Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Spuštěn Modernizační fond, konkrétně tzv. předregistrační výzvy

Modernizační fond české energetice pomůže s přechodem na čisté ekologické zdroje a ČR pak s plněním národních cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a ochrany klimatu. Všechny projektové záměry mohou zájemci podávat v termínu od 30. 1. do 1.2. 2021.

Zdroj peněz jsou výnosy aukcí z emisních povolenek, a to průběžně až do roku 2030

Výroba a distribuce tepelné energie z obnovitelných zdrojů, výstavba fotovoltaických elektráren nebo optimalizace spotřeby energie ve výrobních a technologických procesech, to je jen malý výčet projektů, které se mohou od 30.11.2020 hlásit do tzv. předregistračních výzev ze 150 miliardového Modernizačního fondu.
Prostředky do Modernizačního fondu poplynou z evropských zdrojů a jejich finální výši určí výnosy aukcí z emisních povolenek, a to průběžně až do roku 2030.


Financování prostřednictvím 9 samostatných programů

Financování projektů z Modernizačního fondu bude od příštího roku probíhat prostřednictvím devíti samostatných programů, resp. oblastí podpory. Aktuálně vyhlašované předregistrační výzvy se týkají prvních třech programů zaměřených na: Modernizace soustav zásobování tepelnou energií, Nové obnovitelné zdroje v energetice a Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS.

Předregistrační výzvy jsou otevřeny širokému spektru žadatelů, se svými investičními záměry se mohou hlásit zástupci veřejného i soukromého sektoru, malé i velké podniky. Spolu s výzvami ministerstvo zveřejňuje samozřejmě i základní podmínky pro první tři programy, byť jejich finální podobu mohou ještě ovlivnit diskuze probíhající s Evropskou investiční bankou a dalšími partnery.

Podání projektového záměru do předregistrační výzvy je ale povinným prvním krokem pro čerpání finančních prostředků z Modernizačního fondu, které se naplno rozjede v první polovině příštího roku.

Projektové náměty nejsou omezeny žádným finančním limitem. Sledována budou plánovaná opatření a přínosy, kterých by měly projekty dosáhnout. Dle zaměření investičního záměru se může jednat například o snížení emisí skleníkových plynů, snížení spotřeby primární energie, množství vyrobené energie z OZE apod. Všechny projektové záměry mohou zájemci podávat v termínu od 30. listopadu do 1. února 2021.

Předregistrační výzvy přinesou informace o připravenosti projektů, skutečném zájmu žadatelů i jejich okruhu

Spuštění předregistračních výzev a jejich základních podmínek může navíc vyjasnit některá témata otevřená oborovými asociacemi v minulých týdnech v souvislosti s mezirezortním připomínkových řízením, ve kterém je Obecný programový dokument Modernizačního fondu. A především přinese ministerstvu přehled o reálném stavu připravenosti projektů, skutečném zájmu žadatelů i jejich okruhu.

„Spuštění předregistračních výzev a zveřejnění základních podmínek je zásadním krokem v implementaci Modernizačního fondu na národní úrovni. Jejich hlavním smyslem je aktivovat investory, získat přehled o jimi plánovaných projektech, jejich harmonogramu realizace a způsobu financování. Tyto informace následně využijeme jednak pro komunikaci s Evropskou investiční bankou a zároveň pro co nejefektivnější nastavení výzev jednotlivých programů tak, abychom podporu zpřístupnili co největšímu okruhu žadatelů a různým technologiím v daném čase,“ vysvětluje náměstek pro EU fondy na MŽP a předseda Platformy pro přípravu Modernizačního fondu Jan Kříž.

Jakým způsobem bude příjem projektových záměrů probíhat, upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR: „Informace o plánovaných investicích budeme přijímat prostřednictvím elektronických formulářů umístěných na webových stránkách Fondu. Nejsou vyžadovány žádné povinné přílohy, bude-li to však nutné, můžeme si vyžádat dodatečné informace upřesňující předkládaný investiční návrh. Díky těmto předregistračním výzvám zahájíme řízenou komunikaci s budoucími žadateli, kterým nabídneme prostor pro konzultace nad jejich projekty, což jim urychlí přípravu vlastních žádostí o podporu.“

Celková alokace disponibilních prostředků bude záležet na mnoha faktorech, včetně vývoje ceny emisní povolenky

Jelikož jsou prostředky z Modernizačního fondu tvořeny výnosy z aukcí emisních povolenek, které budou postupně draženy až do roku 2030, bude celková alokace disponibilních prostředků záležet na mnoha faktorech, včetně vývoje ceny emisní povolenky. „Obecný programový dokument stanovuje pouze předpokládané procentuální rozdělení celkové alokace Modernizačního fondu mezi uváděné programy, resp. jednotlivé oblasti podpory. Rozdělení prostředků tak může být upřesňováno s ohledem na další vývoj a cíle těchto oblastí, včetně zohlednění zájmu v každé z nich. Jednoduše řečeno, bude-li zájem žadatelů v jedné oblasti převyšovat zájem v oblasti jiné, není problém prostředky mezi programy přesouvat tak, abychom docílili co největšího ekologického efektu pro modernizaci naší energetiky. Pro splnění cílů v oblasti ochrany klimatu musíme zařadit nejvyšší rychlost,“ dodává ministr Brabec.

Cílem Modernizačního fondu je pomoci ekonomicky slabším zemím Evropské unie k hospodářskému rozvoji prostřednictvím podpory nízkouhlíkových technologií a energetiky. Státní fond životního prostředí ČR byl určen jako příjemce finančních prostředků z Modernizačního fondu a bude plnit roli poskytovatele. V praxi by tyto investice měly vést k významným úsporám energie, snížení emisí CO2 a k celkovému zlepšení kvality ovzduší v ČR. Důležitým přínosem Modernizačního fondu bude bezpochyby také udržení až 131 tisíc pracovních míst.


Komentář

Redakce TZB-info požádala o komentář společnosti, kterých se téma dotýká.

Společnost Czech Energy Team s.r.o. dodává, montuje a servisuje fotovoltaické elektrárrny pro rodinné domy i komerční objekty:
  • "Jsme velmi rádi, že zde máme definován základní rámec podpory naší každodenní práce na dalších 10 let," říká Ing. Vlastimil Huňka, MBA ze společnosti Czech Energy Team a pokračuje:
    "Již dnes připravujeme posílení řad našich expertů a spolupracovníků vzhledem k předpokládanému zvýšení zájmu o chytré firemní a domácí elektrárny Czech Energy Teamu.
    Na druhou stranu, ale nejsme úplně spokojeni s předregistrací, která není dle našeho názoru úplně transparentní, jelikož omezuje subjekty, které se do konce ledna 2021 o výzvě ani nedozví, a budou tak vyřazeni z účasti na 10 let. Zde by bylo vhodné zvážit, zda termín 2 měsíců, kdy se mohou subjekty přihlásit je vzhledem k desetiletému období relevantní a rozhodně nechat tuto podmínku jen jako informativní, nikoliv jako jednu z podmínek pro získání podpory,"
    uzavírá komentář Ing. Vlastimil Huňka, MBA.
 
 
Reklama