Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Cíle energetické účinnosti 2020 - rozhovor s Vladimírem Sochorem

Ing. Vladimír Sochor MPO, ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, odpovídá na otázky energetických úspor, energetické účinnosti a dotačních programů. Za redakci TZB-info se ptala Ing. Renata Straková.

Jaký je současný stav plnění cíle ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2020 v ČR ?

Ing. Sochor MPO – ředitel odboru energetické účinnosti a úspor
Ing. Sochor MPO – ředitel odboru energetické účinnosti a úspor

Česká republika se zavázala k tomu, že cíl splní takzvaně alternativním způsobem. To znamená, že povinným subjektem, který je zodpovědným za dosahování úspor nejsou energetické společnosti, jako je tomu v případě povinného schématu, ale stát. A k plnění cíle dochází na základě politických opatření, jejichž základem jsou dotační programy. Podle předběžného vyhodnocení žádostí o dotace, které byly podány na základě prvních výzev, je možné mluvit o tom, že Česká republika stanovené cíle neplní a do budoucna je nutná změna v přístupu v této oblasti. Stěžejním programem pro dosahování úspor by měl být Operační program podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK). Podle předběžného vyhodnocení prvních žádostí o dotace lze vyvodit závěr, že byly podpořeny projekty, které po realizaci mnohou generovat úsporu 10 PJ, ovšem předpoklad výtěžnosti úspor z celkové alokace objemu 20 mld. Kč byl 20 PJ. Důvodem byl nízký zájem o čerpání prostředků v důsledku nastavených bariér ze strany Evropské komise, ale i v důsledku podmínek nastavených na národní úrovni.

Základním nedostatkem bylo, že se spoléhalo na to, že dotační programy budou dostatečné pro plnění cíle v oblasti úspor energie. To však je velký omyl, který se v současné době plně odhaluje. V současnosti jsme schopni podchytit pouze projekty s podporou dotace. Přitom víme, že se realizují energeticky úsporná opatření, která nemáme v současnosti podchycena a zatím nemáme nástroje, jak tyto úspory započítat do plnění národního cíle. Těm, kdo připravují energeticky úsporný projekt, chybí informace, jaká všechna opatření je možné realizovat, jaká je jejich investiční náročnost a zejména odhad dosažitelných úspor energie a tím i úspor provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie. Je třeba zdůraznit, že energeticky úsporné projekty se musí vyplatit a dotační podpora může realizovatelnosti projektu jen pomoci, ale neměla by být hlavní motivací k realizaci projektu. Cílem podpory by mělo být nastartování zcela jiného, komplexního přístupu k úsporám energie. Nyní je velevhodná doba, aby byly dotační programy doplněny o vhodné kombinace nástrojů státu s legislativními a nelegislativními opatřeními s cílem podpořit aplikaci různých forem finančních nástrojů, využít metodu EPC ve větší míře a zejména ve státním sektoru a zavádět systémy hospodaření s energií v podobě energetického managementu. Bohužel energetické úspory nejsou doposud prioritou této vlády, jednotlivých ministerstev a ani běžných obyvatel.

Je možné uvést příklady problémů v plnění jednotlivých dotačních programů?

Je možné uvést, že každý program má jiné těžkosti. O nižším očekávaném přínosu úspor z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurence (OPPIK) schopnost už byla řeč. Důvodem je zejména limit pro velké podniky pouze ve výši 20% z celkově dostupné alokace. Problémem jsou také nastavené podmínky pro získání dotace, zejména jde o specifikaci hodnotících kriterií pro posuzování projektů. V případě Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byly problémem příliš náročné podmínky pro podávání žádostí, což již bylo do určité míry změněno. V případě programu Nová zelená úsporám není problémem nastavení podmínek programu, ale snížení alokace dotačních prostředků v závislosti nesnižující se ceně emisních povolenek, protože přínosy z prodeje emisních povolenek jsou právě zdrojem prostředků pro daný program. U všech programů je ovšem problémem malý zájem o podání žádostí o dotace, což je i vlivem malé propagace podstaty dosahování úspor energie.

Jak máme v současnosti nastavenou metodiku prokazování úspor?

V rámci nového odboru energetické účinnosti a úspor byl ustanoven koordinační výbor pro energetickou účinnost, jako poradní orgán ministra průmyslu a obchodu pro danou oblast. V rámci aktivit koordinačního výboru byla zpracována metodika vykazování úspor energie pro všechny dotační programy. Opakovaně je akcentována nutnost účelnějšího nastavení pravidel dotačních titulů a porovnatelných podmínek poskytování finanční podpory s cílem zvýšit zájem o čerpání za podmínek ekonomické efektivnosti projektů.

Bude se podle Vás měnit prostředí a trh s energetickými službami ve vztahu k zákazníkovi?

Aktuálně se otevírá nová příležitost pro podnikatelské subjekty, které jsou schopné nabídnout poskytnutí komplexních energetických služeb. Na počátku by mělo jít o zpracování návrhu komplexního řešení, ve kterém budou navržena energeticky úsporná opatření, bude specifikována jejich investiční náročnost a zejména bude odhadnut potenciál úspor energie a tím i úspor nákladů na spotřebu energie. Následně může být ze strany poskytovatele navrhnuto zajištění celého procesu následné realizace projektu obsahující realizaci, financování a případně i správu a provoz. Současné nabídky na trhu typu nižší sazby za jednotkovou spotřebu energie nemá s energetickou úsporou nic společného.

Probíhá na úrovni ministerstva vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých dotačních programů?

U jednotlivých dotačních programů doběhla hodnocení jednotlivých projektů v podaných žádostech o dotaci a v souvislosti s tím probíhá sběr dat a ověření správnosti způsobu vykazování dosažených úspor. Konečné výstupy by měly být zpracovány do nové aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti, která bude předložena na jednání vlády ČR do konce února 2017.

Nyní je uveřejněn Státní program na podporu úspor energie známý pod názvem EFEKT pro rok 2017, cílem programu je zvýšit úspory energie, kvalitu energetických služeb a podpořit veřejný sektor k hospodárnému nakládání s energiemi. Co můžeme očekávat?

Program EFEKT je doplňkovým programem ostatním dotačním programům, nicméně je velmi úspěšným programem z hlediska dosahování úspor energie ve srovnání s dalšími programy. Podařilo se významně navýšit jeho rozpočet, a to z 30 mil. Kč ještě za rok 2015, na 150 mil. Kč ročně pro celé programové období, které je v letech 2017-2021. V novém znění programu jsou rozšířeny zejména neinvestiční opatření. Z programu EFEKT budou nově podporovány oblasti jako například zavedení energetického managementu nejen pro kraje a města,ale i pro podnikatelské subjekty, zpracování analýz vhodnosti objektů ve veřejném sektoru pro uplatnění metody EPC nebo zpracování studie proveditelnosti v podobě energetického posouzení možností realizovatelnosti různých opatření u objektů ze sektoru bydlení, z veřejného a z podnikatelského sektoru.

O energetickém managementu se hodně mluví, ale málo ví. Vlastníci a provozovatelé budov ho často neumí správně uchopit, v řadě případů je chápán pouze ve formální rovině výkazové činnosti. Úspory měřit neumíme, finanční náklady spočítat umíme. Zavedení EM (energetického managementu) je jedním z podporovaných oblastí programu EFEKT. Budou podpořené projekty po realizaci dále monitorovány, jak je to u jiných dotačních titulů?

Ano, program bude dále podporovat zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu. V minulých letech byla podpora zaměřena na města a kraje a nově bude rozšířena, jak už jsem uvedl i na podnikatelský sektor. K tomu je nyní dopracováván metodický pokyn pro zavedení energetického managementu.

Podpora a vývoj služeb EPC, jak vidíte současnou situace ve veřejné správě?

Snažíme se tuto oblast podporovat více, než tomu bylo dosud. Přesto je nutná osvěta a příklady dobré praxe mohou být motivací pro investování soukromých prostředků do energeticky úsporných projektů. MPO vyvíjí iniciativu například ve formě zpracovávání vzorových dokumentů a seznamuje dotčené orgány s výhodami a možnostmi EPC. Pro další rozvoj této podoby energetických služeb je potřebný vstřícný krok Ministerstva financí na jedné straně v oblasti pravidel EUROSTAT a jejich vliv na zvyšování zadlužení státu, a na druhé straně ve vztahu k možné změně zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidel. Přesto jsou aktuálně připravovány pilotní projekty na majetku státu, které by se mohly stát základem pro další vývoj.

Aktuální dokumenty o energetické účinnosti zmíněné v rozhovoru

Zpráva o pokroku v oblasti plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v ČR
Národní akční plán energetické účinnosti ČR

 
 
Reklama