Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vědecká konference TVIP 2017 bude v březnu v Hustopečích

Jedná se o 2 odborná setkání: symposium ODPADOVÉ FÓRUM a konferenci APROCHEM. Mezi nová témata patří např. udržitelné zdroje energie, záchyt oxidu uhličitého emitovaného při spalovacích procesech, uchovávání energie z OZE a vývoj bezpečných jaderných reaktorů.

Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2017

  • 21. – 23. března v Hustopečích u Brna

TVIP 2017 je odborná konference zastřešující tradičně dvě tematicky specializovaná odborná setkání: symposium ODPADOVÉ FÓRUM a konferenci APROCHEM. Přihlášky účasti je možné zasílat do 1. března 2017.

ODPADOVÉ FÓRUM

Odpadové fórum opět pojímá celou oblast průmyslové a komunální ekologie. Vedle příspěvků z oblasti odpadového hospodářství a sanací ekologických zátěží se účastníci mohou těšit i na témata související s vodním hospodářstvím a emisemi škodlivých látek do ovzduší.

Novým partnerem je například Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší při VŠCHT v Praze garantující nedávno rozšířenou část symposia - o téma ochrany ovzduší. Odborné zaměření sekce ponese podtitul „Udržitelné zdroje energie“. Příspěvky účastníků partnera jsou zaměřeny na tři základní oblasti v rámci řešení globálních klimatických změn. První oblastí je výzkum procesů záchytu oxidu uhličitého emitovaného při spalovacích procesech. Uvedené metody jsou známé pod souhrnným označením CCS (carbon capture and storage). Druhou oblastí je vývoj metod uchovávání energie z obnovitelných zdrojů a třetí prezentovanou oblastí je vývoj bezpečných jaderných reaktorů, jež by umožnily nahradit fosilní paliva.


Častým tématem tradiční odpadové části budou biologicky rozložitelné odpady (BRO). Například zástupci Ústavu Inženýrství Ochrany životního prostředí UTB Zlín představí výsledky svých prací zaměřených na nové možnosti využití odpadních surovin biologického původu na přípravu materiálů na bázi polyvinylpyrolidonu (PVP) nebo využití jílových materiálů na výrobu biodegradabilních směsí na bázi PVA a kreatinového hydrolyzátu. Dále pak představí možnosti průmyslového kompostování jakožto racionálního způsobu nakládání s BRO za současných legislativních podmínek.

APROCHEM

Aprochem tematicky pokrývá řízení rizik obecně, tj. včetně průmyslových rizik a rizik ovlivňujících správu regiónů, měst a obcí. Významnou část bude věnovat zkušenostem z implementace směrnice k SEVESO III. Podtitulem „Připravme se na budoucnost“ chce upozornit na rizika přicházející s prosazováním všeho, co nazýváme „smart“. Konference nezapomíná ani na problematiku nových materiálů a inovativních technologií rozvíjející nové technické obory a sloužící ku prospěchu životního prostředí. Na tuto oblast se pořadatel České ekologické manažerské centrum, z.s. (CEMC) zaměřuje zejména v souvislosti se svou akreditací na ověřování inovací evropskou metodikou ETV.

Konference TVIP 2017 se neomezuje pouze na území České Republiky a akce se zúčastní i zástupci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinské univerzity v Žiline. Zástupci fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity představí v rámci konference APROCHEM projekt „Risk Analysis of Infrastructure Networks in response to extreme weather“, zaměřující se na vývoj systematického rámce pro rizikový management. Fakultní tým je mimo jiné odpovědným řešitelem balíčku WP3 (Land Transport Vulnerability), jehož součástí je řešení tří úkolů: 1. identifikace a přehled potenciálních prvků kritické pozemní dopravní infrastruktury a možných poruch v důsledku působení extrémního počasí, 2. přehled metod na ochranu kritické pozemní dopravní infrastruktury, 3. možné dopady na společenskou zranitelnost.

Bohatý odborný program bude jako každý rok zpestřen exkurzemi, které se připravují. Uvažuje se o návštěvě Báňské záchranné služby (HBZS) nebo provozu společnosti Bohemia Sekt, s.r.o. s připravenou degustací. Účastníci mohou své přihlášky zasílat až do 1. března 2017 na stránkách konference www.tvip.cz, kde jsou uvedeny veškeré informace o akci.
 
 
Reklama