Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ENERGO SUMMIT, co nás čeká v energetice?

18. listopadu 2014, v areálu PVA EXPO Letňany se konala za účasti osobností veřejného života a odborníků konference nazvaná ENERGO SUMMIT, a to v rámci odborného veletrhu FOR ENERGO. Tématem akce byl především pohled do blízké budoucnosti. Přednášky byly rozděleny do třech bloků, které se dotýkaly témat, jako jsou obnovitelné zdroje, elektromobilita nebo trendy světové energetiky.


Joanna Mačkowiak Pandera, Agora Energiewende (Německo) : Současný vývoj podpory obnovitelných zdrojů v Německu a Polsku

V Německu běží režim podpory obnovitelných zdrojů již od roku 1990. Od té doby se podíl výroby elektrické energie z OZE zvýšil ze 2 na 26 %. V roce 2025 má dosáhnout 45procentní podíl. Rozvoj energetiky probíhá podle státní energetické koncepce (Energiewende), která byla schválena v roce 2010. V roce 2014 byly nastaveny zásadní změny v podpoře OZE.

V Polsku se objevila první podpora v roce 2005. V roce 2014 byl podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 12 %. Pro rok 2020 je cíl stanoven na 15 %. Vláda pracuje na zákoně o obnovitelných zdrojích, podle kterého by měly být od roku 2016 prodávány certifikáty pomocí aukcí.

V diskuzi byl zmíněn podíl soukromého sektoru v Německu na vlastnictví OZE. Nejedná se jen o soukromé vlastnictví konkrétního zdroje, jde také o podíly v energetických družstvech (Energiegenossenschaften), u nichž si podíl může koupit každý občan. Hodně je tato možnost využívána městy.

Rok Událost
Od roku 1970 Regionální protesty proti jaderné energetice
1973 První globální ropná krize - 400 % nárůst ce ropy během ropného embarga OPEC
1979 Druhá ropná krize
1980 Kniha Energiewende publikovaná Institutem aplikované ekologie
1986 Černobylská jaderná havárie
1990 První podpora obnovitelých zdrojů (výkuní ceny)
1992 Světový summit v Rio de Janairu ohledně změny klimatu
1997 Kyotský protokol - cíl snížení emisí o 8% CO2 v letech 2005 až 2012
2000 První zákon o obnovitelných zdrojích energie - podpora obnovitelných zdrojů, dohoda o útlumu jaderné energetiky
2002 Vládou připravený zákon o útlumu JE
2005 Evropský systém obchodování emisních povolenek (ETS)
2008 Evropský energetický a klimatický balíček do roku 2020. 3x 20% CO2 redukce, zvýšení podílu OZE, zvýšení účinnosti
2009 Třetí energetický balíček - liberalizace obchodování a pravidla energetického trhu
2010 Státní energetická koncepce - vládou prodloužená výroba v JE
2011 Havárie JE ve Fukušimě, rozhodnutí o odstavení JE
2013 Schválené cíle energetické transformace
2014 Změny v podpoře OZE

Historický vývoj energetické transformace v Německu (Zdroj: Agora)

2020 2025 2035 2050
CO2 redukce vs. 1990 40% x x 80-90%
Podíl OZE 35% 40-45% 55-60% 80%
Energetická účinnost 10% x x 25%
Odstavování JE 3 v roce 2011, dalších 9 v letech 2015 - 2022

Plán energetické transformace v Německu (Zdroj: Agora)


Energetický mix v Německu v letech 2013 a v závorce 2012. (Zdroj: Agora)

Podíl různých skupin investorů do obnovitelných zdrojů v Německu (Zdroj: Agora)

Výroba elektřiny ve VE a FV způsobily pokles cen elektřiny a jsou konkurenceschopné (Zdroj:Agora)

Stanislav Hes, ČEZ: Integrace malých zdrojů do distribuční sítě

Přednášel o jakostních parametrech dodávek elektřiny a jejich možném vývoji v budoucnu. Aktivní opatření na straně kvality dodávek elektřiny mohou přispět ke snížení tlaku na zvýšení plateb za distribuci ze strany zákazníka.

Vladimír Sochor, SEVEn : Vývoj energetických služeb v ČR v kontextu směrnice o energetické účinnosti

Představil pohled z druhé strany, ne z pohledu výroby nebo distribuce energií, ale z pohledu odběratele, konečného zákazníka. Vysvětlil podstatu metody EPC jako metody k dosažení zlepšení energetické účinnosti, u které mají zákazník i dodavatel stejnou motivaci na dosažení úspor. Při tom investice jsou spláceny z dosažených úspor. První projekt byl realizován v roce 1993. Celkem byla již metoda EPC uplatněna až na 200 projektech, což představuje investice v přibližné výši 2,5 mld. Kč.

Petr Krejčí, ČEZ: Počerady a Ledvice – páteřní jednotky elektrické sítě

Ledvice a Počerady jsou páteřní projekty české energetiky, které mají výrazně lepší parametry, které se týkají účinnosti a vypouštění emisí. Bohužel zatím nejsou využívány. V Ledvicích byl problém u nového bloku o výkonu 660 MW. Zpoždění bylo způsobeno použitou ocelí na membránové stěny kotle. Jedná se o nejvyšší stavbu v ČR, která bude sloužit i jako vyhlídková věž.

Standardní Počerady Ledvice
Kapacita (MW) 200 838 660
Účinnost (%) 35 59 46
Rychlost náběhu (MW/min) 4 13-20 20

Srovnání běžné uhelné elektrárny s moderními (Zdroj: ČEZ)

V areálu elektrárny Počerady byla dokončena stavba paroplynové elektrárny o celkovém výkonu 838 MW. V současné době poměr mezi drahým plynem a levnou elektřinou nedovoluje její ekonomické provozování.

Tomáš Chmelík, ČEZ a.s.: Elektromobilita – dlouhodobý potenciál, trendy, limity

Označil projekt E-Mobility za největší projekt svého druhu ve střední a východní Evropě. Nyní je v ČR více jak 35 nabíjecích stanic, největší flotila čítá 40 vozidel. Jedná se ale teprve o začátek. Největšího rozmachu ale pravděpodobně bude dosaženo po roce 2020.

V první řadě je nutné utvořit páteřní síť plnících stanic a najít partnery s navazujícím servisem. V prvním kroku se předpokládá instalace dobíjecích stanic v krajských městech a na dálnicích.

V navazující diskuzi byla zmíněna životnost baterií (až 5000 cyklů), zkušenosti s provozováním elektromobilu Nissan Leaf , úlevy pro vozidla v Praze nebo vztah ceny vozidla a ujeté vzdálenosti na jedno nabití.

Jakub Ďurinda GreenWay (Slovensko): Elektromobilita v praxi

Ve své prezentaci hovořil o praktických zkušenostech z provozování elektromobilů na Slovensku. Sice náklady na pořízení elektromobilů jsou vysoké, ale za předpokladu, že každý vůz ujede za rok 70 tisíc km, už lze náklady na provoz s konvenčním způsobem dopravy porovnávat. Je nutné ale splnit několik předpokladů, jako jsou například dostupná síť plnicích stanic na nejdůležitějších – páteřních trasách nebo jejich vhodné nasazení. Jsou vhodné pro pravidelné trasy jako například u doručovacích služeb.

Společnost GreenWay nabízí pronájem (podobné operativnímu leasingu) elektrovozidel a zabezpečuje komplexní služby včetně spotřeby elektřiny.

Stephan Sharma, VERBUND AG (Rakousko):Trendy vývoje cen fosilních paliv a elektrické energie v EU a ve světě.

Poptávka po energii bude v budoucnu stoupat zejména díky elektrizaci a motorizaci v rozvojových zemích. Fosilní paliva přitom budou hrát dominantní roli. Ceny energií se ale budou zvyšovat mírně. Rozhodně nebude dosaženo klimatických cílů. V Evropě je očekáván pokles spotřeby energií.


Změna ve spotřebě energií ve světě a v Evropě (Zdroj: Verbund AG)

Vývoj energetického mixu ve světě a v Evropě (Zrdoj: Verbund AG)

Vývoj podílu exportního trhu výrobků s vysokou energetickou náročností (Zdroj: IEA)

Evropa bude mít velkou nevýhodu spočívající ve vysokém podílu energeticky náročného průmyslu a bude v roce 2035 platit za elektřinu nejvíce. Díky tomu se bude dál snižovat konkurenceschopnost jejího průmyslu.


Stephan Sharma, VERBUND AG Rakousko

Pavel Kavina, MPO: Význam nerostných surovin v ČR v závislosti na dlouhodobých světových trendech

Během ekonomického vývoje v posledních letech docházelo k výraznému vzestupu životní úrovně v řadě někdejších rozvojových zemí. Došlo k proměně z čistých dodavatelů surovin na spotřebitele. Dochází k výraznému soupeření o zdroje surovin. Velmi aktivní jsou především asijské země. Uzavírají aliance s rozvojovými zeměmi například v Africe, prakticky vzniká nový kolonialismus. Evropská reakce na tyto skutečnosti začíná v roce 2008 v podobě iniciativy místopředsedy EK Güntera Verheugena.

ČR patří k několika málo zemím Evropy, ve kterých má těžební průmysl relativně dobré postavení. ČR má výjimečné postavení v EU v těžbě uranu. Ložisko v Rudné má však omezenou životnost a pro její prodloužení jsou třeba investice. Možnosti pro těžbu se vyskytují i jinde v ČR, v současné době se ale zatím jedná o studium ekonomické vytěžitelnosti a vlivu na životní prostředí.





Energetický sektor má některé odlišnosti od ostatních sektorů ekonomiky. V energetice se jedná o dlouhodobé investice, dynamické změny na trhu a v legislativě, zapojení různých investorů a povinné spojení se spotřebiteli. Změny jdou ruku v ruce se změnami moderních technologií. Tyto změny vyvolávají nezbytné reakce u distributorů, které se týkají elektrické sítě. Investice do energetického sektoru má pozitivní vliv na růst HDP a tím na vývoj státního rozpočtu. Každá koruna investic přinese zvýšení HDP o 1,8 až 3,2 Kč.

Závěr

Podle mého názoru, konference, kterou pořádala společnost ABF, plně reflektovala vývoj ve světě energetiky a snažila se najít odpovědi nebo ukázat trendy, které se nás všech týkají . Přednášky byly vhodně moderovány Petrem Růžičkou, z CzechInvestu. Konference se mimořádně vydařila i díky skvělé organizaci a tak nezbývá mi nic jiného, než se těšit na další setkání.

 
 
Reklama