Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhláška č. 51/2006 Sb., stanovující podmínky pro připojení zařízení k elektrizační soustavě

Legislativa v elektroenergetice řešila ještě počátkem roku 2006 podmínky pro připojení zařízení, dopravu elektřiny a dodávku elektřiny ve dvou předpisech - vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 18/2002 Sb. o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě a vyhlášce Energetického regulačního úřadu č. 297/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky.

Na základě velké novely energetického zákona č. 458/2000 Sb., provedené zákonem č. 670/2004 Sb. platným od 30. prosince 2004, byly podmínky pro připojení nově zapracovány do jedné společné vyhlášky Energetického regulačního úřadu ze dne 17. února 2006, která nabyla účinnost 1. března 2006 a která výše uvedené vyhlášky nahrazuje.

POZOR! Článek se vztahuje k vyhlášce č. 51/2006 Sb.. Ta byla zrušena v roce 2016 a nahradila ji vyhláška č. 16/2016 Sb.

Nová vyhláška č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (dále jen vyhláška), vydaná Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) k provedení § 17 odst. 7 písm. d) a h) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, stanoví podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst konečných zákazníků k elektrizační soustavě, způsob výpočtu podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu, podmínky dodávek elektřiny a způsob výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny.

Poznámka:

Elektrizační soustavou České republiky se ve smyslu energetického zákona rozumí vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny včetně elektrických přípojek a přímých vedení a systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Konečný zákazník je fyzická či právnická osoba, která odebranou elektřinu pouze spotřebovává. Je účastníkem trhu s elektřinou.

Odběrným zařízením se rozumí odběrné elektrické zařízení konečného zákazníka sloužící pro konečnou spotřebu elektřiny a připojené k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, a to přímo elektrickou přípojkou nebo prostřednictvím domovní instalace.

Za konečnou spotřebu elektřiny je považována přeměna elektrické energie v jinou formu energie, využití elektrické energie k měření, přenosu a zpracování dat a k ostatním účelům v souladu s technickou normou ČSN 33 0010.

Dále uvedený text, vycházející z vyhlášky č. 51/2006 Sb., je zaměřen v souladu s náplní tohoto odborného časopisu zejména na podmínky a postup související s požadavky vyhlášky na připojení odběrného elektrického zařízení žadatele (potenciálního konečného zákazníka) k distribuční soustavě. Vlastní připojení odběrného zařízení je pak předmětem a řešením elektrické instalace, jejíž specifika přibližuje časopis Elektroinstalatér v jednotlivých vydávaných číslech.

Podmínky připojení zařízení žadatele

Podmínkami připojení zařízení žadatele k distribuční soustavě jsou:

 • podání žádosti o připojení;
 • souhlasné stanovisko provozovatele distribuční soustavy k žádosti o připojení;
 • uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem a provozovatelem distribuční soustavy nebo změna stávající smlouvy o připojení.

Poznámka:

Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která žádá o připojení zařízení k distribuční soustavě nebo o zvýšení rezervovaného příkonu nebo výkonu stávajícího zařízení a která je oprávněna zařízení užívat na základě vlastnického nebo jiného práva; za žadatele se považuje rovněž fyzická nebo právnická osoba, která v daném území zamýšlí výstavbu výrobny elektřiny nebo jiného energetického zařízení.

Zařízením se ve smyslu vyhlášky rozumí výrobna elektřiny, distribuční soustava nebo odběrné elektrické zařízení konečného zákazníka.

K jednotlivým podmínkám připojení vyhláška stanovuje:

a) podání žádosti o připojení

Žádost o připojení zařízení žadatele k distribuční soustavě se podává před výstavbou nebo připojením nového zařízení, před zvýšením rezervovaného příkonu, popřípadě výkonu stávajícího připojeného zařízení, nebo před zásadní změnou charakteru odběru. Žádost se podává na každé odběrné nebo předávací místo zvlášť. Náležitosti žádosti pro připojení požadovaného zařízení žadatele jsou uvedeny v přílohách vyhlášky. Neobsahuje-li žádost o připojení veškeré stanovené náležitosti, vyzve provozovatel distribuční soustavy bez zbytečného odkladu žadatele k jejímu doplnění. Je-li to nezbytné pro náležité posouzení žádosti o připojení, vyzve provozovatel distribuční soustavy žadatele o doplnění poskytnutých údajů v potřebném rozsahu nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti.

Poznámka:

Rezervovaným příkonem se pro účely vyhlášky rozumí hodnota elektrického příkonu sjednaná s provozovatelem distribuční soustavy na základě požadovaného příkonu pro odběrné místo v kW na hladině VVN a VN nebo ve výši jmenovité hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v A na hladině nn.

Rezervovaným výkonem se pro účely vyhlášky rozumí hodnota připojovaného výkonu výrobny elektřiny v předávacím místě distribuční soustavy v MW v základním zapojení snížená o hodnotu vlastní spotřeby elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla.

b) souhlasné stanovisko provozovatele distribuční soustavy k žádosti o připojení zařízení žadatele

Žádost o připojení je posouzena provozovatelem distribuční soustavy s ohledem na:

 • místo a způsob požadovaného připojení;
 • velikost požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu a časový průběh zatížení;
 • spolehlivost dodávky elektřiny;
 • charakter zpětného působení zařízení žadatele na distribuční soustavu.

Na základě posouzení žádosti o připojení podle výše uvedených kritérií vydá provozovatel distribuční soustavy žadateli stanovisko s těmito náležitostmi:

 • místo a způsob připojení zařízení žadatele včetně určení odběrného nebo předávacího místa a stanovení hranice vlastnictví zařízení;
 • předpokládaný termín připojení a zajištění rezervovaného příkonu nebo výkonu;
 • umístění a typ měřicích zařízení provozovatele distribuční soustavy;
 • výše podílu žadatele na nákladech spojených s připojením zařízení žadatele a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu;
 • potvrzení požadavku na výši rezervovaného příkonu nebo výkonu a časový průběh jeho zatížení;
 • dobu závaznosti stanoviska.

Provozovatel distribuční soustavy vydá do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o připojení nebo po obdržení všech doplňujících údajů v potřebném rozsahu stanovisko.

V případech, kdy je nezbytné provést měření, nebo u sítě o napěťové hladině 110 kV ověření chodu sítě, prodlužuje se termín 30 dnů o dobu měření nebo ověření chodu sítě, maximálně však na 60 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o připojení. O nutnosti provedení měření nebo ověření chodu sítě a prodloužení lhůty musí být žadatel informován provozovatelem distribuční soustavy nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o připojení.

Pokud nelze zařízení žadatele připojit z důvodů stanovených v zákoně č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), vyrozumí provozovatel distribuční soustavy písemně žadatele o konkrétních důvodech zamítnutí jeho žádosti o připojení ve lhůtě do 30 dnů, případně do 60 dnů po jejím obdržení. V případě, že je možné zařízení žadatele připojit za jiných podmínek, navrhne provozovatel distribuční soustavy v zamítavém stanovisku k žádosti o připojení jiný možný způsob připojení. Tento návrh jiného možného způsobu připojení obsahuje výše uvedené náležitosti stanoviska provozovatele distribuční soustavy a je nadále považován za jeho stanovisko.

Provozovatel distribuční soustavy je stanoviskem vázán po dobu nejméně 180 kalendářních dnů ode dne odeslání stanoviska žadateli, pokud se žadatel s provozovatelem distribuční soustavy nedohodnou jinak. Je-li během této doby zahájeno na návrh žadatele řízení (např. územní nebo stavební řízení podle stavebního zákona), prodlužuje se doba závaznosti stanoviska o dobu trvání takového řízení.

Krátkodobé připojení k distribuční soustavě

Krátkodobým připojením se rozumí připojení prozatímního zařízení k distribuční soustavě v souladu s českou technickou normou (ČSN 33 2000-1) na předem dohodnutou dobu.

V případě krátkodobého připojení podává žadatel žádost o krátkodobé připojení k distribuční soustavě zvlášť za každé odběrné nebo předávací místo. Náležitosti žádosti žadatele o krátkodobé připojení jsou uvedeny v příloze vyhlášky.

Na vydání stanoviska k žádosti o krátkodobé připojení se přiměřeně používají již výše uvedená ustanovení.

Místo připojení určuje provozovatel distribuční soustavy přednostně tak, aby nevyvolávalo náklady spojené s připojením. Vzniknou-li provozovateli distribuční soustavy náklady související se zajištěním krátkodobého připojení zařízení žadatele, uhradí žadatel o krátkodobé připojení k distribuční soustavě náklady spojené s připojením včetně nákladů na uvedení místa připojení po ukončení odběru do původního stavu v plné výši. Podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu podle paragrafu 8 vyhlášky (viz dále) se v tomto případě nehradí.

Krátkodobé připojení k distribuční soustavě se uskutečňuje na základě smlouvy o připojení na dobu určitou. Po ukončení takové smlouvy zaniká i rezervace příkonu.

Poznámka:

Místem připojení se pro účely vyhlášky rozumí místo v distribuční soustavě, v němž je zařízení připojeno, a to přímo prostřednictvím domovní instalace nebo prostřednictvím přípojky a domovní instalace.

c) uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem a provozovatelem distribuční soustavy nebo změna stávající smlouvy o připojení

Smlouvou o připojení se ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., paragafu 50, odstavce 3 zavazuje provozovatel distribuční soustavy připojit k distribuční soustavě zařízení výrobce, provozovatele jiné distribuční soustavy nebo konečného zákazníka a umožnit jim dodávku elektřiny. Výrobce, provozovatel jiné distribuční soustavy nebo konečný zákazník se zavazuje uhradit podíl na oprávněných nákladech na připojení. Smlouva musí obsahovat podmínky připojení zařízení včetně výše rezervovaného příkonu, termín a místo připojení.

Pokud nedochází ke změně technických podmínek připojení při změně konečného zákazníka ve stávajícím odběrném místě a pokud proběhla změna ve lhůtě do 12 měsíců, podává žadatel pouze žádost o uzavření smlouvy nebo změnu stávající smlouvy o připojení.

Při první změně dodavatele konečného zákazníka podává žadatel žádost o uzavření smlouvy o připojení, pokud taková smlouva není již uzavřena.

V uvedených případech uzavře provozovatel distribuční soustavy smlouvu o připojení do 30 kalendářních dnů ode dne podání žádosti bez vydání stanoviska.V těchto případech také žadatel nehradí podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu podle paragrafu 8 vyhlášky - viz dále.

Připojení zařízení žadatele k distribuční soustavě

Připojení zařízení žadatele k distribuční soustavě se uskutečňuje na základě uzavřené smlouvy o připojení k distribuční soustavě. S jedním žadatelem může být uzavřena jedna smlouva o připojení zahrnující i více odběrných nebo předávacích míst, pokud je každé místo ve smlouvě samostatně specifikováno.

Součástí podmínek připojení zařízení sjednaných ve smlouvě o připojení jsou také ujednání o typu měření a jeho umístění a výše podílu žadatele na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu.

Požádá-li žadatel v průběhu doby závaznosti stanoviska vydaného provozovatelem distribuční soustavy o uzavření smlouvy o připojení, provozovatel distribuční soustavy uzavře takovou smlouvu do 30 kalendářních dnů ode dne podání žádosti. Totéž platí i v případech, změnil-li se v průběhu závaznosti stanoviska žadatel.

V případě, že dojde ke smluvnímu snížení rezervované kapacity nebo hodnoty jističe před elektroměrem na hodnotu nižší, než odpovídá rezervovanému příkonu místa připojení zařízení konečného zákazníka po dobu delší než 24 měsíců, snižuje se hodnota rezervovaného příkonu na tuto hodnotu.

V případě zániku smlouvy o dodávce elektřiny (viz zákon č. 458/2000 Sb. paragraf 50 odstavec 1) nebo zániku smlouvy o distribuci elektřiny (viz zákon č. 458/2000 Sb. paragraf 50 odstavec 5) trvá rezervace příkonu pro místo připojení 12 měsíců ode dne zániku příslušné smlouvy.

Náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu podle paragrafu 8 vyhlášky

Náklady provozovatele distribuční soustavy spojené s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu odběratele a výkonu výrobny elektřiny na napěťové hladině NN, VN, a VVN jsou nezbytně nutné skutečně vynaložené oprávněné náklady související s pořízením, výstavbou nebo úpravami distribuční soustavy, které byly vyvolány požadavkem žadatele v souvislosti s místem a způsobem připojení jeho zařízení. Pořízení, výstavba nebo úpravy distribuční soustavy jsou zajišťovány v nezbytně nutném rozsahu odpovídajícím hodnotě příkonu nebo výkonu požadovaného žadatelem a místu a způsobu jeho připojení.

Do nákladů dále patří náklady na pořízení projektové dokumentace, geodetická zaměření, věcná břemena a ostatní bezprostředně související investiční náklady a poplatky na výstavbu, úpravu nebo pořízení distribuční soustavy.

Do nákladů nepatří náklady související s pořízením, výstavbou nebo úpravami distribuční soustavy, které svým rozsahem přesahují nezbytně nutnou míru odpovídající hodnotě příkonu nebo výkonu požadovaného žadatelem a místu a způsobu připojení jeho zařízení.

Výstavba a úprava distribuční soustavy (paragraf 9, odstavec 2 vyhlášky) je vymezena od místa připojení zařízení žadatele do nejbližšího vhodného místa v distribuční soustavě na shodné napěťové hladině, kde je nebo by byl po provedení nezbytných úprav v soustavě k dispozici požadovaný rezervovaný příkon nebo výkon.

Podíl žadatele o připojení - paragraf 10 vyhlášky

Vyhláška přináší oproti předchozím legislativním předpisům nový přístup v podílech žadatelů za připojení požadovaného zařízení - zavádí podíl žadatele na nákladech spojených s připojením a se zajištěním nebo navýšením požadovaného příkonu nebo výkonu, který je vztažen na připojovaný příkon nebo výkon a je hrazen jako jednorázová částka za připojení.

Měrný podíl žadatele o připojení výrobny nebo odběrného zařízení k distribuční soustavě na nákladech spojených (souvisejících) s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu se určí podle způsobu připojení žadatele a v souladu s přílohou č. 6 k vyhlášce.

Měrný podíl žadatele je stanoven:

 1. na úrovni přenosové nebo distribuční soustavy o napěťové hladině ZVN, VVN a VN v Kč/MW;
 2. na úrovni distribuční soustavy o napěťové hladině nn hodnotou v Kč za každý ampér (A) rezervovaného příkonu.

Podíl žadatele na nákladech spojených s připojením a zajištěním nebo navýšením požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu se tudíž vypočítá jako součin měrného podílu podle přílohy č. 6 k vyhlášce a žadatelem požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu.

Z přílohy č. 6 vyhlášky je dále formou tabulek uveden měrný podíl žadatele o připojení na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu jak pro odběrné zařízení konečného zákazníka, tak i pro výrobnu elektřiny.

Odběrné zařízení

Místo připojení Způsob připojení Měrný podíl k napěťové hladině žadatele
přenosová soustava standardní 200 000 Kč/MW
distribuční soustava VVN standardní - z přípojnic nové rozvodny typu H
nestandardní - připojení ve stávající stanici VVN přímo z přípojnic nebo z vývodového pole vedení ve vlastnictví žadatele
600 000 Kč/MW

150 000 Kč/MW
distribuční soustava VN standardní 800 000 Kč/MW
distribuční soustava nn třífázové připojení
jednofázové připojení
500 Kč/A
200 Kč/A

Výrobna elektřiny

Místo připojení k napěťové hladině Způsob připojení Měrný podíl žadatele
přenosová soustava v místě připojení podle stanoviska provozovatele přenosové soustavy 500 000 Kč/MW
distribuční soustava VN standardní - z přípojnic nové rozvodny typu H
nestandardní - připojení ve stávající stanici VVN přímo z přípojnic nebo z vývodového pole vedení ve vlastnictví žadatele
1 200 000 Kč/MW

150 000 Kč/MW
distribuční soustava VN standardní
nestandardní - bez vedení zdroj-rozvodna
640 000 Kč/MW
150 000 Kč/MW
distribuční soustava nn třífázové připojení 500 Kč/A

Poznámka:

Standardní způsob připojení zahrnuje potřebné úpravy (výstavbu vstupních polí) v přípojné rozvodně (rozvodna typu H) včetně výstavby vedení VVN. Nestandardní způsob připojení zahrnuje pouze potřebné úpravy v přípojné rozvodně (paprskové připojení zařízení žadatele) bez výstavby připojovacího vedení.

Zvláštní požadavky žadatele o připojení

V případě požadavku žadatele na připojení nad rámec standardních připojení zařízení stanovených Pravidly provozování distribuční soustavy (viz zákon č. 458/2000 Sb. odstavec 11 písmeno g) nebo požadavku na specifický způsob stavebního nebo technického provedení připojení zařízení k distribuční soustavě hradí žadatel náklady spojené s realizací těchto nadstandardních nebo specifických požadavků v plné výši.

Rezervovaný příkon je možné převádět z jednoho místa připojení do jiného v rámci jedné nemovitosti jen na základě dohody s provozovatelem distribuční soustavy. Pokud v rámci převodu rezervovaného příkonu dojde ke snížení rezervovaného příkonu stávajícího místa připojení, snižuje se hodnota rezervovaného příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení na tuto hodnotu. Pokud v rámci převodu rezervovaného příkonu dojde ve stávajícím místě připojení ke snížení rezervovaného příkonu na nulovou hodnotu po dobu delší než 24 měsíců, snižuje se hodnota rezervovaného příkonu na tuto hodnotu.

V případě, že zařízení žadatele je již připojeno, žadatel má zajištěný přenos nebo distribuci elektřiny v požadované výši a kvalitě a žádá o připojení na jiné napěťové hladině, které není vynuceno změnou technických podmínek připojení, hradí žadatel náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu v plné výši.

Při připojování distribuční soustavy k jiné distribuční soustavě se postupuje při stanovení podílu na nákladech spojených s připojením zařízení žadatele obdobně jako v případě žádosti o připojení konečného zákazníka.

Elektrická přípojka pro dodávku elektřiny domácnostem

Vyhláška v paragrafu 12 odstavci 1 a 2 upřesňuje ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. paragrafu 45 odstavce 2, podle kterého elektrickou přípojku nízkého napětí do délky 50 m sloužící pro dodávku elektřiny domácnostem pro účely bydlení hradí příslušný provozovatel distribuční soustavy takto:

 • délkou elektrické přípojky se rozumí délka nejkratší stavebně a technicky proveditelné trasy přípojky promítnuté do půdorysu mezi místem odbočení z distribuční soustavy a hlavní domovní pojistkovou nebo hlavní domovní kabelovou skříní;
 • do délky elektrické přípojky se nezapočítává její část vedená vertikálně.

Závěrečná a přechodná ustanovení

Závěrečná ustanovení vyhlášky obsahují postupy pro stanovení výše škody při neoprávněném odběru elektřiny pro účely její náhrady (paragrafy 13 až 15) a v paragrafu 16 pak postupy pro podmínky dodávky elektřiny v případě poruchy na odběrném a měřicím zařízení (z hlediska určení množství odebrané elektřiny) a v případě odmítnutí přístupu k měřicímu zařízení za účelem pravidelného odečtu (postupy z hlediska vyúčtování spotřeby elektřiny).

Přechodná ustanovení řeší vyhláška v paragrafu 17. Týkají se případů, kdy žadatel požádá na základě stanoviska provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy vydaného podle právních předpisů platných před nabytím účinnosti vyhlášky č. 51/2006 Sb. (tj. podle vyhlášky č. 297/2001 Sb. nebo vyhlášky č. 18/2002 Sb.) o uzavření smlouvy o připojení. Nastane-li tento případ, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy před uzavřením smlouvy o připojení přehodnotí vydané stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti tak, aby bylo v souladu s platnou vyhláškou č. 51/2006 Sb. Při stanovení výše podílu žadatele na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu se postupuje podle právní úpravy výhodnější pro žadatele. Současně s takto přehodnoceným stanoviskem předloží provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy žadateli návrh smlouvy o připojení. Původní doba závaznosti stanoviska stanovená podle právních předpisů platných před nabytím účinnosti vyhlášky č. 51/2006 Sb. se prodlužuje o dobu, po kterou probíhalo přehodnocení stanoviska.

Příklad výpočtu podílu žadatele

Pro informaci je dále uveden příklad výpočtu podílu žadatele již připojeného z distribuční soustavy nn při změně hlavního jističe odběrného zařízení z jednofázového na třífázový hlavní jistič.

Při této změně je podíl žadatele roven rozdílu součinu měrného podílu (viz tabulka pro odběrná zařízení) a žadatelem požadované velikosti třífázového jističe a součinu měrného podílu (viz tabulka pro odběrná zařízení) a stávající velikosti jednofázového hlavního jističe žadatele.

Stávající hlavní jistič žadatele je 1 × 16 A, nově požadovaný hlavní jistič je 3 × 25 A.
Podíl žadatele = rozdíl součinu podílu žadatelem požadované velikosti třífázového jističe a součinu podílu stávající velikosti jednofázového jističe.
Podíl žadatele = 500 Kč × 25 A - 200 Kč × 16 A = 12 500 - 3 200 = 9 300,- Kč.

Aktualizováno 17. 7. 2019 - do článku vloženo upozornění na zrušení vyhlášky 51/2006 Sb. a doplněn odkaz na novou vyhlášku.

 
 
Reklama