Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konference Energetický management pro veřejnou správu

6. listopadu 2014 se v budově krajského úřadu Středočeského kraje, v Praze konala konference se zaměřením, jak již název odpovídá, na hospodaření měst s energiemi. Náklady na energie tvoří jednu z největších položek, které města platí. Proto informace, které se účastníci dozvěděli, jistě využijí ve svých městech.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Ing. Miroslav Šafařík, PORSENNA o.p.s.: Zavádění energetického managementu ve městech – zkušenosti a porovnání

Ing. Šafařík ve své prezentaci nejdříve popsal stav energetického managementu (EM) v městech ČR. Řekl, že EM je již do jisté míry implementován všude. Na počátku byly sdružené nákupy energií, u kterých je podle Šafaříka již potenciál úspor vyčerpán. Významný impulzem je podpora z programu EFEKT ministerstva průmyslu a obchodu.

Výdaje za energie měst představuje 8-12 % běžných výdajů, podobné to je s účty za vodu. Díky EM lze ušetřit až 30 % nákladů na energie, městského energetika má ale jen 20-30 měst v ČR. Řešení je zavedení systému EM v souladu s ČSN EN ISO 50001. Základem je dlouhodobá energetická politika města, která má zahrnovat mimo jiné plán snižování energetické náročnosti.

Ing. Jaroslav Klusák PhD. : Energetický management města LitoměřiceIng. Jaroslav Klusák PhD, město Litoměřice

Rozvojový plán města se zaměřuje na pět oblastí, jednou z nich je oblast energetiky. Plán je nazván: Litoměřice – město inovací: Energeticky nezávislé a nízkoemisní město. Klusák uvedl, že nejdůležitější na funkci EM je formulace a vytyčení dlouhodobého cíle rozvoje, na základě kterého může plánovitě prosazovat jednotlivé dílčí úkoly. V Litoměřicích existuje energetický plán do roku 2030, který zahrnuje 50 budov a veřejné osvětlení. Funkce EM přináší finanční úspory, které nejenže zlepšují hospodaření města, ale i pomáhají ve financování dalších energeticky úsporných projektů. Z úkolů, které v Litoměřicích řeší, lze jmenovat Projekt GTE, který využívá využití dvou produkčních vrtů (hloubka 5 000 m) pro výrobu tepla a elektřiny, využívání metody EPC, kompletní renovace budov je upřednostňována před dílčími renovacemi, budují se fotovoltaické elektrárny na budovách, kde byla již realizována úsporná opatření (základní a mateřské školy). Návratnost i bez zelených bonusů je 13 až 17 let. Město dotuje i instalace solárních systémů pro obyvatele Litoměřic. Již od roku 2012 monitoruje a vyhodnocuje spotřebu energie a to slouží k další optimalizaci. Litoměřice jsou členem mezinárodní organizace Energy Cities, což jim umožňuje mimo jiných získávat informace a zapojit se do mezinárodních energetických projektů.


Grafické znázornění úspor energií do roku 2030 v Litoměřicích.

Ing. Leoš Aldorf, Amper Savings, a.s.: Uplatnění metody EPC při energeticky úsporných opatřeních ve veřejné správě

Představil metodu EPC. Řekl, že se jedná o inovaci energetického systému, o aktivní energetický management. Přitom veškerá rizika spojená s projektem na sebe přenáší poskytovatel služeb. Připomněl i řešení motivační složky projektu, kterým jsou více úspory, tedy jak se o ně město s dodavatelem rozdělí. Je dobré mít ve městě partnera, se kterým je možno dlouhodobě spolupracovat.

Ing. Tomáš Chrz, ENESA a.s.: Energetický management v rámci EPC projektů v praxi

Představil hlavní činnost energetického managementu v EPC projektech. Jedná se zejména o měsíční vyhodnocování výsledků (smluvní metodika), roční vyhodnocování plnění garantovaných hodnot a konečné vypracování závěrečné zprávy za celou dobu trvání smluvního vztahu.
Činnost EM spočívá v měsíční kontrole spotřeby energie, její porovnávání s očekávanými a historickými hodnotami, vyhodnocování odchylek spotřeby a identifikace příčin. Návrhy opatření pro nápravu se postupně získává optimální provozní nastavení.
Naproti tomu může dodavatel zákazníkovi poskytnout technickou pomoc (individuální regulace vytápění, kotelny, strojovny, vzduchotechnika), s opravami technických zařízení v rámci EPC nebo s řešením havarijních stavů. Závěrem zmínil některé příklady z činnosti společnosti ENESA, ukázal příklady vyhodnocování vybraných provozních parametrů, správu dispečerských zásahů atd. Příkladem a největší akcí společnosti byla energeticky úsporná opatření na budově v Národním divadle.


Systém správy dispečerských zásahů metody EPC

Ing. Lenka Škodová, město Písek: Praktické zkušenosti s metodou EPC ve městě Písku

Město Písek je zřizovatelem šesti základních a 13 mateřských škol. Roční příspěvky na provoz činily 30 mil. Kč, z toho náklady na energie tvořily 55 procent. Cílem využití metody EPC bylo nalézt cestu k efektivnímu využití energie, která by nezatížila rozpočet města. Protože město nemá energetického manažera, rozhodlo se využít služeb externího konzultanta. Část nákladů na jeho činnost byla pokryta z dotace ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT.

Úsporná opatření se dotkla všech školských objektů, jednalo se o instalaci individuální regulace vytápění, modernizaci osvětlení, hospodaření s vodou a o výměnu plynových zdrojů tepla. Veškeré instalace probíhaly v době prázdnin 2013 a byly koordinovány s dalšími investičními akcemi (zateplení, výměna oken). Ostrý provoz byl spuštěn od 1. ledna . Investice činily 18 mil. Kč a je zajímavé, že hodnota úspor v prvním pololetí takřka dosáhla výše garantované úspory za celý rok. Smlouva EPC je uzavřena na 10 let, víceúspory připadnou pouze městu.

Ing. Viliam Grácz, Amper Market, a.s.: Elektronické aukce – pohled z druhé strany


Ing. Villiam Grácz, Amper Market, a.s.

Podle Grácze jsou možné dva přístupy k elektronickým aukcím, první je možnost pronájmu aukčního prostředí, což je ale pracné. Druhou možností je využití služeb aukčních společností (eCentre , A-tender). Zadavatel musí vždy počítat s náklady na aukci, které se mohou přibližně pohybovat v rozmezí 3 až 6 procent.
Dále upozornil na určitá rizika spojená s výběrem dodavatelů při individuálně organizované aukci, podle Grácze by měl dodavatel splňovat určité požadavky - dodavatel by měl být subjektem zúčtování, měl by zveřejňovat zákonem požadované výkazy nebo by měl mít sídlo.

Zákazníci by se měli zamyslet nad dobou aukce, prodlužování aukce nemusí přinést lepší výsledky, vše se rozhoduje v posledních 15 minutách. Měli by si rovněž uvědomit, že nemusí u elektřiny v nízkém napětí rozepisovat všechny tarifní sazby, protože některé mají stejné ceny (např. C01d, C02d). Dodavatelé by naopak mohli zmenšit velikost kroků, zejména u velkých objemů energie. Například krok o 10 Kč/MWh, představuje velké objemy peněz, na které ostatní dodavatelé pak hůř reagují.

Existují alternativy k aukcím, jako jsou výběrová řízení, která jsou z hlediska nákladů sice levnější, ale jsou náročnější na dodržování zákona a trvají déle. Další alternativou jsou komoditní burzy, které jsou podle Grazce variantou elektronických aukcí. Upozornil na skutečnost, že už druhý měsíc fungují na trhu dvě komoditní burzy. Nově nabízí služby pro koncové zákazníky pražská energetická burza (PXE), jejíž výhodou může být, že soutěže se účastní účastníci obchodování na burze, tedy renovovaní dodavatelé. V průběhu vystoupení se Grácz zmínil o společnosti Amper Market, která se zaměřuje na korporátní prodej elektřiny, je účastníkem obchodování na PXE a městům nabízí zprostředkování postupného nákupu na burze (v přípravě je nabídka pro Choceň).

Michal Staša: SEVEn: Způsoby regulace a snížení energetické náročnosti ve veřejném osvětlení

V roce 2009 byl průměrný příkon na jeden světelný bod 124 W, průměrné náklady na energii 1 300 Kč/bod a celkové náklady přibližně 2 600 Kč/bod. Při odhadovaném počtu svítidel 1,4 mil by roční spotřeba činila 585 GWh, což představuje asi 0,9 % spotřeby ČR. Za silnou stránku veřejného osvětlení je považována instalace vysokotlakých sodíkových výbojek, pilotní projekty žárovek LED či množství nabízených alternativních způsobů financování. Naopak slabou stránkou je nízká účinnost starých svítidel, chybějící pasportizace a nedostatečná údržba, nekoncepční přístup k soustavě veřejného osvětlení a neexistující dotace státu.

V další části přednášky Staša mluvil o různých nárocích osvětlení v různých částech města, jako jsou centrum, památková zóna, průmyslová zóna, parky, obchvaty atd. V druhé části přednášky se zmínil o možnostech provozu inteligentního osvětlení a o měření spotřeby a o analýze dat.

Milan Kazda, starosta Kněžice: Energeticky soběstačná obec v ČR

O této obci bylo napsáno na našem portálu mnoho článků. Motivací k energetickým inovacím byl návrat ke kořenům, tedy návrat k hospodaření s energií z pohledu místa výroby a spotřeby. Co se v obci vyrobí, to by se mělo též spotřebovat. Snahou bylo zlepšení životního prostředí a životního standardu v obci. Základní předpokladem bylo ponechání zařízení v majetku obce. Realizovali řadu dotovaných projektů, což pomohlo ke stabilizaci rozpočtu obce. Instalovali peletizační linku, která zpracovává odpady ze zemědělských produktů. Postavili dům s pečovatelskou službou, kde se topí právě v obci vyrobenými peletami. V bioplynové stanici se nezávadným způsobem likvidují místní odpadní splaškové vody a odpady ze zemědělského statku a za úplatu i hygienicky rizikový odpad z cizích zdrojů (například z jatek a stravoven). Dále se zde zpracovává sláma, kukuřice, jeteloviny a další přebytečná i nově pěstovaná biomasa. Z těchto 100% obnovitelných zdrojů se vyrábí bioplyn elektřina, horká voda na vytápění většiny obce, topné pelety z biomasy a kvalitní hnojivo pro zemědělství. Elektřinu, topné pelety a hnojivo měla obec v plánu i prodávat. Místní zemědělská půda se tak ekologickým způsobem využívá i pro energetické účely. Vesnice připravuje rozvod tepla a plánuje lokální distribuční síť pro rozvod elektřiny.

Závěrem bych chtěl poděkovat organizátorům konference, společnosti B.I.D. services, za tradičně perfektně zvládnutou organizaci, za poskytnuté zázemí, ať už se jednalo o výběr ideálního místa, péče o účastníky, či možnost získání informací o přednášených tématech. Ještě více si však cením výběru vhodných témat přednášek i přednášejících. Podle mého názoru si účastníci odnášeli řadu cenných informací, které, jak věřím, přenesou do praxe.

 
 
Reklama