Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vybrané změny v energetické legislativě a nové povinnosti pro firmy

Další z řady konferencí na téma změn v energetické legislativě poukázala, že připravenost českých firem na tyto procesy je stále nedostatečná. Dalším důležitým datem je 5. prosinec, kdy se firmy musejí rozhodnout, jakým způsobem budou hlídat své energetické výdaje. Konference se ovšem týkala i dalších oblastí současné legislativy.

„Hlavním cílem konference je připravit firmy na praktické důsledky novelizace zákona o hospodaření energií a na základě příkladů z praxe v souvislosti s aplikací zákona a prováděcích vyhlášek doporučit konkrétní řešení souvisejíci s termínem 5. prosince. Nicmně nabídneme i další témata, která se vážou ke změnám v energetické legislativě,“ vysvětlila na úvod konference moderátorka a šéfka produktového oddělení Nakladatelství FORUM Mgr. Šárka Kociánová a poté představila jednotlivé přednášející. V pražském hotelu Artemis hovořili Ing. Ladislav Havel (ředitel odboru elektroenergetiky MPO ČR), Ing. Jiří Seger (poradce a lektor, držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001), Ing. David Borovský (konzultant a energetický specialista ve společnosti AF-Consult Czech Republic), Ing. Jakub Kejval (generální ředitel Bureau Veritas) a Ing. Mgr. Tomáš Chadim (Business Unit Manager, TÜV SÜD Czech).

Přednášející se zaměřili převážně na vývoj požadavků na energetickou náročnost budov a vysvětlili, kdy je vyžadován energetický audit, jaké jsou výjimky a do jaké míry může audit zhodnotit potenciál pro úspory energie. Praktická část se týkala možností snižování energetické náročnosti při výrobě, distribuci a spotřebě energie, včetně možných dotací. Další tematikou byl například systém energetického managementu dle ČSN ISO 50001:2012, problematika průkazu energetické náročnosti budov, opatření vedoucí ke zvýšení energetické účinnosti, správní delikty, sankce a výkon kontrolní činnosti v energetice. Hovořilo se o energetickém zákoně (458/2000 Sb.), o novele zákona o hospodaření energií (406/2000 Sb.) i o připravované novele vyhlášky 480/2012 Sb. o energetickém auditu, která by měla vyjít na přelomu roku. Řadu otázek přinesla i návaznost energetického zákona především na zákon o státní službě a na občanský zákoník.





Podnikání v energetických odvětvích

Peripetie schvalování novel energetického zákona, včetně rekapitulace posledních kroků české vlády představil ve své prezentaci zástupce MPO ČR Ladislav Havel: práce začaly na začátku roku 2014, 20. října 2014 vláda projednala a schválila návrh zákona, prezident jej podepsal 21. 5. 2015.

Přítomné mimo jiné rovněž zajímalo, kdo může vlastně podnikat v energetických odvětvích:

„Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínek stanovených tímto zákonem osoby pouze na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Licence se dále vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je výrobna elektřiny propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo na výrobu elektřiny vyrobenou ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW včetně, určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny držitele licence. Licence se nevyžaduje na výrobu tepelné energie určené pro jeden objekt jednoho zákazníka.“

Provozování výroben elektřiny bez licence

Úprava ustanovení § 3 odst. 3

  • zjednodušení administrace výroby elektřiny u malých zdrojů s instalovaným výkonem do 10 kW určené pro vlastní spotřebu zákazníka
  • výroba elektřiny není předmětem podnikání, a proto na ní není vyžadována licence udělená Energetickým regulačním úřadem

Nově se umožňuje zákazníkovi vyrábět elektřinu – provozovat výrobnu elektřiny s výkonem do 10 kW bez licence, i když je propojena s distribuční, je nutno pro zákazníka stanovit pravidla – dodržování určitých povinností, které by se jinak vztahovaly na výrobce elektřiny podle ustanovení § 23.

Vazby na § 28 Základní podmínky provozování výrobny bez licence

  • provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW, pokud je propojena s distribuční soustavou a pokud není ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny, pouze na základě uzavřené smlouvy o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny.
  • zajistit, aby k výrobě elektřiny byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami,
  • zajistit, aby práce spojené s instalací a provozem výrobny elektřiny byly prováděny osobami s odbornou způsobilostí

Energetický audit do 5. prosince 2015

Konference se zaobírala širokou škálou témat, nicméně její načasování se vázalo nejvíce k tématu energetického auditu. Velké firmy (nad 250 zaměstnanců) totiž musejí mít k 5. prosinci 2015 hotový energetický audit nebo vlastnit certifikát managementu hospodaření energií podle norem ISO. Jinak se právnická osoba dopouští správního deliktu a může jí být uložena pokuta až do výše 5 milionů korun. „Pro tisíce firem je to nezvládnutelný termín,“ upozornil ve své příspěvku Jakub Kejval. „Energetický audit je ve složitých provozech časově náročný a kapacita osob oprávněných zpracovávat energetický audit je omezená. To stejné platí i v případě implementace a následné certifikace ISO 500001. Z těchto důvodů Státní energetická inspekce nebude do 30. června 2016 zahajovat kontroly z vlastní aktivity, protože termín je prakticky nezvládnutelný,“ pokračoval a na dotazy přítomných dále odpověděl:

Co se stane, pokud inspektoři SEI přesto obdrží podnět ke kontrole firmy?

„Pokud inspekce (SEI) obdrží podnět ke kontrole, který musí být ze zákona prověřen, bude vyžadovat předložení energetického auditu, popřípadě certifikátu. Jestliže subjekt nepředloží energetický audit nebo certifikát odpovídající zákonu, bude úřad požadovat alespoň doložení započetí prací na tomto auditu nebo certifikaci. Tyto doklady pak budou posuzovány individuálně, důležité je to, aby byl jasně patrný záměr splnit zákonné požadavky. Firmy musí k 5. prosinci 2015 v ruce alespoň smlouvu s certifikační společnosti. Je však třeba připomenout, že výše uvedené informace je důležité vnímat jako názor Státní energetické inspekce. Vyšší instancí je ve skutečnosti soud, který vydává závazná rozhodnutí s přihlédnutím k výkladu zákona. Proto se musí velké firmy tak či onak vydat jednou ze tří cest, jak zákonné požadavky splnit. Do 5. prosince 2015 musejí mít podniky v ruce alespoň podepsanou smlouvu s energetickým specialistou či certifikační organizací, ze které vyplyne, že se jednou z těchto cest se vydaly,“ shrnul Jakub Kejval.

Tři způsoby, jak mohou firmy naplnit požadavky zákona

  1. Energetický audit a opakovat jej každé 4 roky.
  2. Certifikace podle ISO 50001 – zde není nutné zpracovat energetický audit.
  3. Certifikace podle ISO 14001 – zde je nutné zpracovat energetický audit, ale již není nutné opakovat energeticky audit každé čtyři roky.

Mnoho nejasností osvětlí až novela vyhlášky

Novela zákona o hospodaření energií účinná od 1. července 2015 přinesla podle přednášejících na konferenci mnoho nejasností. Potvrdilo se, že firmy stále nemají jistotu, zda se na ně vztahuje nová povinnost energetických auditů. Často například řeší, zda musí mít energetický audit i na pronajaté prostory. Ale na to může odpovědět až připravovaná novela vyhlášky 480/2012 Sb. o energetickém auditu, která by měla vyjít na přelomu roku. Řadu otázek rovněž přináší návaznost energetického zákona především na zákon o státní službě a na občanský zákoník.





Více o konferenci: www.forum-media.cz/detail-produktu/Novela-energetickeho-zakona-a-nove-povinnosti-pro-firmy.html

 
 
Reklama