Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Co označuje zkratka PoZE?

Už jste zaregistrovali ve sdělovacích prostředcích tuto zkratku a také nevíte co znamená? Začal ji používat Energetický regulační úřad a označuje Podporované Zdroje Energie.

Termín Podporované zdroje energie byl zaveden zákonem č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a změně některých zákonů. Zákon byl schválen již začátkem letošního roku a vstupuje v platnost 1. 1. 2013. Zákon definuje základní pojmy a stanovuje podmínky, za jakých se poskytuje podpora při výrobě elektřiny a tepla.

Rozlišuje podporu:

  • na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE). Do této skupiny zdrojů patří sluneční energie, biomasa, geotermální energie, energie větru a vody a dále pak bioplyn z biosložky komunálního odpadu a biokapaliny
  • na výrobu elektřiny z druhotných zdrojů energie. Do této skupiny zdrojů patří skládkový plyn, degazační plyn z dolů a komunální odpad
  • na výrobu elektřiny z vysoce účinné výroby elektřiny a tepla
  • na výrobu tepla z obnovitelných zdrojů
  • na výrobu biometanu
  • na výrobu elektřiny z decentrálních zdrojů

Přestože záměna OZE za PoZE vypadá jako formální malichernost, ve skutečnosti tomu tak není. Každá podpora deformuje tržní prostředí. Jistěže jsou případy, kdy je správně zvolená a uměřená podpora určitého výrobku, služby, možná i firmy účelná a prospěšná. Pak je ale velká množina případů, kdy je podpora nešťastně zvolená a neuměřená. Ta podporovaný subjekt nejen nepodpoří, ale i poškodí. Zářným příkladem takovéto podpory je fotovoltaika, ale i spoluspalování biomasy v uhelných elektrárnách a našlo by se jistě i víc takových „podpor“, které posloužily především k obohacení „šikovných“ šíbrů. A právě proto je důležité vědět, kam je podpora směrována a komu je určena. Zákon, který podpory definuje a určitým způsobem objasňuje, je proto určitě přínosem. V jeho intencích upravíme i současné označení „podpora OZE“ v Kalkulátoru cen energií TZB-info.

Zákon nezahrnuje podporu výroby elektřiny z jaderných zdrojů. Ale v návrhu Aktualizace státní energetické koncepce je jako jeden z úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu „Rozšíření zákona o podporovaných zdrojích energie o kompenzační mechanismus pro jaderné technologie“. Takže se asi během příštího roku dočkáme novely zákona doplněné o podporu elektřiny z jaderných zdrojů.

 
 
Reklama