Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konferencia Energetický manažment

Inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou. Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov organizujú 5. ročník konferencie Energetický manažment. Štyri úspešné ročníky tohto podujatia, ktoré sa konali v rokoch 2015-2018 sa stretli s pozitívnym ohlasom u odbornej aj laickej verejnosti.

© Fotolia
© Fotolia

Konferencia sa uskutoční 11. - 12. marca 2019, v hoteli Patria****, Štrbské Pleso

Energetický manažment si získal dôležité postavenie vo všetkých oblastiach energetického hospodárstva vzhľadom na nevyhnutnosť komplexného prístupu k návrhu, realizácii a prevádzke energetických projektov.

Piaty ročník s podtextom „Inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou“ sa uskutoční v dňoch 11. - 12. marca 2019, v hoteli Patria na Štrbskom Plese v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier. Konferencia bude pozostávať z 5 sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívu v oblasti energetického manažmentu a energetickej efektívnosti, inteligentné riešenia pre garantované energetické služby, obnoviteľné zdroje energie v moderných budovách, energetický manažment v priemysle a praktické skúsenosti z projektov energetickej efektívnosti.

Veríme, že touto náplňou programu konferencia osloví architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy, výskumu a školstva a tiež laickú verejnosť.

Odborní garanti:

doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava, Asociácia energetických inžinierov
Ing. Marian Rutšek, SK AEE, Asociácia energetických inžinierov
michal.krajcik@stuba.sk
majorut@gmail.com

Prípravný výbor:

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Ing. Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
Ing. Miroslav Kučera, Asociácia energetických manažérov

Spolupracujúce organizácie:

SK AEE - Slovenská asociácia energetických inžinierov
ASENEM - Asociácia energetických manažérov
ECB - Energetické centrum Bratislava
SNOPK - Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
Stavebná fakulta STU v Bratislave

Organizačný garant:

Jana Polakovičová
SSTP, Koceľova 15
815 94 Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
sstp@zsvts.sk
www.sstp.sk

Editor zborníka:

Mgr. Zuzana Švecová
sstp@sstp.sk
I.Sekcia:AKTUÁLNA LEGISLATÍVA K ENERGETICKÉMU MANAŽMENTU A ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI
II.Sekcia:GARANTOVANÉ ENERGETICKÉ SLUŽBY PRE INTELIGENTNÉ RIEŠENIA
III.Sekcia:OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE V MODERNÝCH BUDOVÁCH
IV.Sekcia:UPLATNENIE ENERGETICKÉHO MANAŽMENTU V PRIEMYSLE
V.Sekcia:PRAKTICKÉ PRÍKLADY A SKÚSENOSTI Z PROJEKTOV ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

Informujte sa o programe konferencie

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
logo Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ( SSTP ) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky tvorby a ochrany prostredia. SSTP je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností ( ZSVTS ) ...