Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nový Plán odpadového hospodářství ČR je vypořádán

Plán odpadového hospodářství pro 2015 – 2024 představuje klíčový dokument pro realizaci dlouhodobé strategie nakládání s odpady, obaly a výrobky s ukončenou životností. V článku najdete i vzor obecní vyhlášky k třídění bioodpadu a kovů. Biologicky rozložitelný komunální odpad bude od příštího roku povinností obce třídit každoročně minimálně v období od 1.4. do 31.10. Kov, stejně jako plasty, papír a sklo pak celoročně.

Plán představuje klíčový dokument pro realizaci dlouhodobé strategie nakládání s odpady, obaly a výrobky s ukončenou životností. Poprvé je součástí tohoto dokumentu i Program předcházení vzniku odpadů. Novou odpadovou legislativou se Ministerstvo životního prostředí zaměřuje na upřednostnění způsobů nakládání s odpady podle celoevropské odpadové hierarchie.

Ministerstvo životního prostředí vydalo k návrhu koncepce POH ČR 2015 - 2024 souhlasné stanovisko posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA). Podle něj bude mít Plán dlouhodobě pozitivní dopad na životní prostředí v České republice, a to přímý i nepřímý (např. omezení těžby surovin). Stanovisko zároveň nařizuje povinnost zajistit monitoring a rozbor vlivů koncepce POH na životní prostředí a veřejné zdraví.

Vypořádáním připomínek je řádně zakončeno půlroční rozšířené připomínkové řízení tohoto strategického materiálu pro řízení toku odpadů. V rámci mezirezortního řízení přišly řádově desítky zásadních věcných připomínek.


Ilustrační obrázek, foto D.Kopačková

Připravený POH ČR nově zahrnuje i Program předcházení vzniku odpadů, dále analýzu současného stavu odpadového hospodářství i ekonomickou analýzu nakládání s odpady. Závaznou část předkládaného celorepublikového odpadového plánu včetně jeho cílů, zásad a opatření vyhlásí vláda svým nařízením.

Hlavními cíli odpadového hospodářství POH ČR jsou:
  1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
  2. Minimalizace nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí při vzniku odpadů a nakládání s nimi.
  3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
  4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů.

POH ČR, jako strategický rámec pro rozvoj nakládání s odpady podle hierarchie nakládání s odpady, by měl začít platit od ledna 2015. Zároveň bude podkladem pro přípravu krajských plánů odpadového hospodářství a jasným ukazatelem směru pro předcházení vzniku odpadů, náhradu primárních zdrojů odpady, pro recyklaci a využívání odpadů s prioritním cílem odklonu odpadů ze skládek. Nový Plán odpadového hospodářství ČR pro léta 2015 – 2024 navazuje na předchozí POH ČR 2003 – 2013, který byl prodloužen až do letošního roku.

Způsob třídění bioodpadů a kovů pro obce od ledna 2015

„Povinnost třídit kovy a bioodpad od roku 2015 zavedla novela zákona o odpadech, která prošla Sněmovnou v září letošního roku. Sněmovna tak reagovala mimo jiné na varování MŽP před možnými sankcemi Evropské komise, které ČR hrozí při neplnění závazků vyplývajících z evropských směrnic. Patří mezi ně povinnost všech členských států třídit kovy od roku 2015 a snížit ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky o 50 respektive 75 % v letech 2013 respektive 2020, oproti výchozímu stavu v roce 1995,“ upozorňuje ministr Brabec.

Podle vyhlášky si obce budou moci vybrat z několika způsobů, jak občanům umožnit třídění kovů i bioodpadů. Bude plně na vedení obcí a měst si zvolit takový způsob, který nejlépe vyhovuje lokálním podmínkám a bude pro obec nejvýhodnější, nejjednodušší i nejlevnější.

Mezi způsoby třídění stanovené vyhláškou patří sběr skrze sběrné dvory, velkoobjemové kontejnery, sběrné nádoby, pytlový způsob sběru a v případě bioodpadů i např. bioplynové stanice nebo obecní a komunitní kompostárny.

Biologicky rozložitelný komunální odpad bude od příštího roku povinností obce třídit každoročně minimálně v období od 1. dubna do 31. října. Kov, stejně jako plasty, papír a sklo pak celoročně.
„V období od jara do podzimu, kdy probíhají hlavně práce na zahrádkách a kdy na podzim opadává listí, je produkce bioodpadu nejvyšší. V úvahu jsme brali i ohled na rychlé zavádění nové regulace v ČR. Pokud se nepodaří snížit ukládání bioodpadu na skládky zásadním způsobem tak, abychom směřovali k naplnění evropského limitu, bude v průběhu příštích let nutné opatření zavést celoročně,“ pokračuje Berenika Peštová, náměstkyně ministra pro technickou ochranu životního prostředí.

„Jak kovy, tak bioodpady patří mezi hodnotné suroviny. Do letošního roku končily na skládkách. Čím méně těchto vytříděných odpadů skončí v černých popelnicích, tím méně budou obce platit za ukládání odpadů na skládky. Bioodpad i kovy je pak možné zpeněžit různými způsoby. Proto není důvod, aby v důsledku zavedení třídění těchto komodit starostové zvyšovali občanům poplatky za svoz odpadu,“ upozorňuje ministr Brabec.

V letech 2007 až 2014 vyčerpaly obce 14 miliard korun z evropských fondů na zkvalitnění systému třídění a sběru odpadů. V ČR vznikly tisíce zařízení jako sběrné dvory, třídírny odpadů, bioplynové stanice nebo kompostárny. V novém operačním programu je pro ně připraveno přes 6 miliard korun. Výzvy chce ministerstvo začít vyhlašovat hned z kraje příštího roku.

Vzor obecní vyhlášky k třídění bioodpadu a kovů
MŽP připravilo slíbený "Vzor obecně závazné vyhlášky obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem" v pracovní verzi. Vyhláška byla projednána s Ministerstvem vnitra a obce ji mohou začít využívat jako podklad pro své vyhlášky pro nakládání s komunálním odpadem.

 
 
Reklama