Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jaká bude cenová regulace v letech 2021 až 2025

Rada Energetického regulačního úřadu schválila Zásady cenové regulace pro páté regulační období. V novém regulačním období se má snížit se zisk regulovaných subjektů, účetní údaje a údaje pro regulaci se sjednotí, důraz bude kladen na zvýšení kvality dodávek, na investice. Regulované ceny podle velikosti jističů nebudou.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Zásady cenová regulace platí pro přenos elektřiny a plynu, jejich distribuci, činnost operátora trhu a povinně vykupujících. Zásady jsou vydány již pro páté regulační období od roku 2002. Předcházející regulační období trvala různě dlouho, někdy méně, někdy více jak pět let. Podle současného energetického zákona by mělo regulované období trvat nejméně pět let.

Schválení Zásad regulace předcházel veřejný konzultační proces, který byl zahájen krátce po ustanovení nové Rady ERÚ 30. srpna 2019. Lhůta pro připomínky byla dvakrát tak dlouhá oproti zákonnému minimu, které je 60 dnů. Ve dvou kolech bylo podáno celkem 184 připomínek od 25 účastníků. 30. ledna bylo veřejné projednávání připomínek, do konce února regulátor vypořádal připomínky a nyní jsou zveřejněny Zásady cenové regulace. Dotčené subjekty pocítí důsledky regulace koncem listopadu v Cenovém rozhodnutí pro rok 2021.

Zásady reflektují budoucí trendy v energetice

Úřad musel najít rovnováhu v často protichůdných zájmech dotčených subjektů. Regulátor dbal na to, aby regulace byla vyvážená pro všechny účastníky trhu. Regulované subjekty musí mít dostatečnou motivaci ke splnění úkolů, naopak konečný spotřebitel zase musí platit za regulaci přiměřeně, nesmí se s jeho penězi plýtvat. Velký důraz kladl úřad na předvídatelnost regulace, stabilitu a udržitelnost pravidel regulace. Zásady musely navazovat na platné legislativní předpisy v ČR a EU.

V V. regulačním období se úřad bude muset vypořádat s novými trendy v energetice. Mezi ně patří potřeba vyšší spolehlivosti distribuce (zkruhování sítí, automatizace, dálkově ovládané prvky), změny skladby zdrojů (odklon od uhlí, zvyšování podílu OZE, decentralizace), změny v postavení zákazníků (prosumer, energetická společenství, akumulace),nbsp;digitalizaci a  smart infrastruktura.

Výše uvedené podmínky se promítly do cen regulovaných subjektů pro V. regulační období. Zvýšení cen je výsledkem zvýšených investic v následujících letech, především projektu zkruhování sítí a snížení vlivu paprskovité sítě na bezpečnost dodávek. Pro rok 2021 jsou ceny sníženy, protože regulátor vychází z podmínek roku 2020 a ze snížení zisku regulovaných subjektů. Regulátor vychází z dlouhodobých údajů, krátkodobé výkyvy, např. důsledky pandemie, nemají v regulaci význam.

Obr. 1: Vývoj plánovaných investic v elektroenergetice (Zdroj:ERÚ)
Obr. 1: Vývoj plánovaných investic v elektroenergetice (Zdroj:ERÚ)

Mezi významné projekty v V. regulačním období patří především u ČEPS, a.s. projekt společného zájmu (PCI) zkruhování sítě (zdvojení sítě v úseku Kočín – Mírovka), který je jen zčásti financován našimi spotřebiteli. U ČEZ Distribuce budou rekonstruovány transformátory a rozvodny. U E.ONu Distribuci má probíhat modernizace venkovních vedení, každý rok má přibýt 100 km kabelů v zemi. PREdistribuce bude pracovat na zvýšení zkratové odolnosti a na zapouzdření vybraných transformoven a rozvoden.

U plynu je největší investicí stavba plynovodu Morávia, která je důležitá pro zásobování plynem regionu severní a střední Moravy (rok 2022). Protože se jedná o propojení plynovou s Polskem, je to také projekt společného zájmu EU a naši spotřebitelé jej nebudou platit celý. Z dalších investic stojí za zmínku investice do kompresních stanic, obnova strojového parku. Velmi naléhavým úkolem je obnova starých ocelových plynovodů 80. a 90. let, zejména na území Prahy.

Obr. 2: Vývoj plánovaných investic v plynárenství (Zdroj:ERÚ)
Obr. 2: Vývoj plánovaných investic v plynárenství (Zdroj:ERÚ)

Principy cenové regulace

Regulátor zveřejnil vzorec pro stanovení povolených výnosů (PV), který se nezměnil:

PV= PN+O+Z+TT

Povolené náklady (PN) se nově vypočítávají ze skutečných nákladů posledních tří let.

Povolené odpisy (O), zde zůstal dosavadní přístup uznávání odpisů.

Přiměřený zisk (Z) je stanoven jako součin RAB (regulační báze aktiv) * WACC (míra výnosnosti).

Do konce V. Regulačního období se má RAB dorovnat na účetní hodnoty. Míra výnosnosti pro regulované období poklesne.

Poslední proměnnou je Faktor trhu (FT), který umožňuje reagovat na mimořádné situace na trhu.

Uvedený výpočet by měl přinést flexibilnější reakci na meziroční změny nákladů, měl by motivovat k větší efektivitě.

V elektroenergetice WACC klesne ze současných 7,95 % na 6,54 %. Pokud bychom ve výpočtu zachovali všechny ostatní parametry, přinese toto snížení za pětileté období v elektroenergetice dohromady úsporu za 18,7 miliard Kč. V plynárenství WACC klesl z 7,94 % na 6,43 %, což při analogickém způsobu výpočtu představuje úsporu ve výši 6,8 miliard Kč.

Obr. 3: Vývoj hodnoty WACC v elektroenergetice (Zdroj:ERÚ)
Obr. 3: Vývoj hodnoty WACC v elektroenergetice (Zdroj:ERÚ)
Obr. 4: Vývoj hodnoty WACC v plynárenství (Zdroj:ERÚ)
Obr. 4: Vývoj hodnoty WACC v plynárenství (Zdroj:ERÚ)

Oblast ztrát v elektroenergetice

Regulátor nově ocenil ztráty v elektroenergetických soustavách a pevně je ukotvil v Zásadách cenové regulace a rovněž zavedl motivační složku zisku.

Obr. 5: Vývoj hodnoty WACC v elektroenergetice (Zdroj:ERÚ)
Obr. 5: Vývoj hodnoty WACC v elektroenergetice (Zdroj:ERÚ)

Úřad bude rovněž zpřísňovat hodnoty ukazatelů kvality, zejména bude klást důraz na snížení průměrného počtu přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v soustavě. Motivací bude systém bonus vs. malus jako v pojišťovně (±4 % zisku). Výpadky dodávek vlivem přírodních událostí se samozřejmě do statistiky nepočítají.

Obr. 6: Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny (Zdroj:ERÚ)
Obr. 6: Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny (Zdroj:ERÚ)
Obr. 7: Průměrná délka přerušení distribuce elektřiny (Zdroj:ERÚ)
Obr. 7: Průměrná délka přerušení distribuce elektřiny (Zdroj:ERÚ)

Automatické náhrady

Předpokládá se úprava stávající vyhlášky a následující zavedení automatických náhrad, tak jako je tomu v evropských zemích.

Náhrady za rok 2019 u standardů, které budou nově vypláceny automaticky Počet vyplácených náhrad Výše vyplácených náhrad Teoretická výše náhrad
lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí001 200,00 Kč
lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí00457 200,00 Kč
umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny00246 000,00 Kč
výměna měřícího zařízení a vyrovnávání plateb00162 600,00 Kč
lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování reklamace distribuce elektřiny00400 200,00 Kč
zajištění ukončení přerušení dodávky z důvodu prodlení zákazníka z platbou004 800,00 Kč
lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávek elektřiny15 400,00 Kč2 676 000,00 Kč
CELKEM15 400,00 Kč3 948 000,00 Kč

Zdroj: ERÚ

Platba podle jističů nebude

Před několika lety diskutované téma fixních plateb bylo v rozpravě po tiskové konferenci předsedou Rady ERÚ odmítnuto. ERÚ se zaměří na přípravu nových tarifů pro dynamické měření spotřeby elektřiny.

Závěr

Páté regulační období, které se bude řídit novými Zásadami cenové regulace, začíná 1. ledna 2021 a končit bude 31. prosince 2025. Páté regulační období je nastavené jako protransformační. Na rozdíl od předcházejících období je přesněji definováno plánování i posuzování investic a nákladů regulovaných subjektů, především distribučních soustav, které budou muset vždy prokázat, že přínos pro zákazníky převýší výdaje, které spotřebitelé zaplatí.

Cesta k novým Zásadám cenové regulace rozhodně nebyla jednoduchá. Čtvrté regulační období bylo již dříve o dva roky prodlouženo, takže další posun nepřicházel v úvahu. Většina členů současné Rady ERÚ přitom byla jmenována teprve loni v srpnu, sotva měsíc před zahájením veřejného konzultačního procesu k pátému regulačnímu období. Přesto se nám povedlo nová pravidla včas vytvořit a v porovnání se současným nastavením energetiky uspoříme spotřebitelům desítky miliard korun,“ říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Predikce cen zajišťování distribuce elektřiny v V. regulačním období.
Meziroční změna ceny (průměr za napěťové hladiny)20212022202320242025
ČEZ Distribuce, a.s.-2,80 %1,90 %2,30 %2,40 %2,20 %
E.ON Distribuce, a.s.-0,10 %2,10 %1,00 %0,30 %2,50 %
PREdistribuce, a.s.-2,00 %1,80 %1,60 %-0,30 %0,10 %
Celkem-2,00 %1,80 %1,60 %1,50 %2,00 %

Predikce cen zajišťování distribuce plynu v V. regulačním období.
Meziroční změna ceny (průměr za napěťové hladiny)20212022202320242025
E.ON Distribuce, a.s.-2,30 %5,00 %2,80 %2,70 %1,70 %
Pražská plynárenská Distribuce a.s.2,40 %7,10 %4,10 %4,90 %4,00 %
GasNet, s.r.o.-4,30 %3,40 %2,60 %2,80 %2,80 %
Celkem-3,30 %4,00 %2,80 %3,10 %2,90 %

 
 
Reklama