Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Energie v Evropské unii v číslech a náš emisní podíl CO2

Úřad pro publikace Evropské unie vydal v září 2023 statistickou příručku „EU Energy in Figures“. Popisuje pozici EU ve světě z hlediska výroby a spotřeby energie a jejích zdrojů a mapuje i podíl emisí skleníkových plynů.

Úvod


„Kapesní statistická příručka“ EU Energy in Figures [1] ani tak moc kapesní není, neboť má celkem 268 stran. Vydána byla v záři 2023.

Pozornému čtenáři by nemělo uniknout ustanovení hned v úvodu. To v podmiňovacím způsobu zní: „Tento dokument by neměl být považován za reprezentativní pro oficiální stanovisko Evropské komise“. Přitom vydavatelem je Publications Office of the European Union, Luxembourg. Osobně si myslím, že příručka buď reprezentativní pro oficiální stanovisko Evropské komise je a nebo není. Nic uprostřed neexistuje a zmíněné vyjádření lze chápat jen jako jednu z forem alibismu. Neboť údaje v příručce nejsou až tak progresivní, jak by je vedení Evropské komise chtělo vidět. Je však nutné vzít v úvahu, že jde o údaje do roku 2021. Vývoj za pozdější období, tedy za rok 2022 a 2023 bude zachycen až v dalších vydáních příručky.

Příručka obsahuje pět hlavních kapitol

Část 1. Přehled hlavních údajů o energetice Světové a Evropské unie
Část 2. Hlavní energetické statistiky a ukazatele pro Evropskou unii a její členské státy
Část 3. Socioekonomické ukazatele v Evropské unii
Část 4. Emise skleníkových plynů v Evropské unii
Část 5. Profily zemí – hlavní statistiky a ukazatele pro Evropskou Unie a její členské státy

EU a svět

Údaje o energii jsou v příručce udávány v pro nás méně běžné jednotce Mtoe, nebo-li v miliónech tun olejového ekvivalentu. Ten je založen na množství tepla získatelného spálením ropy. Například 1 Mtoe = 11,63 TWh nebo 1 Mtoe = 41,868 PJ. EU27 znamená, že údaj zahrnuje výsledky z 27 států Evropské unie, které byly členy EU v roce 2020.

Světová výroba energie podle regionů

V tabulce 1 je uvedena výroba energie v celém světě, v EU27 a dopočten procentní podíl EU27 vzhledem k celému světu.

Tabulka 1

Rok 2000 2010 2015 2019 2020 2021
Svět celkem Mtoe 10 004 12 781 13 728 14 754 14 189 14 673
EU 27 Mtoe 679 697 654 610 564 588
EU 27 % 6,8 5,5 4,8 4,1 4,0 4,0

Zajímavé, ale z hlediska ochrany životního prostředí nepříznivé, jsou změny podílů zdrojů výroby energie ve světě, viz tab. 2. Například se téměř zdvojnásobilo zastoupení pevných paliv.

Tabulka 2

Rok 2000 2010 2015 2019 2020 2021
Svět celkem Mtoe 10 004 12 781 13 728 14 754 14 189 14 673
Ropa a její produkty Mtoe 3 711 4 104 4 433 4 550 4 232 4 284
Pevná paliva Mtoe 2 279 3 669 3 872 4 006 3 829 4 007
Plyn Mtoe 2 060 2 710 2 974 3 442 3 353 3 495
OZE Mtoe 1 257 1 544 1 738 1 978 2 028 2 105
Jádro Mtoe 675 719 670 728 698 732
Ostatní Mtoe 22 34 41 50 49 50

Celková světová konečná spotřeba podle regionů

V tabulce 3 je uvedena výroba konečná spotřeba energie v celém světě, v EU27 a dopočten procentní podíl EU27.

Tabulka 3

Rok 2000 2010 2015 2019 2020 2021
Svět celkem Mtoe 7 012 8 829 9 410 10 026 9 598 10 082
EU27 Mtoe 1 027 1 070 993 1 017 963 1 023
EU27 % 14,6 12,1 10,6 10,1 10,0 10,1

Pozorného čtenáře asi zarazí nepoměr mezi výrobou (viz tab. 1) a spotřebou (viz tab. 3) energie v uváděných letech. Rozdíl je dán statistickou metodou a dostupnými informačními zdroji. Spotřeba je posuzována jako energie, která již byla dodána „ke dveřím“ spotřebitele.

Světové emise CO2 podle regionů

V tabulce 4 jsou uvedeny emise CO2 v megatunách MT CO2ekv v celém světě, v EU27 a dopočten procentní podíl EU27 vzhledem ke světu.

Tabulka 4

Rok 2000 2010 2015 2019 2020 2021
Svět celkem MT 23 266 30 616 32 378 32 349 30 807 32 587
EU27 MT 3 269 3 138 2 827 2 655 2 398 2 579
EU27 % 14,1 10,2 8,7 8,2 7,8 7,9

Pro 27 států EU jde o velmi příznivý vývoj. Pozitivní vývoj je vidět i v USA, kde v daném časovém období emise CO2 klesly o cca 21 %. Bohužel, na zcela opačné straně stojí především Čína, kde se emise CO2 zvýšily 3,4krát z cca 3 139 na 10 683 MT. K přibližnému zdvojnásobení emisí CO2 došlo v ostatních asijských státech mimo Čínu a také v Africe. Rovněž tak i na Středním východě, který se svou produkcí CO2 ve výši 1 738 MT začal přibližovat ke klesající produkci EU27.

Je více než zřejmé, že čím menší podíl emisí CO2 vzniká v rámci EU v rámci celého světa, tím menší celosvětový význam má jejich snižování. Například velmi razantní snížení emisí CO2 v EU27 na 50 %, tedy z 2 579 na cca 1 289 MT, by se na celkových světových emisích projevilo jejich snížením o pouhá 4 %. Samotná EU svět nezachrání, i kdyby byla bezemisní. To statistická čísla plně odhalují.

Intenzita produkce emisí CO2 vzhledem ke spotřebě energií

Pomocným kritériem při posuzování produkce emisí CO2 je intenzita jejich produkce vztažená na měrnou jednotku energie. V tabulce 5. je použit poměr emitovaného počtu kg CO2 na 1 Toe, tunu olejového ekvivalentu. V tabulce 5. jsou uvedeny intenzity emisí CO2 v celém světě, v EU27 a pro porovnání dopočten procentní podíl EU27 vzhledem ke světu.

Tabulka 5

Rok 2000 2010 2015 2019 2020 2021
Svět celkem kg/Toe 2 321 2 383 2 382 2 224 2 200 2 208
EU27 kg/Toe 2 222 2 055 2 007 1 887 1 830 1 859
EU27 % 95,7 86,2 84,3 84,8 83,2 84,2

Je zřejmé, že EU27 nabrala dobré tempo. Tempo se však v období 2010 až 2021 v podstatě zastavilo.

Celkové emise skleníkových plynů GHG

Pokud je cílem opatření na ochranu klimatu zastavení oteplování, pak je třeba sledovat všechny emise, které podporují skleníkový efekt. Podle Kjótského protokolu se sleduje sedm nejvlivnějších skleníkových plynů:
Oxid uhličitý CO2
Metan CH4
Oxid dusný N2O
Fluorované uhlovodíky HFCs
Perfluorované uhlovodíky PFCs
Fluorid sírový SF6
Fluorid dusitý NF3

Emise jednotlivých GHG plynů vzhledem k jejich odlišnému vlivu na skleníkový efekt se přepočítívají na společnou jednotku ekvivalentu CO2ekv. Ve statistice, viz tabulka 6, není zahrnuto odvětví využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví.

Tabulka 6

Rok 2000 2010 2015 2019 2020 2021
EU27 MT CO2ekv 4 921 4 281 3 921 3 724 3 360 3 542
Index EU27 1990 % 100,0 87,0 79,7 75,7 68,3 72,0
CZ MT CO2ekv 201,4 142,1 130,2 125,4 114,1 119,4
Index CZ 1990 % 100,0 70,6 64,6 62,3 56,7 59,3

Česká republika v letech 1990 až 2021 emise GHG snižovala rychleji, než jak klesaly v EU27.

Závěr

Výše je uvedeno jen minimum informací z příručky. Stojí zato si příručku EU Energy in Figures podrobně prostudovat celou. I když by neměla být považována za reprezentativní pro oficiální stanovisko Evropské komise, jak zmiňuji v úvodu, tak uvedená čísla nelze jen tak přejít bez povšimnutí, bez zamyšlení.

Směr, který nastoupila EU v otázce snižování spotřeby energií, je pro naši bezpečnou budoucnost, nezávislost na oblastech na Zemi, které s námi nesdílí stejný názor na uspořádání světa, nutný a zásadní. Otázkou je, zda cesta, která vede primárně přes sledování emisí CO2 je ta jediná možná vedoucí k ochraně životního prostředí na celé Zemi. A zda na jejím konci bude i posílení ekonomické síly EU. Abychom náš demokratický prostor vůbec dokázali ubránit.

Zdroje:

  1. EU energy statistical pocketbook and country datasheets. EU energy in figures. Dostupné zde: energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/eu-energy-statistical-pocketbook-and-country-datasheets_en
 
 
Reklama