Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Energetický management pro veřejnou správu

12. září 2013 se konala v pražském hotelu Exe Iris Congress konference pod názvem Energetický management pro veřejnou správu. Účastníci se seznámili s výsledky průzkumu znalostí a využívání možností energetického managementu. Prezentovány byly také možnosti metody EPC, stav podpory projektů Fondem životního prostředí, či financování a provoz veřejného osvětlení nebo zkušenosti s e-aukcí dodavatelů energií.

Potenciál a možnosti zavedení energetického managementu v budovách zateplených v rámci Operačního fondu životního prostředí (OPŽP) v letech 2009–2013

Ing. Miroslav Šafařík, PORSENNA
Ing. Miroslav Šafařík, PORSENNA

Konferenci předsedal a diskuzi řídil Ing. Miroslav Šafařík, ředitel společnosti PORSENNA, o.p.s. Jako první se ujal slova, aby posluchače seznámil s výsledky prvního průzkumu svého druhu, který byl v ČR uskutečněn. Průzkum se zaměřil na projekty podpořené v rámci podoblasti podpory 3.2. (úspory energie – zateplení). Zpracování pro Státní fond životního prostředí zajistila Asociace poskytovatelů energetických služeb – APES. Bylo osloveno celkem 1890 jedinečných subjektů představujících 3500 budov. Respondenti vyplnili 1100 dotazníků s návratností 40 %. Bohužel bylo zjištěno, že v pouhých 30 % realizací byl zároveň zaveden základní princip energetického managementu a že u 22 % realizací následovala další úsporná opatření formou renovace TZB.

Investice do energeticky úsporných opatření a možnosti financování: úsporné osvětlení, EPC projekty.

Ing. Miroslav Barteš, Erste Corporate Banking
Ing. Miroslav Barteš, Erste Corporate Banking

Přednášky se ujal Ing. Martin Barteš a seznámil účastníky s aktivitou banky v souvislosti s investicemi do energeticky úsporných opatření. Řekl, že v roce 2006 byl vytvořen Energy Team, odbor Specializované financování, který spolupracuje s lokálními obchodními zástupci. Zatím bylo zafinancováno 330 projektů za 20 mld. Kč. Trh s osvětlením představuje velký potenciál úspor v ČR a tím i zde existuje velký potenciál pro financování těchto projektů.

Potenciál úspor v osvětlení, zdroj: ČS
Spotřeba elektřiny
[GWh]
Podíl elektřiny spotřebovaný na osvětlení
[%]
Elektřina spotřebovaná na osvětlení
[GWh]
Potencionální úspora
[%]
Potencionální úspora
[GWh]
Potenciál úspor celkem
[mil. Kč]
Průmysl34823930304914842806
Komerční sektor80512822786615044375
Domácnosti142001420167915934200
Veřejné osvětlení713 71340285578
Celkem 8037 11958

Moderní technologie slibují samofinancovatelnost skrze provozní úspory. Zůstává ale klíčový problém, jímž je najít dodavatele, jenž dodá nejlepší „hodnotu za peníze“. To znamená, že nejlevnější nabídka založená na nekvalitní technologii a zkresleném modelu výpočtu úspor se nemusí vyplatit. Musí se vždy dát do poměru pořizovací náklady s celoživotními náklady projektu. Dále Ing. Barteš uvedl nejčastější problémy vyskytující se u špatných nabídek. A ty jsou:

  • Prosazování módních LED za každou cenu (vhodnost porovnání i s ostatními alternativními moderními metodami);
  • Nelze vyměnit jen světelné zdroje, ale celé svítidlo;
  • Neadekvátní chlazení čipu, což ovlivňuje životnost;
  • Podvržené certifikáty;
  • Neadekvátně nízký příkon nových svítidel – ignorování světelných norem;
  • Nesprávné zatřídění veřejných komunikací do nižší kategorie;
  • V nabídce jsou ignorovány náklady na instalaci nových svítidel;
  • Jsou nadsazovány ceny elektřiny a doba provozu.

Česká spořitelna nabízí pomoc v těchto oblastech: zajištění technické poradenství (i externě), prověření dodavatele a jeho technologie, zvýhodnění při financování mezinárodními rozvojovými bankami a i financování projektů. Z financování projektů se jedná o investiční úvěr či odkup pohledávky za klientem od dodavatele. Ten je ale při malých finančních objemech finančně náročnější a často nevýhodný. Ing. Barteš v druhé části přednášky hovořil o možnostech uplatnění metody EPC v rekonstrukci osvětlení. Tato metoda je vhodná pro projekty o vyšších částkách než 2 mil. korun a pro obce není potřeba navazovat vztah s bankou, ale financování probíhá na základě smluvních vztahů mezi dodavatelem a bankou na základě zaručených energetických, tedy i finančních úspor.

Aktuální a blížící se výzvy OPŽP

Ing. Lucie Drhlíková, Státní fond životního prostředí ČR
Ing. Lucie Drhlíková, Státní fond životního prostředí ČR

Ing. Lucie Drlíková seznámila účastníky s oblastmi podpory v rámci Prioritního období 3 (PO3), s prezentací úspěšně realizovaných projektů a aktuálně vyhlášenými výzvami a programovým obdobím na roky 2014–2020. V Prioritním období 3 je namířena podpora na výstavbu a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívající obnovitelné zdroje energie, snížení spotřeby energie zateplením obvodových plášťů, střešních konstrukcí, oken, či využívání odpadního tepla. Aktuálně vyhlášená 50. výzva přijímá žádosti po skupinách podle data podání, je naděje, že se zájemci dostanou do druhé skupiny s žádostmi podanými do 18. 10. 2013, či do třetí skupiny, která končí 29. 11. 2013. Žádosti je možno posílat i zpětně, a to ty, které byly realizovány od 1. ledna 2007 při splnění podmínky, že byly zadány v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách resp. s platnými závaznými pokyny. V září měla být předložena nová vize Operačního programu životního prostředí PO5. V programovém období let 2014–2020 má být pozornost soustředěna na úsporná vnitřní osvětlení, regulace otopných soustav a energetický management. Do konce roku 2013 je třeba předložit Evropské komisi komplexní a ucelený návrh nového Operačního programu životního prostředí.

Zavádění energetického managementu v českých krajích – zkušenosti a porovnání

Petr Sopoliga, Enviros
Petr Sopoliga, Enviros

Dotační podpora je zahrnuta v programu EFEKT. Je zde ale požadavek na schválení energetické politiky radou kraje. Jde především o nastavení priorit, rozhodnutí o dotacích či projektech EPC a prokazování úspor. Do rozhodování vstupuje i nová směrnice o energetické účinnosti, která u budov ve veřejném vlastnictví od 1. 1. 2014 přikazuje ročně renovovat 3 % vytápěné podlahové plochy.

Prohlášení navazující na Energetickou koncepci, schválené radou kraje, určuje hlavní body energetické politiky, kterými jsou snižování energetické náročnosti, sledování hodnot a jejich vyhodnocování, součinnost organizací, nákup energeticky úsporných produktů a i pravidelné vyhodnocování systému energetického managementu. V diskuzi bylo vyjádřeno přání, aby pracovníci, kteří mají na starosti energetiku, měli také faktickou moc a postavení, aby mohli usnesení implementovat do praxe.

Energetický audit a ostatní nástroje pro strategické investiční rozhodování

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D, MBA, EkoWATT
Ing. Jiří Beranovský, Ph.D, MBA, EkoWATT

Úvodem ukázal praktický výsledky případové studie radnice Boží Dar jako příklad správné strategické analýzy, kvalitní formulace strategického rozhodnutí a implementace. Potom se zaměřil na vysvětlení procesu investičního rozhodování.

 
Zdroj:EkoWATT

Další část přenášky byla věnována energetickému auditu, účastníci byli seznámeni s obsahem energetického auditu, jeho podporou v zákoně, definicí a cíli.

 

Praktické zkušenosti s EPC z hlediska veřejné zprávy

Ing. Vladimír Sochor, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
Ing. Vladimír Sochor, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Ing. Vladimír Sochor charakterizoval následujícím grafem finanční efekt uplatňování metody EPC. Hned zpočátku zmínil definici metody EPC jako vrcholné formy energetického managementu, nikoliv jako způsobu financování. Uvedl, že délka smluvního vztahu se pohybuje mezi 6–10 lety a projekty obvykle zahrnují zpracování projektové dokumentace, instalace navržených úsporných opatření, prvotní zaplacení (je spláceno z uspořených nákladů) a zajištění energetického managementu v podobě sledování a vyhodnocování úspor. Rozsah úspor se pohybuje v rozmezí 15–50 % a objem investic dosahuje 1–100 mil. Kč.

 
Zdroj: SEVEn
Zdroj: SEVEn

Ing. Sochor dále připomněl, že letos metoda EPC slaví 20 let existence u nás a že bylo realizováno 150–200 projektů a proinvestovány asi 3 mld. Kč. Je ale třeba přizpůsobit legislativu zejména se jedná o implementaci evropské směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU. Dále doporučil nutnost asistence odborné poradenské firmy při přípravě projektu, což je nutné ke zvládnutí odborných otázek. Metodu EPC je vhodné kombinovat s jinými druhy podpory, zejména u stavebních opatření, pro která metoda EPC není vhodná. Ing. Sochor v průběhu přednášky také uvedl, že díky programu EFEKT lze čerpat na zpracování analýzy vhodnosti EPC až 80 % prostředků. Na dotaz účastníka o celkové životnosti projektů Ing. Sochor odpověděl, že minimální životnost zařízení po ukončení EPC projektu je dalších 50 % života. K dotazu, zda se vyskytly neúspěšné projekty, tak uvedl, že po zahájení projektu se stížnosti nevyskytly, pouze před zahájením projektu, kdy například byla původně naplánována výstavba kotelny místo dodávek tepla místní teplárnou, ale při hlasování někteří členové zastupitelstva podpořili teplárnu místo projektu EPC.

Úspory, inovace a EPC v osvětlení

Ing. Smrček, ELTODO
Ing. Smrček, ELTODO

Pan Ing. Smrček z firmy ELTODO přednesl možnosti financování projektů veřejného osvětlení. Graf představuje modelový příklad na veřejné osvětlení.

Modelový příklad na rozdělení nákladů na veřejné osvětlení (zdroj Eltodo)
Modelový příklad na rozdělení nákladů na veřejné osvětlení (zdroj Eltodo)
 

Ing. Smrček zdůraznil možnost kompletní služby za správu, údržbu a provoz veřejného osvětlení. Smlouvy jsou na 5 až 15 let s pevnou roční cenou za správu, servis, obnovu a dodávku elektrické energie. Dodavatel potom plní lhůty pro rychlost servisních zásahů, smluvní rozsah obnovy při čemž jsou definovány sankce za neplnění závazku. V diskuzi zaznělo, že uvedený servis se nemůže zaměňovat s metodou EPC.

Elektronické aukce nákupu elektřiny a plynu do domácností

Petr Oplíštil, město Dobříš
Petr Oplíštil, město Dobříš

Na závěr vystoupili zástupci města Dobříš s přednáškou o e-aukci uskutečněné v jejich městě. Uvedli, že region zahrnuje 21 536 obyvatel, z toho v Dobříši 8 716. Aukci uskutečnili prostřednictvím eCentre, a.s a aukce se uskutečnila hned po mediálně známé aukci v Říčanech. Město mělo na starosti medializaci, poskytnutí kontaktního místa a organizovalo setkání s veřejností a diskuze. Jako výhody projektu uvedli žádné poplatky, nulovou administraci. I přes tento fakt bylo dosaženo velmi příjemných úspor u elektřiny 46,4 % a u plynu 39,5 %. Bohužel tato přednáška se uskutečnila po tiskové konferenci agentury ENA, kde byly zveřejněny první výsledky šetření proti pořadatelům e-aukcí, a proto následující diskuze se nesla v duchu tohoto šetření.

 
 
Reklama