Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

WORKSHOP: "Současná podpora úspor energie a obnovitelných zdrojů"

Diskusní setkání zaměřené na současná pravidla a vývoj v Operačním programu životní prostředí, prioritní ose 2 a 3, programu Eko-energie a Zelená úsporám. Priority podpory, projektový cyklus, čerpání prostředků, plnění parametrů, závěrečný audit projektů, nejpodporovaněší zařízení využívající obnovitelné zdroje energie - solární soustavy, kotle na biomasu a tepelná čerpadla.

Název akce: Současná podpora úspor energie a obnovitelných zdrojů
Druh akce: workshop/seminář
Datum konání: 9. dubna 2010 (pátek) od 9.30 hod.
Pořadatel: Energy Benefit Centre o.p.s., TZB - info
Místo konání: Česká Lípa, Hotel Olympia (konferenční sál)

Program

09:30

 • Zahájení: Současná podpora úspor energie a obnovitelných zdrojů - Úvodní slovo. Současná situace v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů, energetická politika státu, legislativa a podpory z národních a evropských programů.

  Moderátor: Ing. Libor Novák

09:40 - 10:40

 • Operační program životní prostředí - současná výzva, možný plán výzev v následujících měsících, hodnocení projektů, projektový cyklus (od podání žádosti po definitivní přiznání podpory), závazky žadatele ve smlouvě o podpoře, závěrečné vyhodnocení - možné sankce při porušení podmínek.

  Zástupce SFŽP ČR: Ing. Ondřej Vrbický - vedoucí odboru ochrany ovzduší a OZE

10:40 - 11:20

 • Zelená úsporám - současný stav čerpání programu ZÚ, možné (připravované) změny a úpravy v podmínkách ZÚ, možná rozšíření programu. Financování a čerpání v rámci prioritních os 2. a 3. v OPŽP. Budoucnost financování úspor energie a OZE po vyčerpání program ZÚ a OPŽP.

  Zástupce MŽP: Mgr. Barbora Nelibová - odbor udržitelné energetiky a dopravy

11:20 - 12:00

 • Solární soustavy, tepelná čerpadla a kotle na biomasu v dotačních programech - požadavky programů - jejich komentář, prokazování solárních zisků, instalovaných výkonů a výroby v kontextu programů podpory, základ navrhování a dimenzování solárních soustav, tepelných čerpadel a kotlů na biomasu pro typické aplikace (RD, BD, DD, nemocnice, jídelna)

  Ing. Tomáš Matuška, PhD. - Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT Praha

12:00 - 12:40

 • Operační program Podnikání a inovace - Eko energie - současná výzva, možný plán výzev v následujících měsících, hodnocení projektů, projektový cyklus (od podání žádosti po definitivní přiznání podpory), závazky žadatele ve smlouvě o podpoře, závěrečné vyhodnocení - možné sankce při porušení podmínek

  Ing. Miroslav Dostál - nezávislý poradce, spoluautor programu Eko-energie

12:40 - 13:40

 • PŘESTÁVKA na OBĚD

13:40 - 14:30

 • Program Zelená úsporám a Nový PANEL v praxi - současný stav, postup při zpracování žádosti - Zelená úsporám x Nový Panel, každodenní nejasnosti, zkušenosti a spolupráce s bankovním sektorem a SFŽP ČR

  Ing. Lukáš Emingr - vedoucí týmu Zelená úsporám, Energy Benefit Centre, o.p.s.

Cílové skupiny:

žadatel o dotaci, energetický auditor, zpracovatel projektových žádostí, poradenské skupiny (podnikatelský sektor)

Vložné - účastnický poplatek:

Plné: 1 800,- Kč vč. DPH (1 500 Kč bez DPH)
Studentské/Seniorské*: 780,- Kč vč. DPH (650 Kč bez DPH)

Studentské vložné = osoby mladší 25 let, Seniorské vložné = osoby starší 65 let. Rozhodné datum je 9. 4., prokázání občanským průkazem v místě konání.

Vložné v sobě zahrnuje:

Sborník prezentací na CD, káva, oběd

Úhrada registračního poplatku:

Platbu proveďte nejpozději do 5. 4. 2010 na číslo účtu obecně prospěšné společnosti Energy Benefit Centre, o.p.s - vedeného u komerční banky a.s.:

35-9972770297/0100, VS: uveďte Vaše rodné číslo

Po přijetí platby Vám bude vystaven doklad podle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Vložné je možné uhradit též v den konání akce, v takovém případě bude účtován příplatek 20% ceny vložného.

Kontaktní osoba:

Tereza Majerníčková
Tel: 270 003 310
e-mail: tereza.majernickova@energy-benefit.cz

Energy Benefit Centre a.s.
logo Energy Benefit Centre a.s.

Projektujeme energeticky úsporné budovy. Minimalizujeme provozní náklady. Využíváme nejmodernější technologie a materiály, smart systémy a obnovitelné zdroje energie. Pro budovy navrhujeme solární soustavy, fotovoltaické systémy, řízené větrání ...