Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Energetičtí regulátoři států V4 nesouhlasí s návrhem rozdělení německo-rakouské obchodní zóny

Energetičtí regulátoři České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska litují, že nedávno oznámená dohoda o řízení přetížení mezi Německým a Rakouským regulátorem není v souladu s technickými limity propojené přenosové sítě a procesními standardy požadovanými novou evropskou legislativou.


© Fotolia.com

Dne 15. května zveřejnily národní regulační orgány Německa (Bundesnetzagentur) a Rakouska (E-Control) „dohodu“ o zavedení systému řízení přetížení na nabídkové hranici „Německo / Lucembursko – Rakousko“. Energetický regulační úřad České republiky (ERÚ), Maďarský úřad pro energetiku a veřejné služby (HEA), Energetický regulační úřad Polska (URE) a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Slovenska (ÚRSO) berou na vědomí tento pokrok, který ukazuje ochotu řešit dlouhodobě existující porušování společných pravidel EU, zároveň ale vyjadřují své hluboké znepokojení nad tím, že tato dohoda, pokud bude aplikována, bude znamenat pokračující nedodržování relevantních právních předpisů a technických limitů pro vzájemně propojené přenosové sítě.

Naše úřady již další dobu požadovaly rozdělení německo-rakouské nabídkové zóny, neboť je dobře známo, že obchodní transakce podél německo-rakouské hranice mají silný negativní vliv na dostupnou přenosovou kapacitu na interkonektorech sousedních zemí, stejně jako na celkovou bezpečnost přenosového systému celého kontinentu.

ERÚ, HEA, URE a ÚRSO však bohužel musejí vyjádřit závažné výhrady k důležitým specifikům dohody a k souvisejícímu procesu:

  • Nedostatek transparentnosti. Spodní hranice 4,9 GW pro dlouhodobou kapacitu se zdá být nepřiměřeně vysoká. Bundesnetzagentur a E-Control neprovedly žádnou technickou analýzu, která by ospravedlnila takto vysokou hodnotu. Ve skutečnosti existuje celá řada studií, které prokazují, že kapacita je mnohem nižší. Navíc agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „ACER“) v příloze IV rozhodnutí č. 06/2016 hovoří o: „elementech sítě mezi Německem a hlavní částí Rakouska dosahující maximální přenosové kapacity mezi těmito dvěma oblastmi 3158 MW“"(strana 10). Dále, výše uvedený limit 4,9 GW byl stanoven bez použití společné metodiky pro výpočet kapacity požadované Nařízením o přidělování kapacit na dlouhodobém trhu. Zdá se, že dohoda nezohledňuje nepřiměřeně velký dopad výměny mezi Německem a Rakouskem na některé strukturálně přetížené propojení v bývalém regionu CEE (Střední a východní Evropy), které shledala Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) ve svém stanovisku č. 09/2015 a potvrdila svým rozhodnutím č. 06/2016. Dohoda neobsahuje žádné záruky, že nejvíce postižené prvky sítě, a sice ty, které jsou východně od hranice nabídkové zóny „Německo / Lucembursko – Rakousko“, budou jakkoli zohledněny v procesu výpočtu kapacit.

  • Nedostatek adekvátní koordinace v rámci regionu. Jednání vedoucí k dohodě rovněž nenaplnily procesní normy stanovené v právních předpisech EU. Nařízení (ES) č. 714/2009 stanoví, že „[...] pokud se očekává, že obchodní výměny mezi dvěma zeměmi ovlivní podmínky fyzického toku v jakékoli třetí zemi, budou metody přenosu přetížení koordinovány mezi všemi dotčenými provozovateli přenosových soustav prostřednictvím společného systému řízení přetížení...“ ERÚ, HEA, URE a ÚRSO litují, že do prací na alokaci nebyly zahrnuty ani regulační orgány, ani provozovatelé přenosových soustav sousedních zemí. Takový přístup odporuje jednomu ze základních principů vnitřního trhu s elektřinou v EU, kterým je koordinace. Nedávno přijatá nařízení o přidělování kapacit a řízení přetížení a o přidělování kapacity na dlouhodobém trhu rozpracovávají pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 714/2009 a dále harmonizují postupy pro přidělování kapacit s cílem umožnit dobudování vnitřního trhu s elektřinou EU. Po vstupu dvou výše uvedených nařízení v platnost musí být všechny postupy přidělování kapacity na všech hranicích nabídkových zón EU sladěny prostřednictvím jednomyslné dohody všech vnitrostátních regulačních orgánů příslušného regionu, jehož se týká výpočet kapacit, či v případě absence dohody rozhodnutím ACER.

ERÚ, HEA, URE a ÚRSO vyzývají Bundesnetzagentur a E-Control, aby přijaly nezbytná opatření zajišťující soulad s relevantní evropskou legislativou a technickými limity propojené přenosové sítě a aby nezanedbávaly koordinaci s dalšími dotčenými členskými státy EU. ERÚ, HEA, URE a ÚRSO nabízejí svou podporu pro spolupráci v této oblasti.

 
 
Reklama