloha státu? Emisní limity EU od 2016, dopad na ceny ropných produktů a jejich využitelnost v rámci EU.
 • Josef Karafiát, ředitel, ORTEP, s.r.o., Praha: Výhledy českého teplárenství – mělo by být zachováno a proč?
  Budou mít teplárny dost paliva? Je nutné prolomení uhelných limitů nebo stačí lépe využívat uhlí před limity? Jak je uhlí v teplárnách využíváno (kogenerace vs. kondenzační výroba). Měly by být ceny uhlí regulovány? Spoluspalování biomasy v teplárnách nebo jen biomasa? Rychle rostoucí dřeviny – řešení pro teplárny jak částečně nahradit hnědé uhlí? Nové technologie jsou řešením? (IGCC = účinnost a přínos). Velké CZT 30 a malé (výtopny), srovnání a perspektiva. Kogenerace jako nástroj pro zvýšení účinnosti výroby – měla by být podporována? Ztráty v teplárenských sítích, řešení? Závodní energetiky, jejich podíl, současný stav a perspektiva.
 • Luboš Pavlas, generální ředitel a místopředseda představenstva, Czech Coal, a.s., Praha: Perspektiva využití uhlí v EU (po Fukušimě) a v ČR, princip a odvozování cen uhlí, ceny uhlí a teplárenství.
  Jak je využito uhlí před limity? Jak je využíváno uhlí v elektrárnách a teplárnách? Princip stanovování cen černého a hnědého uhlí, tržní principy nebo regulace. Odvozování cen hnědého uhlí od cen černého uhlí nebo plynu, resp. fixní cena? Povede zvýšení cen uhlí k omezení nízko účinné výroby elektřiny v teplárnách? Zakonzervování dolů, respektive útlum těžby vs. zastavení těžby.

Podrobný program konference

 
 
Reklama