Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Národní akční plány zemí EU - souhrn

Pořadí států v jednotlivých kategoriích podle různých hledisek

Národní akční plány pro obnovitelné zdroje energie (NREAP - National Renewble Energy Action Plan) jednotlivých států Evropské unie v grafické a tabulkové podobě. Část čtvrtá - celková spotřeba energie a podíl obnovitelných zdrojů v jednotlivých segmentech spotřeby.

Pro přehledné porovnání jsou spotřeba energie i výroba energie z obnovitelných zdrojů přepočítány na jednoho obyvatele daného státu. Při přepočtu pro rok 2010 i 2020 jsou použity prognózy vývoje populace podle Eurostat. Je možno prohlásit, že český NREAP je jedním z nejméně ambiciózních v rámci celé Evropské unie.

Celková spotřeba

Spotřeba energie v Lucembursku je jak v roce 2010, tak v plánu pro rok 2020 vyšší než 9 toe na osobu, v níže uvedených grafech se tato hodnota nezobrazuje. V každé sekci je uveden graf s údaji pro všechny státy Evropské unie v abecedním pořadí.


Obrázek: Celková spotřeba energie v přepočtu na jednoho obyvatele

Pořadí podle produkce obnovitelných zdrojů v roce 2010

Česká republika je z hlediska celkové výroby energie z obnovitelných zdrojů v současnosti v pořadí zemí EU na 12. místě, těsně před polovinou seznamu. Přestože na prvních příčkách jsou státy s vysokou celkovou spotřebou energie, vztah mezi celkovou spotřebou energie a podílem obnovitelných zdrojů neexistuje, jak ukazuje příklad Belgie, kde je celková spotřeba energie vyšší než v Rakousku nebo Dánsku, zatímco podíl obnovitelných zdrojů je ve srovnání s těmito státy zanedbatelný. Na opačném konci spotřeby energie lze srovnávat Rumunsko a Maltu.

Pořadí podle produkce OZE v roce 2020

V roce 2020 se Česká republika propadne až na 18. místo - těsně před poslední třetinu. Česká republika je jediným státem s vyšší spotřebou energie na osobu, který se v celkovém pořadí přesune na výrazně nižší pozici. Naopak Lucembursko, Belgie a Holandsko se výrazně posunou k předním příčkám. V roce 2020 již lze pozorovat zřetelný trend ke zodpovědnosti. Státy s vyšší spotřebou energie budou vyrábět větší část energie z obnovitelných zdrojů. Kromě toho je ve většině těchto států plánováno snížení spotřeby energie. Česká republika je i v tomto výraznou výjimkou - je plánován růst spotřeby energie i ve scénáři s dodatečnými úsporami vlivem podpory energetické efektivnosti. Otočit paradigma české energetické debaty směrem ke zvyšování energetické efektivnosti v kombinaci s postupným růstem obnovitelných zdrojů se snaží program Energie Hnutí DUHA v projektu Chytrá energie a iniciativě Velká výzva.

Pořadí podle podílu OZE v roce 2010

Česká republika je na 18. místě. Poslední dvě místa obsadily státy s nejvyšší (Lucembursko) a nejnižší (Malta) celkovou spotřebou energie.

Pořadí podle podílu OZE v roce 2020

Česká republika se propadne až na 23. místo, mezi státy EU se jedná o největší propad - o 5 míst. Státy na posledních dvou místech si vymění pořadí. Největší postup v celkovém pořadí států EU zaznamenají Řecko, Velká Británie a Irsko - ve všech případech o 4 místa nahoru.

Podle spotřeby energie v roce 2010 - referenční scénář

Jedná se o odhad spotřeby v roce 2010, jak je jednotlivými státy uváděn v jejich NREAP. Definitivní výsledky v době odevzdání NREAP nemohly být známy, mohou se proto od uvedených hodnot v některých případech i významněji lišit.

Česká republika je na 20. místě. Následují Dánsko, Rakousko a Holandsko s přibližně stejnou spotřebou jako ČR. Výrazně vyšší spotřebu mají pouze Belgie, Finsko, Švédsko a Lucembursko. V uvedené skupině států jedině Česká republika plánuje do roku 2020 zvýšení spotřeby energie z konvenčních zdrojů.

Podle spotřeby energie v roce 2020 - scénář s dodatečnými úsporami

Česká republika se posunula ještě o dvě místa ke konci seznamu.

Vytápění a chlazení

V absolutních číslech plánují pouze čtyři státy pokles spotřeby energie na vytápění a chlazení již v referenčním scénáři. Jedná se o Maďarsko, Německo, Španělsko a Velkou Británii. Všechny uvedené státy mají v přepočtu na osobu výrazně nižší spotřebu než Česká republika. Další státy se přidají v důsledku dodatečných úsporných opatření. U většiny států, které plánují stagnaci spotřeby energie na vytápění a chlazení, dojde k poklesu spotřeby na obyvatele v důsledku očekávaného přírůstku populace.

Výroba tepla a chladu z obnovitelných zdrojů energie by podle jednotlivých NREAP měla v naprosté většině států růst rychleji než celková spotřeba energie na vytápění a chlazení. V důsledku bude v těchto státech celková spotřeba energie z konvenčních zdrojů klesat jak v absolutních číslech, tak v přepočtu na jednoho obyvatele. Česká republika patří k několika málo výjimkám, které plánují růst spotřeby konvenčních zdrojů, který v přepočtu na obyvatele nebude potlačen ani demografickým vývojem. V přepočtu na osobu patří v současnosti spotřeba energie na vytápění a chlazení v České republice mezi nejvyšší v rámci celé Evropské unie.


Obrázek: Spotřeba energie na vytápění a chlazení v přepočtu na jednoho obyvatele

Pořadí podle výroby tepla a chladu z OZE v roce 2010

Ve výrobě tepla a chladu z obnovitelných zdrojů jednoznačně vedou severské státy. Ve střední Evropě je významný podíl OZE pouze v Rakousku. Česká republika se v tomto hledisku řadí mezi nadprůměrné státy.

Pořadí podle výroby tepla a chladu z OZE v roce 2020

V roce 2020 se pořadí České republiky výrazně nezmění, zajímavý je posun Belgie a Lucemburska z úplného konce do přední poloviny. Existuje přitom poměrně jednoduchý způsob, jak podíl OZE na vytápění a chlazení výrazně zvýšit - zrušení dotací na spolužalování biomasy s uhlím v tepelných elektrárnách, kde je využití energie v tomto cenném palivu až třikrát nižší, než v malých obecních teplárnách a výtopnách. Většina tepla totiž v elektrárnách vyletí chladicími věžemi.

Pořadí podle podílu OZE na spotřebě energie na vytápění a chlazení v roce 2010

Vzhledem k vysoké spotřebě energie na vytápění a chlazení se Česká republika z tohoto hlediska řadí mezi podprůměrné státy.

Pořadí podle podílu OZE na spotřebě energie na vytápění a chlazení v roce 2020

Protože v českém NREAP je plánován jeden z nejnižších přírůstků výroby tepla a chladu z OZE v rámci celé EU, propadne se Česká republika v celkovém pořadí do poslední třetiny za Německo, Itálii, Slovensko a Maďarsko, které jsou v současnosti na nižší úrovni. Velká Británie plánuje zdesetinásobit výrobu tepla a chladu z obnovitelných zdrojů, posune ji to z posledního místa na úroveň České republiky.

Podle spotřeby energie na vytápění a chlazení v roce 2010 - referenční scénář

Je překvapivé, že spotřeba energie na vytápění a chlazení je v České republice vyšší než ve Švédsku. V tomto hledisku Česká republika silně zaostává za většinou států s obdobnými klimatickými podmínkami. Přes vysokou spotřebu v současnosti plánuje Česká republika další růst spotřeby energie na vytápění a chlazení.

Podle spotřeby energie na vytápění a chlazení v roce 2020 - scénář s dodatečnými úsporami

Pořadí České republiky zůstane stejné - 4. místo od konce. Zajímavý je příklad Velké Británie, která plánuje do roku 2020 snížit spotřebu energie na vytápění a chlazení na úroveň mnohem výhodněji položených států jako jsou Bulharsko nebo Portugalsko.

Elektřina

Rovněž ve spotřebě elektřiny se Česká republika řadí mezi státy s vyšší spotřebou, která navíc podle NREAP do roku 2020 vzroste. Všechny velké státy EU - Německo, Velká Británie i Francie - naopak plánují do roku 2020 pokles spotřeby elektřiny. V těchto státech jsou inovace vedoucí ke snižování spotřeby vnímány jako příležitost pro rozvoj příslušných průmyslových oborů. Většina států naopak plánuje pokračování dosavadní praxe = růst spotřeby.

Pořadí podle výroby elektřiny z OZE v roce 2010

Česká republika patří ke státům s nejnižší výrobou elektřiny z OZE, podobně jako například Velká Británie.

Pořadí podle výroby elektřiny z OZE v roce 2020

Zatímco Velká Británie se posune v pořadí výrazně dopředu (o 4 místa), Česká republika se o 2 místa propadne.

Pořadí podle podílu OZE na spotřebě elektřiny v roce 2010

Pořadí podle podílu OZE na spotřebě elektřiny v roce 2020

Podle spotřeby elektřiny v roce 2010 - referenční scénář

Ve spotřebě elektřiny se Česká republika řadí mezi státy s vyšší spotřebou. Spotřeba má navíc podle NREAP do roku 2020 růst.

Podle spotřeby elektřiny v roce 2020 - scénář s dodatečnými úsporami

Do roku 2020 plánuje většina států EU růst spotřeby elektřiny. Výjimkou jsou pouze Německo, Velká Británie, Francie, Lucembursko a Švédsko. Díky tomu se tyto státy (s výjimkou Lucemburska) posunou v pořadí dopředu. Nejvýznamnější posun zaznamenají Německo a Velká Británie.

Doprava

V současnosti patří Česká republika z hlediska spotřeby energie v dopravě k lepšímu průměru Evropské unie. Protože však většina států s vyšší spotřebou plánuje do roku 2020 její snížení, bude Česká republika v pořadí zemí EU klesat k průměru nebo i pod něj.

Podíl obnovitelných zdrojů v dopravě je o řád nižší než v jiných segmentech spotřeby. Absolutní rozdíly mezi jednotlivými státy jsou proto velmi malé, ve srovnání s rozdíly ve spotřebě energie v jiných segmentech jsou v podstatě zanedbatelné. Výjimkou je pouze Lucembursko, které ukazuje, že každý může být alespoň v jednom hledisku nejlepší. V tomto případě se jedná o absolutní hodnoty spotřeby energie z OZE v dopravě jak v roce 2010, tak v roce 2020. Vzhledem k vysoké celkové spotřebě však Lucembursko v relativních hodnotách nijak nevybočuje.

Pořadí podle spotřeby energie z OZE v dopravě v roce 2010

Z hlediska současné spotřeby energie z OZE v dopravě se Česká republika řadí k průměru EU. Jak je však uvedeno výše, absolutní hodnoty jsou u všech států nízké a rozdíly mezi jednotlivými státy jsou malé.

Pořadí podle spotřeby energie z OZE v dopravě v roce 2020

Pořadí České republiky se nijak výrazně nezmění ani do roku 2020 - stále průměr.

Pořadí podle podílu OZE v dopravě v roce 2010

Přibližně stejné je i pořadí České republiky podle relativního podílu OZE.

Pořadí podle podílu OZE v dopravě v roce 2020

Česká republika je na čele dvanáctičlenné skupiny států, které plánují podíl OZE v dopravě v roce 2020 kolem 10 %. Pouze čtyři státy v současnosti plánují překonat podíl OZE v dopravě o více než 12 %.

Podle spotřeby energie v dopravě v roce 2010 - referenční scénář

V současnosti patří Česká republika z hlediska spotřeby energie v dopravě k lepšímu průměru.

Podle spotřeby energie v dopravě v roce 2020 - scénář s dodatečnými úsporami

Do roku 2020 je v České republice plánováno zvyšování spotřeby energie v dopravě. Většina států s vyšší spotřebou plánuje její snižování. Česká republika se proto v pořadí zemí bude propadat.

Závěr

Ve srovnání s ostatními státy EU patří český NREAP k nejméně ambiciózním jak z hlediska plánovaného vývoje spotřeby, tak z hlediska relativního podílu obnovitelných zdrojů. Ve většině kriterií se Česká republika v pořadí zemí EU do roku 2020 propadne na horší pozice, než obsazuje v současnosti.

English Synopsis

National Renewble Energy Action Plans (NREAP) of EU member states. Part IV. - comparison of renewable energy share in gross energy consumption and in every segment (heating an cooling, electricity, transportation).

 
 
Reklama