Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Energetický regulační úřad a jeho aktuální role

Na otázky TZB-info odpovídá předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Ing. Alena Vitásková, která říká, že jejím zájmem je energetický mix v nové státní energetické koncepci tak, aby byl minimalizován nárůst cen energií pro konečného zákazníka.

TZB-info. Jaká je úloha ERÚ ve vztahu k energetickému trhu v ČR?

A.Vitásková

A. Vitásková: V České republice je již dnes jeden z dobře fungujících trhů s energií v Evropě a tento stav je třeba nejen udržet, ale dále podporovat a rozvíjet. Energetický regulační úřad je od letošního roku konfrontován s řadou nových úkolů vyplývajících zejména z naplňování poslání nezávislého regulátora ve smyslu tzv. třetího energetického balíčku Evropské komise. Jedním ze základních pilířů nové evropské legislativy je i posílení ochrany spotřebitele. Poté, co ERÚ nastavil plně funkční mechanizmy pro naplnění práv zákazníka na bezplatnou a jednoduchou volbu a změnu dodavatele, se soustředí především na dohled na chování dodavatelů energií na trhu a bude podle zákona vykonávat funkci kontrolního orgánu na ochranu spotřebitele v energetických odvětvích. Dalším z pilířů tzv. třetího energetického balíčku je dokončení jednotného evropského trhu s energií. Třetí ze stěžejních oblastí je vytvoření vhodného investičního rámce pro budování chybějící či posílení stávající síťové infrastruktury s cílem odstranit bariéry pro přeshraniční obchodování a integrovat rostoucí podíl obnovitelných zdrojů v palivových mixech jednotlivých zemí.

TZB-info: Jak je vymezena pravomoc ERÚ v energetickém zákoně?

A. Vitásková: Od 18. srpna 2011 vstoupila v platnost dlouho připravovaná novela energetického zákona č. 211/2011 Sb., která významně posiluje postavení a nezávislost Energetického regulačního úřadu. Pravomoci úřadu vyplývají z jeho kompetencí a působnosti zejména v oblasti regulace cen, podpory hospodářské soutěže v energetických odvětvích, z dohledu nad trhy v energetických odvětvích, podpoře využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla, ochrany oprávněných zájmů držitelů licencí, dozoru v energetických odvětvích a zejména v oblasti ochrany práv zákazníků a spotřebitelů.

Novelou energetického zákona se do české legislativy implementuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a upravuje se energetický zákon na některé přímo použitelné unijní předpisy pro oblast liberalizace energetických odvětví. V souvislosti s touto novelou energetického zákona dochází k částečnému posilování postavení spotřebitele v energetických odvětvích.

Především dochází k přesunu kontrolních a sankčních pravomocí v energetických odvětvích ze Státní energetické inspekce na Energetický regulační úřad. Nadále tak bude jak regulace v energetických odvětvích, tak s tím spojená kontrola dodržování povinností podle energetického zákona, zákona o cenách a přímo použitelných unijních předpisů, vykonávána pouze jedním správním úřadem a nikoli dvěma rozdílnými, na sobě funkčně nezávislými správními úřady, což přinášelo poměrně značné aplikační problémy, nejednotný přístup ke vzniklým problémům a dvoukolejnost jejich řešení.

Energetický regulační úřad bude nově rovněž věcně příslušný ke kontrole povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele. Do této kategorie tedy spadá nepravdivé nebo klamavé informování zákazníků o cenách dodávané elektřiny nebo plynu a podmínkách jejich dodávky. Nově bude dodavatelům elektřiny či plynu uložena povinnost změny cen nebo jiných smluvních podmínek zákazníkům doručit a bude zákonem přiznáno právo zákazníka v těchto případech od smlouvy odstoupit. Energetický zákon bude rovněž např. omezovat dodavatele v možnosti jednostranné úpravy záloh na platby za dodávku elektřiny či plynu. Spory v této oblasti bude také rozhodovat Energetický regulační úřad.

TZB-info: Jaká je role ERÚ při tvorbě cen na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, především fotovoltaiky?

A. Vitásková. Energetický regulační úřad vychází při nastavení podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie z platného zákona č. 180/2005 Sb. Systém podpory je stejný pro všechny druhy obnovitelných zdrojů energie a principiálně vychází z garantované patnáctileté doby návratnosti investic. Samotná výše podpory je však pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů odlišná, a to především z důvodu rozdílných investičních nákladů a doby využití jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie. V případě fotovoltaiky došlo v minulosti k dramatickému snížení investičních nákladů, které však Energetický regulační úřad nemohl do roku 2011 zohlednit při nastavení výkupních cen z fotovoltaických elektráren.

Podle původního znění zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie č. 180/2005 byl Energetický regulační úřad oprávněn snížit podporu pro nové zdroje pouze o 5 procent ročně, a to bez ohledu na pokles nákladů dané technologie. Toto legislativní omezení způsobilo obrovský nárůst instalovaného výkonu ve fotovoltaice, který se bohužel negativně promítá do cen elektrické energie. Je nutné si uvědomit, že na podporu obnovitelných zdrojů doplácí především koneční zákazníci.
Rozvoj fotovoltaiky se umožnil v takovém rozsahu, že to bude mít obrovský finanční dopad na občany a firmy v několika následujících desetiletích. V této souvislosti se chystám prověřit úlohu ERÚ v této nechvalné kauze „fotovoltaiky“. V loňském roce byla přijata novela zákona č. 180/2005 Sb., která umožnila Energetickému regulačnímu úřadu nastavit pro rok 2011 podporu výroby elektřiny z fotovoltaiky na úrovni, která odpovídá aktuálním investičním nákladům této technologie. Na Energetickém regulačním úřadě se budu snažit, aby podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie byla do budoucna nastavena tak, aby na jedné straně umožnila přiměřený rozvoj obnovitelných zdrojů energie, ale zároveň co nejméně zatížila konečné spotřebitele. V současné době je v Poslanecké sněmovně projednáván zcela nový zákon o podporovaných zdrojích, který řeší většinu problémů dnes existujících s tímto typem zdrojů.

TZB-info: Jaký je Váš názor na současnou státní energetickou koncepci a podíl ERÚ na její tvorbě v budoucnu?

A. Vitásková: Novou státní energetickou koncepci, která má být předložena vládě na podzim letošního roku, připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Náš úřad se účastní přípravy zejména v rámci pracovních skupin Rady vlády pro surovinovou a energetickou bezpečnost. Státní energetickou koncepci vláda schválila v roce 2004. Novela této koncepce se zpracovává. Hlavní roli v této oblasti hraje a bude hrát Ministerstvo průmyslu a obchodu. Mým zájmem je skladba energetického mixu v této koncepci tak, aby se minimalizoval nárůst cen energií pro konečného zákazníka.

Děkuji za rozhovor.

Za redakci TZB-info pokládal otázky Ing. Milan Bechyně

 
 
Reklama