Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Šest pozoruhodných faktů světové energetiky roku 2014

Jak se změnila světová energetika v roce 2014? Již 64 let přináší BP statistický přehled světové energetiky. Také letos shromáždila tisíce čísel, která dokreslují změny na energetickém trhu za 12 měsíců uplynulého roku. Hlavní ekonom BP Spencer Dale uvádí šest nejdůležitějších faktů, které pomohou čtenářům, aby si vytvořili celkový obrázek o stavu energetiky.

Při popisu změn v oblasti energetiky roku 2014 hrály hlavní roli klimatické podmínky. Byli jsme svědky konce klidu, který panoval nad energetickým trhem od roku 2011. Trh charakterizovaly více proměnlivé podmínky.

Následuje výčet šesti nejpozoruhodnějších faktů z roku 2014. Každý z nich vyvolává otázky spojené se směrováním budoucí energetiky. Tato čísla nemají za cíl přinášet odpovědi, ale mají přimět čtenáře zamyslet se nad nimi.

Těžba ropy v USA strmě stoupá, stávají se světovou jedničkou v těžbě ropy

Ve Spojených státech stoupla denní těžba ropy na 1,6 mil. barelů, což byl největší nárůst na světě. Přitom průměrná denní těžba celého světa dosahuje 11,5 mil. barelů. Je to poprvé v historii, kdy jakákoliv země dokázala zvednout denní těžbu během tří po sobě jdoucích let o více než jeden milion barelů.

Obr. 1: Spojené státy dosáhly v roce 2014 doposud nejvyššího růstu těžby ropy na světě, denně vytěžily 1,6 mil. barelů. Graf představuje vývoj denní těžby ropy od roku 1970
Obr. 1: Spojené státy dosáhly v roce 2014 doposud nejvyššího růstu těžby ropy na světě, denně vytěžily 1,6 mil. barelů. Graf představuje vývoj denní těžby ropy od roku 1970
 

V roce 2014 byl překonán rekord v těžbě ropy z roku 1970. Tento fakt je zajímavý tím, že zpochybňuje teorii, která tvrdí, že svět již nebude těžit tolik ropy jako v minulosti. Pro USA je tento údaj velmi významný.

Poprvé od roku 1975 Spojené státy předběhly Saudskou Arábii i Rusko a staly se světovou jedničkou v těžbě ropy. Byli jsme svědky střídání stráží na místě světové jedničky v těžbě této komodity.

Obr. 2: Spojené státy, Brazílie a Kanada v roce 2014 rekordně zvýšily těžbu ropy
Obr. 2: Spojené státy, Brazílie a Kanada v roce 2014 rekordně zvýšily těžbu ropy

Země, které nejsou v organizaci OPEC, zaznamenaly nejvyšší nárůst těžby ropy

Země, které nejsou členy OPEC, následovaly příkladu USA a zvýšily těžbu ropy na 2,1 mil. barelů denně. Toto rekordní zvýšení denní těžby ropy představovalo dvojnásobek desetiletého průměru.

Nárůst těžby ropy způsobil nevyrovnanost na trhu. Nabídka začala převyšovat poptávku a díky tomu mohl průmysl využívat levné ropy.

Mezi nečleny OPEC udávala tempo růstu Brazílie a Kanada.

 
Obr. 3: V roce 2014 jsme byli svědky nejpomalejšího růstu poptávky po energiích od konce devadesátých let, s výjimkou období finanční krize
Obr. 3: V roce 2014 jsme byli svědky nejpomalejšího růstu poptávky po energiích od konce devade- sátých let, s výjimkou období finanční krize

Tempo růstu poptávky po energii zpomaluje

Obraz energetiky v roce 2014 doplňuje překvapivě slabý růst spotřeby energií. Převyšující nabídka nad poptávkou má za následek snížení cen energií.

Růst poptávky po energiích v roce 2014 zpomalil na 0,9 %, což je s výjimkou období krize nejmenší tempo růstu od konce devadesátých let. Zpomalení růstu poptávky nastalo i přesto, že růst ekonomiky byl v letech 2013 i 2014 přibližně 3,3 %.

Tempo růstu poptávky po energii ve srovnání s dlouhodobým průměrem bylo pomalejší ve všech regionech s výjimkou Severní Ameriky a Afriky. To lze odůvodnit teplejším počasím v USA i v Evropě. Hlavním faktorem, který měl vliv na globální poptávku, byla spotřeba v Číně.

 
Obr. 4: Pouhá desetina procenta zvýšení objemu těžby uhlí ve srovnání s rokem 2013. Graf znázorňuje vývoj spotřeby uhlí v mil. tun v Číně
Obr. 4: Pouhá desetina procenta zvýšení objemu těžby uhlí ve srovnání s rokem 2013. Graf znázorňuje vývoj spotřeby uhlí v mil. tun v Číně

Čína snižuje spotřebu uhlí

Čína představuje největší energetický trh na světě. Zatímco tamější výroba se zvýšila o více než 7 %, spotřeba energií narostla pouze o 2,6 %. Je zřejmé, že se trh s energiemi v této části světa významně mění. Postupně klesá tempo růstu ekonomiky a zvolna se snižuje podíl energeticky náročné výroby.

Čína byla v energetickém sektoru vždy spojena s obrovskými zásobami uhlí. Rostoucí průmyslová výroba měla za následek zvyšování spotřeby uhlí. To představovalo počátkem 21. století komoditu s největším růstem spotřeby ze všech energetických surovin. Rok 2014 znamenal převratnou změnu, uhlí se stalo energetickou komoditou, jehož spotřeba ze všech fosilních paliv v Číně rostla nejpomaleji.

Uvedená fakta nastolují zajímavou otázku: Je to, co vidíme v Číně, začátkem nového trendu, nebo se jedná o pouhou výjimku potvrzující pravidlo? Na odpověď si budeme muset ještě počkat.

 
Obr. 5: V roce 2014 jsme byli svědky nejpomalejšího tempa růstu emisí uhlíku pocházejících z energetiky od roku 1998 s výjimkou období bezprostředních důsledků finanční krize
Obr. 5: V roce 2014 jsme byli svědky nejpomalejšího tempa růstu emisí uhlíku pocházejících z energetiky od roku 1998 s výjimkou období bezprostředních důsledků finanční krize

Nejnižší růst znečištění emisemi uhlíku od roku 1990

V kontextu debaty ohledně změn klimatu a klimatické konference konané na konci roku 2015 v Paříži na sebe poutají emise uhlíku velkou pozornost. V roce 2014 došlo k prudkému poklesu tempa jejich růstu.

Odhadujeme, že emise uhlíku v souvislosti s energetikou vzrostly v roce 2014 o půl procenta. Jedná se o nejnižší růst od roku 1988 s výjimkou období bezprostředních důsledků krize. Za posledních deset let bylo tempo růstu emisí přibližně dvouprocentní. Příčinu jeho zpomalení je opět nutné hledat v Číně.


Jak se dařilo obnovitelným zdrojům

Příběh obnovitelných zdrojů je možno vnímat jako sklenici vody z poloviny plnou nebo z poloviny prázdnou. Na jedné straně, růst spotřeby energie byl z jedné třetiny pokryt růstem výroby energie z obnovitelných zdrojů včetně biopaliv. Na růstu výroby elektřiny se obnovitelné zdroje dokonce podílely ze 40 %. To jsou velká čísla.

Druhou stranou mince – z poloviny prázdná sklenice vody – je fakt, že růst výroby z obnovitelných zdrojů byl sice velmi silný a dosáhl hodnoty 12 %, ale tato hodnota je pod desetiletým průměrem, který je 15,4 %. Pokles byl způsoben snížením tempa růstu počtu nových větrných elektráren díky nižší veřejné podpoře v zemích EU i v USA a tím, že v Číně v roce 2014 nefoukal tolik vítr. V průměru představují obnovitelné zdroje v globálním měřítku 3 % výroby primární energie.

Jak vysvětlit tento stav růstu obnovitelných zdrojů, který se zdá být statický? V podstatě tempo růstu spotřeby energií klesá. Stabilně roste pouze výroba energií z obnovitelných zdrojů. Díky tomu tato energie zaujímá stále větší podíl ze zmenšujícího se energetického koláče.

Obr. 6: Graf ročního procentuálního růstu spotřeby elektřiny vyrobené ve větrných elektrárnách s vyznačením desetiletého průměru
Obr. 6: Graf ročního procentuálního růstu spotřeby elektřiny vyrobené ve větrných elektrárnách s vyznačením desetiletého průměru
 

Původní článek včetně obrazového materiálu v anglickém jazyce byl uveřejněn na:
http://www.bp.com/en/global/corporate/press/bp-magazine/conversations/six-remarkable-energy-facts-from-2014.html

 
 
Reklama